Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie odboru podľa právnych predpisov

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej politiky a koncepcie rozvoja priorít zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti.
 2. Určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 3. Preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi pri dočasnom pozastavení povolenia, alebo pri zániku povolenia.
 4. Zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti.
 5. Schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti prostredníctvom etickej komisie.
 6. Posudzuje etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu prostredníctvom etickej komisie.
 7. Zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia.
 8. Vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom.
 9. Vydáva súhlas na špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu a ďalšie vzdelávacie aktivity.
 10. Vykonáva dozor nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 11. Určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu, lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej starostlivosti.
 12. Zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva.
 13. Spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu.
 14. Spolupracuje so stavovskými organizáciami v zdravotníctve a občianskymi združeniami v regióne.
 15. Určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.
 16. Schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť. 

 

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo:
  • a)  verejnej lekárni,
  • b)  výdajni zdravotníckych pomôcok,
  • c)  výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,
  • d)  výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.  
 2. Vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
 3. Schvaľuje prevádzkový čas vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických  zdravotníckych pomôcok, vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
 4. Organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.
 5. Vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní štátneho dozoru.
 6. Prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty.
 7. V spolupráci so štátnym ústavom rozhoduje, určuje a dohliada nad spôsobom nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok.
 8. Informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie  humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu laebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky.
 9. Rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie.
 10. Zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva a štátnym ústavom, ktoré sa týkajú humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie.
 11. Vedie a priebežne aktualizuje databázu zdravotníckych zariadení, ktoré majú vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetickcýh zdravotníckych pomôcok.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom,
  a) pripravuje a riadi zasadnutia etickej komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
  b) pripravuje a riadi zasadnutia zdravotníckej komisie a na základe uznesení vypracúva výstupy, správy, analýzy zdravotníckych zariadení.
 2. Spolupracuje s odborom finančným pri zostavovaní programového rozpočtu.
 3. Spolupracuje s odborom finančným pri zostavovaní rozpočtu pre Etickú komisiu PSK.
 4. Podieľa sa na príprave a realizácii projektov z fondov Európskej únie.
 5. Podieľa sa na príprave a realizácii „plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK“.
 6. Koordinuje zdravotnícky informačný systém v rámci kraja.

 

Publikované: 16.03.2016 / Aktualizované: 16.03.2016 HoreTlačiť