Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vedenie evidencie žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby

Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 8 odsek 4 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia.

Prešovský samosprávny kraj vedie evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa:

 • dátumu, v akom bola žiadosť doručená na odbor sociálny PSK,
 • druhu sociálnej služby (§ 38 domov sociálnych služieb, § 39 špecializované zariadenie – v závislosti od zdravotného postihnutia, § 34 zariadenie podporovaného bývania, § 37 rehabilitačné stredisko)
 • formy sociálnej služby (ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová).

Významnými kritériami pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby sú okrem dátumu podania žiadosti aj zdravotný stav a sociálna situácia žiadateľa.

Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a rodiny v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne (§ 8 ods. 6).

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialne@vucpo.sk

Kancelária prvého kontaktu
miestnosť č.: 338, III. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 22.12.2015 / Aktualizované: 11.06.2018 HoreTlačiť