Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne poplatky na úseku zadravotníctva

Sadzobník správnych poplatkov 

Úkony na úseka zdravotníctva sú spoplatňované v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len zákon o správnych poplatkoch) a prílohy Sadzobníka správnych poplatkov - položka 150.

Správne poplatky na úseku zdravotníctva (zákon o správnych poplatkoch - položka 150) 

Predmet platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení

 80 EUR

500 EUR

Vydanie povolenia z dôvodu nového druhu alebo rozsahu zmeny prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmeny odborného zástupcu podľa § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení

 50 EUR

 50 EUR

Vydanie nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení

 80 EUR

 500 EUR
Vydanie povolenia z dôvodu zmeny podľa § 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení

 50 EUR

 50 EUR

Spôsob úhrady poplatku  

 • Poplatok sa platí bez výzvy a je splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu pre vydanie povolenia.
 • Úhrada poplatku na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č. - IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138
 • Pri úhrade je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo rozhodnutia.

 

Publikované: 10.05.2011 / Aktualizované: 10.05.2011 HoreTlačiť