Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie v zmysle zákona č. 576/2004

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej politiky a koncepcie rozvoja priorít zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti.
 2. Určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 3. Preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi pri dočasnom pozastavení povolenia, alebo pri zániku povolenia.
 4. Zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti.
 5. Schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti prostredníctvom etickej komisie.
 6. Posudzuje etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu prostredníctvom etickej komisie.
 7. Zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia.
 8. Vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom.
 9. Vydáva súhlas na špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu a ďalšie vzdelávacie aktivity.
 10. Vykonáva dozor nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 11. Určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu, lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej starostlivosti.
 12. Zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva.
 13. Spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu.
 14. Spolupracuje so stavovskými organizáciami v zdravotníctve a občianskymi združeniami v regióne.
 15. Určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.
 16. Schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť. 

 

Publikované: 11.03.2016 / Aktualizované: 11.03.2016 HoreTlačiť