"Slovenský červený kríž, Územný spolok",jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Vranov nad Topľou,§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 58,neurčitý čas,terénna,0 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,práčovňa,"Sobotské námestie 1765/49, Poprad 05801","§59 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,0 "LÉTHÉ, n.o.",požičiavanie pomôcok,"Lidická 1616/25, Poprad 05951",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,neurčitý čas,ambulantná,0 Mesto Sabinov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Sabinov,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Kapišová,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kapišová,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "MyMamy, o.z.",terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g),neurčitý čas,terénna,0 Obec Mlynárovce,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Mlynárovce,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Kežmarok,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Obec Pečovská Nová Ves,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Pečovská Nová Ves,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Vechec,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Vechec,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",určitý čas,terénna,0 "EURO-DONO, n.o.",sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Okres Svidník,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Marginalizované komunity - občania dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím, občania marginalizovanej rómskej komunity",neurčitý čas,terénna,0 "DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.",jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Štrba,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Obec Toporec,opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa","§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník",opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Stropkov, Svidník","§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník",prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Stropkov, Svidník",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník",požičiavanie pomôcok,"Stropkovská 568/1, Svidník 08901",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,ambulantná,0 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE SVETLO,opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Obce Červenica, Vtáčkovce, Opiná, Čižatice, Bunetice, Kecerovský Lipovec, Kecerovce, Varhaňovce, Lúčina",§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "Kvalita života, FMK, n.o.",opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Sabinov","§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "Kvalita života, FMK, n.o.",prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Sabinov",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Občianske združenie So srdcom,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: na území SR,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 PROGRESFEM,sociálne poradenstvo - základné,Poprad 05801,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - ženy a ich deti, na ktorých je páchané rodovo podmienené násilie",neurčitý čas,ambulantná,0 PROGRESFEM,sociálne poradenstvo - špecializované,Poprad 05801,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - ženy a ich deti zažívajúce násilie,neurčitý čas,ambulantná,0 TOP GASTRO s r.o.,jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 58,neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišská Teplica,sociálne poradenstvo - základné,"Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica 05934","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - obyvatelia obce, seniori, osoby s ŤZP, nezamestnaní, ľudia bez prístrešia a ohrození sociálnou vylúčenosťou",neurčitý čas,ambulantná,0 Prešovská rozvojová agentúra,terénna sociálna služba krízovej intervencie,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Sabinov","§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a),b),d),g),h)",neurčitý čas,terénna,0 Obec Hermanovce,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Hermanovce,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Jastrabie nad Topľou,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Jastrabie nad Topľou,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Chmiňany,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Chmiňany,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d,neurčitý čas,terénna,0 "WeBelka, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "WeBelka, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "WeBelka, n.o.",sprievodcovská služba a predčitateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§43 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzická osoba s mentálnym postihnutím",neurčitý čas,terénna,0 "WeBelka, n.o.",sprostredkovanie osobnej asistencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§46 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu pri vykonávaní administratívnych úkonov",neurčitý čas,terénna,0 "WeBelka, n.o.",požičiavanie pomôcok,Demjata 100 08213,§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,neurčitý čas,ambulantná,0 "WeBelka, n.o.",požičiavanie pomôcok,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,neurčitý čas,terénna,0 "WeBelka, n.o.",pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§55 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - opatrovník, fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzická osoba, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy",neurčitý čas,terénna,0 "WeBelka, n.o.",terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), d)",neurčitý čas,terénna,0 Obec Sulín,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Sulín,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Hencovce,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Hencovce,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "Elixír zdravia, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Okres Stará Ľubovňa,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 42,neurčitý čas,terénna,0 "Elixír zdravia, n.o.",požičiavanie pomôcok,"Obchodná 1110/3, Stará Ľubovňa 06401",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,ambulantná,0 "Elixír zdravia, n.o.",požičiavanie pomôcok,Územná pôsobnosť: Okres Stará Ľubovňa,§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišský Hrhov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Spišský Hrhov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "Trojlístok, n.o.",sociálne poradenstvo - základné,"Konštantínova 3317/3, Prešov 08001",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. b),neurčitý čas,ambulantná,0 "Trojlístok, n.o.",terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. b),neurčitý čas,terénna,0 "Trojlístok, n.o.",sociálne poradenstvo - špecializované,"Konštantínova 3317/3, Prešov 08001",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. b),neurčitý čas,ambulantná,0 Obec Nová Kelča,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Nová Kelča,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Harakovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Harakovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Hromoš,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Hromoš,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Podhorany,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Podhorany,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)",neurčitý čas,terénna,0 Obec Pavlovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Pavlovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Gaštanový koník,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 Obec Vyšná Sitnica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Vyšná Sitnica,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Miklušovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Brutovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Brutovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Tovarné,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Tovarné,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Studenec,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Studenec,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Kurimany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kurimany,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Gregorovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Gregorovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Hermanovce nad Topľou,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Hermanovce nad Topľou,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Terňa,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Terňa,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Lesnica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Lesnica,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Komárany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Komárany,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Šiba,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Šiba,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Baškovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Baškovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Uzovské Pekľany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Uzovské Pekľany,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Výchova zdravej rodiny,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišský Štiavnik,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Spišský Štiavnik,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "ASSR,s.r.o., r.s.p.",monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,Územná pôsobnosť: na území SR,"§52 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav",neurčitý čas,"iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)",0 Obec Holčíkovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Holčíkovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Šarišská Trstená,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Šarišská Trstená,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)",neurčitý čas,terénna,0 Obec Slovenská Volová,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Slovenská Volová,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Kuková,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kuková,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",určitý čas,terénna,0 Obec Brusnica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Brusnica,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Pre človeka,terénna sociálna služba krízovej intervencie,"Územná pôsobnosť: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj","§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)",neurčitý čas,terénna,0 Obec Kladzany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Ďurďoš,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ďurďoš,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Vyšné Repaše,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Vyšné Repaše,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Nižné Ladičkovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Nižné Ladičkovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Radoma,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Radoma,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Bžany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Bžany,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "RELEVANT, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Okres Prešov,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "RELEVANT, n.o.",podpora samostatného bývania,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§57 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s preniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácii, podporu spoločensky primeraného správania",neurčitý čas,terénna,0 Obec Krásny Brod,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Krásny Brod,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Šambron,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Šambron,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Pavľany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Pavľany,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Červená Voda,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Červená Voda,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Detičky lastovičky,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Okres Medzilaborce,"§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 Obec Krišľovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Krišľovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Korunková,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Korunková,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Ondavské Matiašovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ondavské Matiašovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Ľutina,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ľutina,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Krivany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Krivany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Návrat,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,terénna,0 Návrat,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,Územná pôsobnosť: Obec Bardejov,§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,terénna,0 Obec Poloma,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Poloma,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Stakčín,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Stakčín,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Stará Ľubovňa,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Stará Ľubovňa,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Stará Ľubovňa,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Stará Ľubovňa,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Stará Ľubovňa,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Stará Ľubovňa,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)",neurčitý čas,terénna,0 PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ,sociálne poradenstvo - základné,"Námestie mieru 5043/2, Prešov 08001",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia,neurčitý čas,ambulantná,0 PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ,sociálne poradenstvo - základné,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Sabinov",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia,neurčitý čas,terénna,0 Obec Banské,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Banské,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,určitý čas,terénna,0 Obec Čaklov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Čaklov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "ANIMA, n.o.",podpora samostatného bývania,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§57 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s preniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácii, podporu sločensky primeraného správania",určitý čas,terénna,0 "ANIMA, n.o.",komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Varhaňovce,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "ANIMA, n.o.",terénna sociálna služba krízovej intervencie,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj","§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), g),h)",neurčitý čas,terénna,0 HUMANISSIMO Humenné n.o.,jedáleň,Územná pôsobnosť: Okres Humenné,§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 58,neurčitý čas,terénna,0 HUMANISSIMO Humenné n.o.,sociálne poradenstvo - základné,"Duchnovičova 1680/22, Humenné 06601",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii,neurčitý čas,ambulantná,0 HUMANISSIMO Humenné n.o.,sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii,neurčitý čas,terénna,0 HUMANISSIMO Humenné n.o.,sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,neurčitý čas,"iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)",0 Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Čičava,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d,neurčitý čas,terénna,0 VALLE n.o.,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Humenné,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - § 2 ods.2 písm.a,d",neurčitý čas,terénna,0 Pomocník-Spišské Podhradie,terénna sociálna služba krízovej intervencie,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj","§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - podľa § 2 ods.2 písm. a),d)h)i)",neurčitý čas,terénna,0 Domov sv. Dominika,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišský Štvrtok,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Spišský Štvrtok,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Okres Poprad,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.",práčovňa,"Horská 76/28, Štrba 05941","§59 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,0 St. Martin n.o.,opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Košice - okolie","§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 St. Martin n.o.,prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Bez bariér n.o.,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. d),neurčitý čas,terénna,0 Bez bariér n.o.,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 Obec Bystré,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Bystré,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.",služba včasnej intervencie,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 Obec Soľ,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Soľ,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Soľ,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Soľ,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Olejníkov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Olejníkov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Občianske združenie - EURÓPA,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Okres Vranov nad Topľou,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Lenartov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Lenartov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Lenartov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Lenartov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Benkovce,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Benkovce,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Benkovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Benkovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Malá Domaša,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Malá Domaša,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Sačurov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Sačurov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Lemešany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Lemešany,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Lemešany,prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Košice - okolie",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Atrium n.o.,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Atrium n.o.,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "KOSMATEC, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "ANIMUS, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "Vidiek, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "Vidiek, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42,neurčitý čas,terénna,0 Obec Toporec,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Toporec,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Kamenná Poruba,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Kamenná Poruba,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.",komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Šarišské Jastrabie,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Šarišské Jastrabie,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Ulič,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Ulič,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Ulič,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ulič,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Čirč,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Čirč,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Lomnička,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Ľubotín,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Ľubotín,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Hlinné,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Hlinné,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Rakúsy,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Rakúsy,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Rakúsy,práčovňa,Rakúsy 258 05976,§59 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 59,neurčitý čas,ambulantná,0 Obec Rakúsy,stredisko osobnej hygieny,Rakúsy 258 05976,§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 60,neurčitý čas,ambulantná,0 "Akadémia dôstojnej staroby, o.z.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.",terénna sociálna služba krízovej intervencie,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Spišská Nová Ves, Levoča, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov",§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. d),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Stropkov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Stropkov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "Sessile, n.o.",pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,Územná pôsobnosť: Okres Prešov,"§55 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - opatrovník, fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzická osoba, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy",neurčitý čas,terénna,0 "Sessile, n.o.",pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,Územná pôsobnosť: Okres Bardejov,"§55 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - opatrovník, fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzická osoba, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy",neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišská Teplica,sprostredkovanie osobnej asistencie,"Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica 05934","§46 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu pri vykonávaní administratívnych úkonov",neurčitý čas,ambulantná,0 Obec Spišská Teplica,sprostredkovanie osobnej asistencie,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Teplica,"§46 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu pri vykonávaní administratívnych úkonov",neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišská Teplica,sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Teplica,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - obyvatelia obce, seniori, osoby s ŤZP, nezamestnaní, ľudia bez prístrešia a ohrození sociálnou vylúčenosťou",neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišská Teplica,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Teplica,§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. d),neurčitý čas,terénna,0 Obec Spišská Teplica,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Teplica,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Červenica,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Červenica,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Človek v ohrození,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Kojatice,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Človek v ohrození,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Sveržov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Človek v ohrození,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Plavecký Štvrtok,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Človek v ohrození,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Petrovany,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Človek v ohrození,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Doľany,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Malý Slivník,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Malý Slivník,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d,neurčitý čas,terénna,0 KreDo,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,Územná pôsobnosť: Obec Ľubotice,§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 28,neurčitý čas,terénna,0 Obec Kružlová,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Kružlová,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Duplín,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Duplín,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "Dôstojný život všetkým, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: na území SR,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Vranov nad Topľou,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Vranov nad Topľou,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Kračúnovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kračúnovce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Fričovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Fričovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Lipany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Lipany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Brekov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Brekov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Podolínec,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Podolínec,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Pečovská Nová Ves,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Pečovská Nová Ves,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Červenica pri Sabinove,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Červenica pri Sabinove,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Cernina,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Cernina,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Cernina,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Obec Cernina,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Obec Štrba,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Štrba,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Štrba,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Štrba,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Svidník,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Svidník,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Medzilaborce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Medzilaborce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Giraltovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Giraltovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Oľšov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Oľšov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Žakovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Žakovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Rožkovany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Rožkovany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Brezovica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Brezovica,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Jakubovany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Jakubovany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Jarovnice,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Jarovnice,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Šarišské Sokolovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Šarišské Sokolovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Šarišské Dravce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Šarišské Dravce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Prešov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Prešov,požičiavanie pomôcok,"Jarková 3130/26, Prešov 08001",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,neurčitý čas,ambulantná,0 Mesto Prešov,pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,"§31 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ktorá nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Prešov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Snina,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Snina,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Snina,jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Snina,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Snina,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,Územná pôsobnosť: Obec Snina,§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,terénna,0 Obec Krásna Lúka,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Krásna Lúka,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Torysa,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Torysa,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Ostrovany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ostrovany,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Ostrovany,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Ostrovany,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Kamenica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kamenica,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Želmanovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Želmanovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Humenné,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Humenné,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Humenné,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Humenné,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Dubovica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Dubovica,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Belá nad Cirochou,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Belá nad Cirochou,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Zboj,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Bajerovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Bajerovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Zubné,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Zubné,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Jasenov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Jasenov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Dlhé nad Cirochou,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Dlhé nad Cirochou,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Ražňany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ražňany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Ražňany,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Ražňany,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Vysoká,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Vysoká,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Nová Polianka,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Nová Polianka,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Kamenica nad Cirochou,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kamenica nad Cirochou,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Levoča,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Levoča,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Levoča,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Levoča,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Šarišský Štiavnik,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Šarišský Štiavnik,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Zemplínske Hámre,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Zemplínske Hámre,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Občianske združenie Tobiáš,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,terénna,0 Občianske združenie Tobiáš,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Hrabovec nad Laborcom,opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Obce Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé","§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Hrabovec nad Laborcom,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Obec Hrabovec nad Laborcom,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Obec Bodovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Bodovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Vyšný Mirošov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Vyšný Mirošov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Brezovička,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Brezovička,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Ubľa,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ubľa,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Ratvaj,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ratvaj,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Hniezdne,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Hniezdne,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Veľká Lomnica,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Veľká Lomnica,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Veľká Lomnica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Veľká Lomnica,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Batizovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Batizovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Modra nad Cirochou,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Modra nad Cirochou,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Familiaris,sociálne poradenstvo - špecializované,"SNP 145/9, Svit 05921","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodiny v soc. alebo v hmotnej núdzi, marginalizované rodiny, ktoré sa z dôvodu nedost.vzdelania nedokážu uplatniť na trhu práce",neurčitý čas,ambulantná,0 Familiaris,sociálne poradenstvo - špecializované,Územná pôsobnosť: Okres Poprad,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodiny v soc. alebo v hmotnej núdzi, marginalizované rodiny, ktoré sa z dôvodu nedost.vzdelania nedokážu uplatniť na trhu práce",neurčitý čas,terénna,0 Familiaris,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Familiaris,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Okres Poprad,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Familiaris,sociálne poradenstvo - špecializované,"Nový Smokovec 19027 , Starý Smokovec 06201","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodiny v soc. alebo v hmotnej núdzi, marginalizované rodiny, ktoré sa z dôvodu nedost.vzdelania nedokážu uplatniť na trhu práce",neurčitý čas,ambulantná,0 "Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné",sociálne poradenstvo - špecializované,"Kukorelliho 2315/60, Humenné 06601",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ťažkým zdrav. postihnutím a ich rodinní príslušníci,neurčitý čas,ambulantná,0 Obec Vrbov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Vrbov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Drienica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Drienica,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Krajské centrum ANEPS Prešov,tlmočnícka služba,"Požiarnická 3967/17, Prešov 08001",§44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba odkázaná na tlmočenie podľa ods. 3 paragrafu 44 zákona č. 448/2008 Z. z.,neurčitý čas,ambulantná,0 Krajské centrum ANEPS Prešov,tlmočnícka služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba odkázaná na tlmočenie podľa ods. 3 paragrafu 44 zákona č. 448/2008 Z. z.,neurčitý čas,terénna,0 Obec Zámutov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Zámutov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d,neurčitý čas,terénna,0 HKK SK n.o.,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Ladomirová,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "Pokojný život, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Obec Vechec,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Vechec,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Občianske združenie Jarovnice,sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Obec Jarovnice,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia,neurčitý čas,terénna,0 "Humanitarian, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "Humanitarian, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Okres Stará Ľubovňa,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "Humanitarian, n.o.",požičiavanie pomôcok,Územná pôsobnosť: Okres Stará Ľubovňa,§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,určitý čas,terénna,0 Obec Lučivná,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Lučivná,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Hanušovce nad Topľou,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Hanušovce nad Topľou,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Hanušovce nad Topľou,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Hanušovce nad Topľou,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Hanušovce nad Topľou,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)",neurčitý čas,terénna,0 Obec Raslavice,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Raslavice,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Raslavice,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Raslavice,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Liptovská Teplička,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Liptovská Teplička,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Liptovská Teplička,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Liptovská Teplička,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Liptovská Teplička,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Liptovská Teplička,§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24a,neurčitý čas,terénna,0 "KODRANT, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Hanušovce nad Topľou,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "Horný Harbok, n.o.",jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Radvaň nad Laborcom,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Veľký Šariš,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Veľký Šariš,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Veľký Šariš,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "Ľudmila, n.o.",prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Košice - okolie",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Obec Doľany,sociálne poradenstvo - základné,Doľany 48 05302,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO, rodiny, komunity v nepriaznivej sociálnej situácii - osoby sociálne vylúčené",neurčitý čas,ambulantná,0 Obec Doľany,sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Obec Doľany,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO, rodiny, komunity v nepriaznivej sociálnej situácii - osoby sociálne vylúčené",neurčitý čas,terénna,0 Obec Doľany,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Doľany,§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Okres Stropkov,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41 zákona,neurčitý čas,terénna,0 Obec Papín,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Papín,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Dravce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Dravce,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "SocialServis, n.o.",sprostredkovanie osobnej asistencie,"Tvarožnianska 2490/16, Kežmarok 06001",§46 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 46,neurčitý čas,ambulantná,0 "Eurotrend, n.o.",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "Eurotrend, n.o.",prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Obec Kapušany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kapušany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Tanius n.o.,opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj",§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Dieťa do dlaní,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. -,neurčitý čas,terénna,0 "VITAL SENIOR, n.o.",opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj",§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,terénna,0 Obec Šarišské Michaľany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Šarišské Michaľany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Poprad,práčovňa,"Levočská 4051/55, Poprad 05801","§59 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,0 Mesto Poprad,stredisko osobnej hygieny,"Levočská 4051/55, Poprad 05801","§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,0 Mesto Poprad,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Poprad,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)",neurčitý čas,terénna,0 Obec Doľany,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Doľany,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Kolonica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kolonica,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Petrovany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Petrovany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Medzany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Medzany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Dlhé Klčovo,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Obec Dlhé Klčovo,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Obec Kamienka,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kamienka,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Ladomirová,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ladomirová,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Klub sclerosis multiplex v Prešove,požičiavanie pomôcok,"Švábska 6764/53, Prešov 08005",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,ambulantná,0 Klub sclerosis multiplex v Prešove,sociálne poradenstvo - základné,"Švábska 6764/53, Prešov 08005",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO so zdravot. postihnutím skleróza multiplex,neurčitý čas,ambulantná,0 Klub sclerosis multiplex v Prešove,sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Okres Prešov,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO so zdravot. postihnutím skleróza multiplex,neurčitý čas,terénna,0 Zariadenie pre seniorov Náruč,jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Zariadenie pre seniorov Náruč,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Okres Prešov,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Centrum sociálnych služieb Kežmarok,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Okres Kežmarok,"§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 "Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata",jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 "Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n.o.",sociálne poradenstvo - základné,"Budovateľská 2561/33A, Vranov nad Topľou 09301","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii-občania s ťažkým zdrav.postih, s nepriaz. zdrav. stavom a ich rodiny, aktivisti miestnych komunít, zamestnanci poskytujúci soc.služby, odborníci pracujúci s občanmi s mentál.postihnutím",neurčitý čas,ambulantná,0 "Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n.o.",sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Obec Vranov nad Topľou,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii-občania s ťažkým zdrav.postih, s nepriaz. zdrav. stavom a ich rodiny, aktivisti miestnych komunít, zamestnanci poskytujúci soc.služby, odborníci pracujúci s občanmi s mentál.postihnutím",neurčitý čas,terénna,0 Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky,monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,"Územná pôsobnosť: Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj",§52 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 52,neurčitý čas,"iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)",0 Mesto Bardejov,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Bardejov,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "MyMamy, o.z.",sociálne poradenstvo - základné,"Jánošíkova 5392/70, Prešov 08001",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy - obete domáceho násilia a ich rodinní príslušníci,neurčitý čas,ambulantná,0 "MyMamy, o.z.",sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy - obete domáceho násilia a ich rodinní príslušníci,neurčitý čas,terénna,0 "MyMamy, o.z.",sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy - obete domáceho násilia a ich rodinní príslušníci,neurčitý čas,"iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)",0 "MyMamy, o.z.",sociálne poradenstvo - špecializované,"Jánošíkova 5392/70, Prešov 08001","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy a deti z Prešovského samosprávneho kraja, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela, otca, bývalého mažela, partnera alebo osobám, zväčša ženám, zažívajúcim násilie iných členov/členiek rodiny",neurčitý čas,ambulantná,0 "MyMamy, o.z.",sociálne poradenstvo - špecializované,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy a deti z Prešovského samosprávneho kraja, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela, otca, bývalého mažela, partnera alebo osobám, zväčša ženám, zažívajúcim násilie iných členov/členiek rodiny",neurčitý čas,terénna,0 "MyMamy, o.z.",sociálne poradenstvo - špecializované,Prešov,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy a deti z Prešovského samosprávneho kraja, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela, otca, bývalého mažela, partnera alebo osobám, zväčša ženám, zažívajúcim násilie iných členov/členiek rodiny",neurčitý čas,ambulantná,0 "MyMamy, o.z.",sociálne poradenstvo - špecializované,"Stöcklova 57/11, Bardejov 08501","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy a deti z Prešovského samosprávneho kraja, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela, otca, bývalého mažela, partnera alebo osobám, zväčša ženám, zažívajúcim násilie iných členov/členiek rodiny",neurčitý čas,ambulantná,0 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“,sociálne poradenstvo - špecializované,"Hlavná 2971/58, Prešov 08001",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom žijúce na území mesta Prešov a v jeho okolí,určitý čas,ambulantná,0 "Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ",sprostredkovanie osobnej asistencie,"Sibírska 12850/24, Prešov 08001",§46 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 46,neurčitý čas,ambulantná,0 "Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ",sprostredkovanie osobnej asistencie,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§46 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 46,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ",požičiavanie pomôcok,"Sibírska 12850/24, Prešov 08001",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,ambulantná,0 "Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ",požičiavanie pomôcok,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,terénna,0 Centrum sociálnych služieb Zátišie,sociálne poradenstvo - špecializované,"Čs.armády 1594/5, Snina 06901","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (zdravotné, telesné a duševné postihnutie) bez vekového obmedzenia, ich rodičia a rodinní príslušníci, deti a mládež marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičia, prípadne ich rodinní príslušníci",neurčitý čas,ambulantná,0 Centrum sociálnych služieb Zátišie,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Okres Snina,"§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 Centrum sociálnych služieb Zátišie,podpora samostatného bývania,Územná pôsobnosť: Okres Snina,"§57 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s preniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácii, podporu sločensky primeraného správania",neurčitý čas,terénna,0 Centrum sociálnych služieb Zátišie,sociálne poradenstvo - špecializované,Územná pôsobnosť: Okres Snina,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (zdravotné, telesné a duševné postihnutie) bez vekového obmedzenia, ich rodičia a rodinní príslušníci, deti a mládež marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičia, prípadne ich rodinní príslušníci",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Spišská Stará Ves,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Stará Ves,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Ľubica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Ľubica,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "EURO-DONO, n.o.",sociálne poradenstvo - základné,Územná pôsobnosť: Okres Michalovce,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Marginalizované komunity - občania dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím, občania marginalizovanej rómskej komunity",neurčitý čas,terénna,0 Obec Holumnica,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Holumnica,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 S.O.S. n.o.,opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Svidník, Bardejov","§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Svit,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Svit,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",určitý čas,terénna,0 Obec Fintice,jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Fintice,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Obec Fintice,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Fintice,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Gréckokatolícka charita Prešov,sociálne poradenstvo - špecializované,"Štefánikova 1525/29, Humenné 06601","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori, fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii",neurčitý čas,ambulantná,0 Gréckokatolícka charita Prešov,sociálne poradenstvo - špecializované,"Centrálna 849/33, Svidník 08901","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori, fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii",neurčitý čas,ambulantná,0 Mesto Spišská Belá,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Belá,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Spišská Belá,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Belá,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Spišská Belá,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Spišská Belá,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Spišské Podhradie,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Spišské Podhradie,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Spišské Podhradie,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Spišské Podhradie,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Vranov nad Topľou,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Vranov nad Topľou,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Gréckokatolícka charita Prešov,služba včasnej intervencie,Územná pôsobnosť: Okres Stará Ľubovňa,"§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,terénna,0 Gréckokatolícka charita Prešov,sociálne poradenstvo - špecializované,"Pod Táborom 8932/33A, Prešov 08001","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori, fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii",neurčitý čas,ambulantná,0 Gréckokatolícka charita Prešov,sociálne poradenstvo - špecializované,"Jarková 3111/79, Prešov 08001","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori, fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii",určitý čas,ambulantná,0 Gréckokatolícka charita Prešov,sociálne poradenstvo - špecializované,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori, fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii",určitý čas,terénna,0 Gréckokatolícka charita Prešov,sociálne poradenstvo - špecializované,"Komenského 3192 , Snina 06901","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí ako napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím a seniori, fyzické osoby a rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii",určitý čas,ambulantná,0 Mesto Kežmarok,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Kežmarok,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Kežmarok,terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Obec Kežmarok,"§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)",neurčitý čas,terénna,0 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Poprad, Kežmarok",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,požičiavanie pomôcok,"Sobotské námestie 1765/49, Poprad 05801",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,neurčitý čas,ambulantná,0 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,jedáleň,Územná pôsobnosť: Okres Poprad,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Poprad,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",požičiavanie pomôcok,"Ul. 1. mája 2045 , Humenné 06601",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,ambulantná,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",požičiavanie pomôcok,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 47,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",sociálne poradenstvo - špecializované,"Kukorelliho 2315/60, Humenné 06601","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Bezbranné a zraniteľné osoby s fyzickým a mentálnym úbytkom, občania s dlhodobo nepraznivým zdravotným stavom, ťažko zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny",neurčitý čas,ambulantná,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",sociálne poradenstvo - špecializované,Územná pôsobnosť: Okres Humenné,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Bezbranné a zraniteľné osoby s fyzickým a mentálnym úbytkom, občania s dlhodobo nepraznivým zdravotným stavom, ťažko zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny",neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",terénna sociálna služba krízovej intervencie,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a d),neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné",krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§53 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 53,neurčitý čas,"iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)",0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Okres Snina,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Žehňa,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Žehňa,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina",jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Snina,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Okres Snina,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých,sociálne poradenstvo - špecializované,"Karpatská 6940/18, Prešov 08001","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby s nepriaznivým zdrav. stavom a ich rodinní príslušníci",neurčitý čas,ambulantná,0 ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých,sociálne poradenstvo - špecializované,Územná pôsobnosť: Okres Prešov,"§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby s nepriaznivým zdrav. stavom a ich rodinní príslušníci",neurčitý čas,terénna,0 ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých,sprostredkovanie osobnej asistencie,"Karpatská 6940/18, Prešov 08001","§46 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu pri vykonávaní administratívnych úkonov",neurčitý čas,ambulantná,0 "OÁZA, n.o.",opatrovateľská služba,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj","§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "JESEŇ ŽIVOTA, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Obec Veľká Lomnica,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42,neurčitý čas,terénna,0 Obec Jarabina,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Jarabina,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Obec Chmeľov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Chmeľov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Mesto Sabinov,jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Sabinov,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Sabinov,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Sabinov,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 "HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti",sociálne poradenstvo - špecializované,"Probstnerova cesta 2/3082, Levoča 05401","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dospelí muži a ženy, ktorí trpia duševným ochorením so zreteľom na ochorenie schizofrénneho a mániodepresívneho okruhu a demencie a rodinní príslušníci týchto osôb",neurčitý čas,ambulantná,0 "HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti",sociálne poradenstvo - špecializované,"Územná pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj","§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dospelí muži a ženy, ktorí trpia duševným ochorením so zreteľom na ochorenie schizofrénneho a mániodepresívneho okruhu a demencie a rodinní príslušníci týchto osôb",neurčitý čas,terénna,0 Obec Výborná,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Výborná,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Obec Jakubany,komunitné centrum,Územná pôsobnosť: Obec Jakubany,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,terénna,0 Gabriela n.o.,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Okres Snina,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Občianske združenie BARLIČKA,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "ŽIVOT, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 MabajEnergy,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42,neurčitý čas,terénna,0 "Sociálna prepravná služba, n.o.",prepravná služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42,neurčitý čas,terénna,0 Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc,sociálne poradenstvo - špecializované,"Ďumbierska 7331/40, Prešov 08001",§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Osoby po ukončení nariadenej ústav. starostlivosti v detskom domove a ich rodinní príslušníci,neurčitý čas,ambulantná,0 Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc,sociálne poradenstvo - špecializované,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Osoby po ukončení nariadenej ústav. starostlivosti v detskom domove a ich rodinní príslušníci,neurčitý čas,terénna,0 Obec Víťaz,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Víťaz,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 Mesto Poprad,prepravná služba,Územná pôsobnosť: Obec Poprad,§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 Mesto Poprad,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Poprad,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 SPIRIT n.o.,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Prešovský kraj,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov",prepravná služba,"Územná pôsobnosť: Okresy Prešov, Sabinov",§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Okres Prešov,"§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4",neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov",požičiavanie pomôcok,"Jarková 3094/45, Prešov 08001",§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,neurčitý čas,ambulantná,0 "Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov",požičiavanie pomôcok,Územná pôsobnosť: Okres Prešov,§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku,neurčitý čas,terénna,0 "Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov",jedáleň,Územná pôsobnosť: Obec Prešov,"§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,terénna,0 Obec Doľany,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Doľany,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Mníšek nad Popradom,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Mníšek nad Popradom,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 Obec Košarovce,opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Obec Košarovce,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,0 "SocialServis, n.o.",denné centrum,"Tvarožnianska 2490/16, Kežmarok 06001",§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,1 Centrum sociálnych služieb AMETYST,domov sociálnych služieb,Tovarné 117 09401,§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,pobytová - týždenná,1 Centrum sociálnych služieb AMETYST,špecializované zariadenie,Tovarné 117 09401,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdravot. postih. -Parkinsonova choroba,Alzheimer.choroba, demencia",neurčitý čas,pobytová - týždenná,1 Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,domov sociálnych služieb,"Rumanova 5721/6, Prešov 08001","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,1 "Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.",domov sociálnych služieb,Hertník 85 08642,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",určitý čas,ambulantná,1 Centrum sociálnych služieb Kežmarok,domov sociálnych služieb,"Gen. Svobodu 254/139, Ľubica 05971","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,2 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach,domov sociálnych služieb,"Kukorelliho 335/17, Giraltovce 08701","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,2 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach,domov sociálnych služieb,"Kukorelliho 335/17, Giraltovce 08701","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - týždenná,2 Centrum sociálnych služieb Zátišie,zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,"Čs.armády 1594/5, Snina 06901","§32 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. (od 1.3.2017) - rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu",určitý čas,pobytová - ročná,2 "Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o.",zariadenie pre seniorov,Demjata 261 08213,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,2 Gabriela n.o.,domov sociálnych služieb,"Čs.armády 1601/12, Snina 06901","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,2 Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc,domov na polceste,"Ďumbierska 6897/20, Prešov 08001",§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté FO podľa § 27,určitý čas,pobytová - ročná,2 Centrum sociálnych služieb Kežmarok,domov sociálnych služieb,"Gen. Svobodu 254/139, Ľubica 05971","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - týždenná,3 "Eurotrend, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Duchnovičova 926 , Medzilaborce 06801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,3 Domov sociálnych služieb v Sabinove,domov sociálnych služieb,"Kukučínova 1781/2, Sabinov 08301","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - týždenná,3 Gréckokatolícka charita Prešov,domov na polceste,"Pavlovičova 344/8, Svidník 08901","§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy",určitý čas,pobytová - ročná,3 "JESEŇ ŽIVOTA, n.o.",domov sociálnych služieb,"Tatranská 189/51, Veľká Lomnica 05952","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,3 Mesto Sabinov,zariadenie pre seniorov,"Janka Borodáča 651/7, Sabinov 08301","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,3 Mesto Sabinov,domov sociálnych služieb,"Janka Borodáča 651/7, Sabinov 08301","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,3 Občianske združenie BARLIČKA,zariadenie podporovaného bývania,"Prostějovská 4837/10, Prešov 08001","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,3 "Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.",domov sociálnych služieb,Hertník 85 08642,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",určitý čas,pobytová - týždenná,3 "DSS Medzilaborce, n.o.",zariadenie opatrovateľskej služby,Habura 49 06752,"§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,4 Centrum sociálnych služieb,zariadenie opatrovateľskej služby,"Wolkerova 594/11, Bardejov 08501","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,4 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“,zariadenie podporovaného bývania,"Komenského 29/6, Hanušovce nad Topľou 09431","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,4 Výchova zdravej rodiny,služba včasnej intervencie,"Volgogradská 4778/5, Prešov 08001","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,ambulantná,4 Detičky lastovičky,služba včasnej intervencie,"Komenského 135/6, Medzilaborce 06801","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",určitý čas,ambulantná,4 Bez bariér n.o.,služba včasnej intervencie,"Matice slovenskej 4766/13A, Prešov 08001","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,ambulantná,4 "Sessile, n.o.",zariadenie podporovaného bývania,"Gorlická 583/2, Bardejov 08501","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,4 S.O.S. n.o.,zariadenie pre seniorov,Kružlov 1 08604,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,4 "Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku",nocľaháreň,"Dlhá 505/9, Svidník 08901","§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať",neurčitý čas,pobytová - ročná,4 "JESEŇ ŽIVOTA, n.o.",denný stacionár,"Tatranská 189/51, Veľká Lomnica 05952","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,4 Občianske združenie BARLIČKA,zariadenie podporovaného bývania,"Volgogradská 11065/22, Prešov 08001","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,4 "Stredisko sociálnych služieb Podháj-Poprad-Veľká, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Jána Stilla 92 , Nová Lesná 05986",§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 35,neurčitý čas,pobytová - ročná,4 Bc. Daniela Mačáková,služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,"Allendeho 2735/24, Poprad 05951",FO podľa § 32a,neurčitý čas,ambulantná,4 "JESEŇ ŽIVOTA, n.o.",zariadenie opatrovateľskej služby,"Tatranská 189/51, Veľká Lomnica 05952","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,5 Centrum sociálnych služieb Zátišie,služba včasnej intervencie,"Čs.armády 1594/5, Snina 06901","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,ambulantná,5 Gaštanový koník,služba včasnej intervencie,"1.mája 2533/12, Snina 06901","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,ambulantná,5 Dieťa do dlaní,služba včasnej intervencie,"Třebíčska 1839/13, Humenné 06601","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,ambulantná,5 Centrum sociálnych služieb Kežmarok,služba včasnej intervencie,"Pod lesom 552/6, Kežmarok 06001","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,ambulantná,5 Centrum sociálnych služieb Kežmarok,zariadenie podporovaného bývania,"Gen. Svobodu 112/88, Ľubica 05971","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,5 "Ako doma, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Ďumbierska 7331/40, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,5 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné,domov sociálnych služieb,Ptičie 158 06741,§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,pobytová - týždenná,5 Obec Záhradné,denný stacionár,"Tulčícka 265/4, Záhradné 08216","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,5 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG,zariadenie pre seniorov,"Mierová 63/92, Humenné 06601","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,5 Gréckokatolícka charita Prešov,služba včasnej intervencie,"Letná 1074/7, Stará Ľubovňa 06401","§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa",neurčitý čas,ambulantná,5 "Congregatio Jesu, Slovenská provincia",domov sociálnych služieb,"Kmeťovo stromoradie 12450/6, Prešov 08001","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,5 Zariadenie sociálnych služieb Jasoň,domov sociálnych služieb,"Slov. nár. povstania 8/15, Spišská Stará Ves 06101","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,6 Mintaka n.o.,denný stacionár,"Fraňa Kráľa 4634/12, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,6 "Sessile, n.o.",zariadenie podporovaného bývania,"Komenského 564/25, Bardejov 08501","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,6 CSS Radosť n.o.,zariadenie opatrovateľskej služby,"Matice slovenskej 4766 , Prešov 08001","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,6 "Eurotrend, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Václavského 350/15, Medzilaborce 06801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,6 "Eurotrend, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Václavského 351/17, Medzilaborce 06801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,6 "Kamjana, n.o.",zariadenie opatrovateľskej služby,"Komenského 151/18, Medzilaborce 06801","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,6 Domov sociálnych služieb v Stropkove,rehabilitačné stredisko,"Matice slovenskej 904/22, Stropkov 09101","§37 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzická osoba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť",neurčitý čas,ambulantná,6 Centrum sociálnych služieb Dúhový sen,špecializované zariadenie,"Dobrianskeho 52/1, Medzilaborce 06801",§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím pervazívna vývinová porucha - autizmus,neurčitý čas,pobytová - ročná,6 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné,zariadenie podporovaného bývania,"Čsl.armády 1371/14, Humenné 06601",§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 34,neurčitý čas,pobytová - ročná,6 Centrum sociálnych služieb Zátišie,zariadenie podporovaného bývania,Osadné 149 06734,"§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,6 Centrum sociálnych služieb Zátišie,zariadenie podporovaného bývania,"Čs.armády 1594/5, Snina 06901","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,6 Mesto Svit,zariadenie opatrovateľskej služby,"Štúrova 296/46, Svit 05921","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,ambulantná,6 "Nádej, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Sládkovičova 5956/14, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,6 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na polceste" so sídlom vo Veľkom Slavkove,domov na polceste,"Tatranská 71 , Veľký Slavkov 05991",§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 27,určitý čas,pobytová - ročná,6 Zariadenie sociálnych služieb Egídius,domov sociálnych služieb,"29.augusta 872/4, Bardejov 08501","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - týždenná,7 "Viera-Láska-Nádej, o.z.",domov sociálnych služieb,"Lomnická 6922/30, Prešov 08005","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,7 Obec Šarišské Dravce,denný stacionár,Šarišské Dravce 67 08273,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,7 "SocialServis, n.o.",denný stacionár,"Tvarožnianska 2490/16, Kežmarok 06001",§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,7 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,domov sociálnych služieb,"Volgogradská 4778/5, Prešov 08001",§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,pobytová - týždenná,7 Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,zariadenie opatrovateľskej služby,"Rumanova 5721/6, Prešov 08001","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,7 Gabriela n.o.,špecializované zariadenie,"Čs.armády 1601/12, Snina 06901","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,7 "Slovenský červený kríž, Územný spolok",opatrovateľská služba,Územná pôsobnosť: Okres Vranov nad Topľou,§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41,neurčitý čas,terénna,7 "Viera-Láska-Nádej, o.z.",denný stacionár,"Lomnická 6922/30, Prešov 08005","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,8 Mesto Vranov nad Topľou,útulok,"Toplianska 1040/23A, Vranov nad Topľou 09301","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,8 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“,domov sociálnych služieb,"Važecká 444/3, Prešov 08005","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - týždenná,8 Gréckokatolícka charita Prešov,domov sociálnych služieb,"Štefánikova 1525/29, Humenné 06601","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO po ukončení povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,8 "RELEVANT, n.o.",domov na polceste,"Ďumbierska 6897/20, Prešov 08001","§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy",určitý čas,pobytová - ročná,9 Bez bariér n.o.,rehabilitačné stredisko,"Matice slovenskej 4766 , Prešov 08001","§37 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzická osoba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť",neurčitý čas,ambulantná,9 Dom detí Božieho milosrdenstva n.o.,denný stacionár,"Matice slovenskej 1899/31, Stropkov 09101","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,9 Gréckokatolícka charita Prešov,rehabilitačné stredisko,"Štúrova 385/5, Stará Ľubovňa 06401","§37 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzická osoba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť",neurčitý čas,ambulantná,10 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina",útulok,"1.mája 882/17, Snina 06901","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,10 "HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti",denný stacionár,"Probstnerova cesta 668/6, Levoča 05401","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,10 Gabriela n.o.,denný stacionár,"Čs.armády 1601/12, Snina 06901","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,10 Centrum sociálnych služieb Dúhový sen,zariadenie podporovaného bývania,Kalinov 58 06801,"§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Človek v ohrození,komunitné centrum,Plavecký Štvrtok 600 90068,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,10 FeMiSo s.r.o.,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Hronského 1184/37, Vranov nad Topľou 09301",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,10 "Detské centrum Julinka, n.o.",zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Kuzmányho 566/11, Lipany 08271","§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu",neurčitý čas,ambulantná,10 VALLE n.o.,špecializované zariadenie,"Duchnovičova 1680/22, Humenné 06601","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 "Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.",služba včasnej intervencie,"Vodárenská 5985/3, Prešov 08001",§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby podľa § 33,neurčitý čas,ambulantná,10 Obec Richvald,denný stacionár,Richvald 179 08501,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,10 Ošetrovateľské centrum,špecializované zariadenie,"Lipová 765/32, Humenné 06601","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravot. postih. -Parkinsonova choroba, demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Konkordia - lat. Svornosť,domov na polceste,"Košická 66/2, Levoča 05401","§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy",určitý čas,pobytová - ročná,10 Obec Liptovská Teplička,komunitné centrum,"Ul. Štefana Garaja 398/16, Liptovská Teplička 05940",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,10 "Eurotrend, n.o.",domov sociálnych služieb,"Duchnovičova 533/16, Medzilaborce 06801","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 "GERION senior centrum, n.o.",špecializované zariadenie,Zámutov 670 09415,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Anglické jasličky s.r.o.,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Bezručova 3456/21, Prešov 08001",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,10 REHAB s.r.o.,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Francisciho 900/5, Poprad 05801","§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu",neurčitý čas,ambulantná,10 SENIORPARK n.o.,zariadenie pre seniorov,"Kvetnica 424/24, Poprad 05801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 SENIORPARK n.o.,domov sociálnych služieb,"Kvetnica 424/24, Poprad 05801","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 "Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata",jedáleň,"Cemjata 2632/4, Prešov 08001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,10 Zariadenie sociálnych služieb Jasoň,špecializované zariadenie,"Slov. nár. povstania 8/15, Spišská Stará Ves 06101","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Centrum sociálnych služieb v Poprade,denný stacionár,"Francisciho 909/10, Poprad 05801","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,10 Centrum sociálnych služieb Dúbrava,domov sociálnych služieb,Dúbrava 41 06773,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Zariadenie sociálnych služieb Dotyk,domov sociálnych služieb,"Ševčenkova 681/1, Medzilaborce 06801","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou,domov sociálnych služieb,"Školská 646/19, Vranov nad Topľou 09302","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,10 Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou,domov sociálnych služieb,"Školská 646/19, Vranov nad Topľou 09302","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - týždenná,10 Domov v Poloninách,domov sociálnych služieb,Nová Sedlica 50 06768,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Mesto Spišská Belá,zariadenie opatrovateľskej služby,"Popradská 1006/11, Spišská Belá 05901","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,10 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina",zariadenie podporovaného bývania,"1.mája 882/17, Snina 06901","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Detské srdce,rehabilitačné stredisko,"Čapajevova 4925/27, Prešov 08001","§37 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzická osoba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť",neurčitý čas,ambulantná,10 "JESEŇ ŽIVOTA, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Tatranská 189/51, Veľká Lomnica 05952","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 "RADOSŤ, n. o. - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB",zariadenie pre seniorov,Výrava 86 06716,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 "Congregatio Jesu, Slovenská provincia",špecializované zariadenie,"Kmeťovo stromoradie 12450/6, Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 "HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti",domov sociálnych služieb,"Probstnerova cesta 668/6, Levoča 05401","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Gabriela n.o.,denný stacionár,"Lemešianska 205/21, Haniska 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,10 "ALŽBETKA, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Kláštorná 101/9, Raslavice 08641",§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 35,neurčitý čas,pobytová - ročná,10 "Stredisko sociálnych služieb Podháj-Poprad-Veľká, n.o.",domov sociálnych služieb,"Jána Stilla 92 , Nová Lesná 05986",§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,pobytová - ročná,10 Atrium n.o.,zariadenie pre seniorov,"Dilongova 5881/13, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,11 "Krajské autistické centrum Prešov, n.o.",špecializované zariadenie,"Vodárenská 5985/3, Prešov 08001",§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zameraním na autizmus,neurčitý čas,pobytová - týždenná,11 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha,zariadenie podporovaného bývania,"Štúrova 24/15, Spišské Podhradie 05304","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,11 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“,domov sociálnych služieb,"Komenského 29/6, Hanušovce nad Topľou 09431","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,11 Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,zariadenie opatrovateľskej služby,"Vyšný mlyn 1433/13, Kežmarok 06001","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,11 Gréckokatolícka charita Prešov,denný stacionár,"Štefánikova 1525/29, Humenné 06601","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,11 Gabriela n.o.,zariadenie pre seniorov,"Lemešianska 205/21, Haniska 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,11 "Vrbovnica, n.o.",domov sociálnych služieb,"Orechová-Skleníky 2890 , Bardejovská Nová Ves 08501","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,11 Imcontec plus s.r.o.,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Na Bikoši 15011/3, Prešov 08001",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,12 Obec Terňa,denný stacionár,"Záhradná 201/6, Terňa 08267","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 Obec Poloma,denný stacionár,Poloma 85 08273,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 Domov sv. Dominika,zariadenie pre seniorov,Petrovany 115 08253,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,12 "INTERsen, n.o.",denný stacionár,"Záhradná 46/6A, Krivany 08271","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 Mesto Prešov,jedáleň,"Námestie Kráľovnej pokoja 4791/3, Prešov 08001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,12 Mesto Prešov,denné centrum,"Námestie Kráľovnej pokoja 4791/3, Prešov 08001","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,12 Mesto Prešov,denný stacionár,"Slanská 2436/25, Prešov 08006","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 Mesto Prešov,denný stacionár,"Námestie Kráľovnej pokoja 4791/3, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 "Horný Harbok, n.o.",zariadenie pre seniorov,Radvaň nad Laborcom 79 06701,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,12 Obec Snakov,denný stacionár,Snakov 40 08606,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 O.Z. Most do duše,denný stacionár,"Urbánkova 4041/18, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 Centrum sociálnych služieb Kežmarok,domov sociálnych služieb,"Gen. Svobodu 254/139, Ľubica 05971","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,12 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha,zariadenie podporovaného bývania,"Bielidla 1194/27, Spišské Podhradie 05304","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,12 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha,zariadenie podporovaného bývania,"Štúrova 1193/22, Spišské Podhradie 05304","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,12 Centrum sociálnych služieb,útulok,"Kacvinského 1237/13, Bardejov 08501","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,12 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“,domov sociálnych služieb,"Važecká 444/3, Prešov 08005","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,12 Domov sociálnych služieb v Brezovičke,rehabilitačné stredisko,"Kpt.Nálepku 643/7, Lipany 08271","§37 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzická osoba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť",neurčitý čas,ambulantná,12 Centrum sociálnych služieb Zátišie,rehabilitačné stredisko,"Čs.armády 1594/5, Snina 06901","§37 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzická osoba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť",neurčitý čas,ambulantná,12 Centrum sociálnych služieb AMETYST,zariadenie podporovaného bývania,Tovarné 300 09401,§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 34,neurčitý čas,pobytová - ročná,12 S.O.S. n.o.,denný stacionár,Fričkovce 103 08642,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 "RADOSŤ, n. o. - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB",špecializované zariadenie,Výrava 86 06716,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, organický psychosyndróm",neurčitý čas,pobytová - ročná,12 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Vranov nad Topľou,denný stacionár,"Lúčna 814/57, Vranov nad Topľou 09301","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,12 "LUNETA, nezisková organizácia",zariadenie podporovaného bývania,"Železničiarska 582/14, Hanušovce nad Topľou 09431","§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej",neurčitý čas,pobytová - ročná,12 Janka Knapíková,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Tomášikova 2940/2, Poprad 05801",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,12 Marek Andrejčák,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Pod Hájom 2222/16, Ľubotice 08006",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,12 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné,domov sociálnych služieb,"Čsl.armády 1371/14, Humenné 06601",§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,ambulantná,13 St. Martin n.o.,denný stacionár,Kysak 327 04481,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",určitý čas,ambulantná,13 Bez bariér n.o.,denný stacionár,"M. R. Štefánika 527/3, Veľký Šariš 08221","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,13 CSS Radosť n.o.,denný stacionár,"Jánošíkova 8637/36A, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,13 Centrum sociálnych služieb Dúhový sen,domov na polceste,"Dobrianskeho 53/3, Medzilaborce 06801","§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy",určitý čas,pobytová - ročná,13 Domov v Poloninách,špecializované zariadenie,Nová Sedlica 50 06768,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,13 Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,špecializované zariadenie,"Rumanova 5721/6, Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,13 "DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.",zariadenie opatrovateľskej služby,"Horská 76/28, Štrba 05941","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,14 Mintaka n.o.,zariadenie pre seniorov,"Fraňa Kráľa 4634/12, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,14 Obec Malý Šariš,denný stacionár,Malý Šariš 98 08001,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,14 Inštitút Krista Veľkňaza,zariadenie núdzového bývania,Žakovce 8 05973,§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. g) s poskytnutím ubytovania na určitý čas,určitý čas,pobytová - ročná,14 "Domov dôchodcov HERTNÍK, n.o.",zariadenie pre seniorov,Hertník 90 08642,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,14 Občianske združenie AURA,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Třebíčska 1839/13, Humenné 06601",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,15 "Trojlístok, n.o.",komunitné centrum,"Konštantínova 3317/3, Prešov 08001",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,15 MONTE - DETSKÝ SVET,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Bernolákova 6525/17, Prešov 08001","§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu",neurčitý čas,ambulantná,15 Návrat,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Svätoplukova 3234/12, Prešov 08001",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,15 Návrat,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Radničné námestie 12/12, Bardejov 08501",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,15 Obec Záborské,denný stacionár,Záborské 39 08253,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 Alžbetin dom n.o. Klčov,denný stacionár,Klčov 224 05302,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 "Pokojná jeseň, n.o.",denný stacionár,Ľubovec 33 08242,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Vranov nad Topľou,denné centrum,"Sídlisko 1.mája 73/6, Vranov nad Topľou 09301","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Vranov nad Topľou,denné centrum,"Dlhá 530/99, Vranov nad Topľou 09301","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,15 Obec Pečovská Nová Ves,denný stacionár,"Hlavná 773/118, Pečovská Nová Ves 08256","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Prešov,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"K Starej tehelni 1 , Prešov 08001",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Prešov,komunitné centrum,"K starej tehelni 1 , Prešov 08001",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Levoča,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča 05401",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,15 Familiaris,komunitné centrum,"Fraňa Kráľa 273/14, Svit 05921",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,15 HKK SK n.o.,komunitné centrum,Ladomirová 33 09003,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Hanušovce nad Topľou,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Zámocká 159/7, Hanušovce nad Topľou 09431",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Hanušovce nad Topľou,komunitné centrum,"Zámocká 159/7, Hanušovce nad Topľou 09431",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,15 Obec Raslavice,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Hlavná 164 , Raslavice 08641",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,15 Lúčik Nádeje pre Nepál,denný stacionár,"Dostojevského 2805/23, Poprad 05801","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 Zariadenie pre seniorov Náruč,denný stacionár,"Veselá 6711/1, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 "Ako doma, n.o.",špecializované zariadenie,"Ďumbierska 7331/40, Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,15 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné,domov sociálnych služieb,Ptičie 158 06741,§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,ambulantná,15 Obec Fintice,denný stacionár,"Grófske Nádvorie 210/1, Fintice 08216","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina",zariadenie núdzového bývania,"1.mája 882/17, Snina 06901",§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. g) s poskytnutím ubytovania na určitý čas,určitý čas,pobytová - ročná,15 "RADOSŤ, n. o. - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB",denný stacionár,Výrava 103 06716,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Sabinov,denné centrum,"Jarková 277/75, Sabinov 08301","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,15 Mesto Sabinov,denné centrum,"Janka Borodáča 651/7, Sabinov 08301","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,15 Inštitút Krista Veľkňaza,zariadenie núdzového bývania,Žakovce 7 05973,§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. g) s poskytnutím ubytovania na určitý čas,určitý čas,pobytová - ročná,16 Júlia Krišová,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Čapajevova 4917/11, Prešov 08001",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,16 Mesto Prešov,denné centrum,"Jiráskova 1026/1, Prešov 08005","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,16 "Atrium Svidník, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Duklianska 653/25, Svidník 08901","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,16 "OTX, s.r.o.",zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Pavlovičovo námestie 3855/3, Prešov 08001",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,16 Domov sociálnych služieb v Stropkove,útulok,"Matice slovenskej 904/22, Stropkov 09101","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,16 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG,domov sociálnych služieb,"Mierová 63/92, Humenné 06601","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,16 Mesto Svit,zariadenie opatrovateľskej služby,"Kpt. Nálepku 130/42, Svit 05921","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,16 "Nádej, n.o.",zariadenie opatrovateľskej služby,"Sládkovičova 5956/14, Prešov 08001","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,16 "NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov",zariadenie opatrovateľskej služby,"Sv.Jakuba 510/21, Bardejov 08501","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,16 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na polceste" so sídlom vo Veľkom Slavkove,útulok,"Tatranská 71 , Veľký Slavkov 05991",§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO-muži podľa § 26,určitý čas,pobytová - ročná,16 Obec Čirč,komunitné centrum,Čirč 208 06542,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,17 "Horný Harbok, n.o.",zariadenie pre seniorov,Radvaň nad Laborcom 80 06701,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,17 "Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Starinská 6189/164, Humenné 06601","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,17 Dar pokoja n.o.,zariadenie pre seniorov,Chminianska Nová Ves 339 08233,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,17 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG,špecializované zariadenie,"Mierová 63/92, Humenné 06601","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,17 "OÁZA, n.o.",denný stacionár,"Tatranská 133/1, Jakubovany 08301","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,17 Mesto Sabinov,zariadenie pre seniorov,"Janka Borodáča 652/8, Sabinov 08301","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,17 "Senior-Vysoké Tatry, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Dolný Smokovec 47 , Vysoké Tatry 05981","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",určitý čas,pobytová - ročná,18 GreTa n.o.,zariadenie pre seniorov,Udavské 547 06731,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,18 Obec Vagrinec,denný stacionár,Vagrinec 51 09003,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,18 Domov sv. Dominika,špecializované zariadenie,Petrovany 115 08253,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia rôzneho typu etiológie, schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa",neurčitý čas,pobytová - ročná,18 Atrium n.o.,zariadenie pre seniorov,"Dilongova 7366/15, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,18 "KOSMATEC, n.o.",špecializované zariadenie,Ubľa 120 06773,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,18 Zariadenie sociálnych služieb Egídius,domov sociálnych služieb,"29.augusta 872/4, Bardejov 08501","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,18 Mesto Prešov,denné centrum,"Sabinovská 5112/34, Prešov 08001","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,18 Mesto Prešov,denný stacionár,"Sabinovská 5112/34, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,18 Centrum sociálnych služieb,nocľaháreň,"Kacvinského 1237/13, Bardejov 08501","§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať",neurčitý čas,pobytová - ročná,18 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,domov sociálnych služieb,"Volgogradská 4778/5, Prešov 08001",§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,ambulantná,18 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,zariadenie opatrovateľskej služby,"Sobotské námestie 1765/49, Poprad 05801","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,18 Občianske združenie BARLIČKA,denný stacionár,"Matice slovenskej 4766 , Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,18 Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc,domov na polceste,"Ďumbierska 7331/40, Prešov 08001",§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté FO podľa § 27,určitý čas,pobytová - ročná,18 "HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti",zariadenie pre seniorov,"Probstnerova cesta 668/6, Levoča 05401","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,19 Dom detí Božieho milosrdenstva n.o.,domov sociálnych služieb,"Matice slovenskej 1899/31, Stropkov 09101","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,19 "ŽIVOT, n.o.",domov sociálnych služieb,Spišské Hanušovce 176 05904,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 SENIORPARK n.o.,špecializované zariadenie,"Kvetnica 424/24, Poprad 05801","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Mesto Levoča,jedáleň,"Námestie Majstra Pavla 51/51, Levoča 05401","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,20 Mesto Hanušovce nad Topľou,denný stacionár,"Budovateľská 429/6, Hanušovce nad Topľou 09431","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 S.O.S. n.o.,špecializované zariadenie,Kružlov 1 08604,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 VALLE n.o.,zariadenie pre seniorov,"Duchnovičova 1680/22, Humenné 06601","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Obec Hermanovce,komunitné centrum,Hermanovce 445 08235,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,20 Obec Jastrabie nad Topľou,komunitné centrum,Jastrabie nad Topľou 113 09435,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,20 Obec Kurimka,denný stacionár,Kurimka 97 09016,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 Jana Kačmárová,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Lúčna 2749/73, Vranov nad Topľou 09301",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,20 Mgr.Ľudmila Eliašová,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Šancová 2436/15, Sabinov 08301","§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu",neurčitý čas,ambulantná,20 Obec Spišský Štiavnik,komunitné centrum,"Slnečná 532/5A, Spišský Štiavnik 05914",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,20 Best friends nursery,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Podhrunská 2783/21A, Vranov nad Topľou 09302","§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu",neurčitý čas,ambulantná,20 "Viera-Láska-Nádej, o.z.",domov sociálnych služieb,"Vavilovova 22 , Bratislava - mestská časť Petržalka 85101","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,20 "DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.",denný stacionár,"Horská 76/28, Štrba 05941","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 LIRI n.o.,denný stacionár,Sedlice 370 08243,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 "Pokojná jeseň, n.o.",denný stacionár,"Radatice 105 , Radatice 08242","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 KreDo,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Makarenkova 2178/98, Ľubotice 08006",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,20 Obec Rovné,denný stacionár,Rovné 52 09016,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 "Dante, n.o.",denný stacionár,Hrubov 24 06723,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,20 Mesto Prešov,denné centrum,"Slanská 2436/25, Prešov 08006","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,20 Mesto Prešov,jedáleň,"Slanská 2436/25, Prešov 08006","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,20 Mesto Humenné,zariadenie núdzového bývania,"Kukučínova 1557/1, Humenné 06601",§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 29,určitý čas,pobytová - ročná,20 "Humanitarian, n.o.",zariadenie pre seniorov,Vyšné Ružbachy 125 06502,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 "Humanitarian, n.o.",zariadenie pre seniorov,Vyšné Ružbachy 125 06502,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,ambulantná,20 "LAMONA, s.r.o.",zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Pod Vinbargom 1010/1, Bardejov 08501",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,20 "JASMA, s.r.o.",zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Okružná 3027/23, Prešov 08001",§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 32b,neurčitý čas,ambulantná,20 Obec Medzany,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,Medzany 152 08221,§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,20 SENIORPARK n.o.,špecializované zariadenie,"Michalská 396/6, Spišské Bystré 05918","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Centrum sociálnych služieb Kežmarok,domov sociálnych služieb,"Pod lesom 552/6, Kežmarok 06001","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,20 Centrum sociálnych služieb,denný stacionár,"Toplianska 4011/9A, Bardejov 08501","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 Mesto Bardejov,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Komenského 571/47, Bardejov 08501","§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu",neurčitý čas,ambulantná,20 AMOS n.o.,špecializované zariadenie,Rokytov pri Humennom 32 06713,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 AMOS n.o.,denný stacionár,Rokytov pri Humennom 32 06713,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,20 "Ako doma, n.o.",domov sociálnych služieb,"Ďumbierska 7331/40, Prešov 08001","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája č. 73,jedáleň,"Sídlisko 1.mája 73/6, Vranov nad Topľou 09301","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,20 "HEDÓNIA, n.o.",denný stacionár,Víťaz 176 08238,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,20 Centrum sociálnych služieb Clementia,domov sociálnych služieb,Ličartovce 287 08203,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG,útulok,"Kukučínova 1557/1, Humenné 06601","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,20 Obec Fintice,jedáleň,"Grófske Nádvorie 210/1, Fintice 08216","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,20 Gréckokatolícka charita Prešov,domov sociálnych služieb,"Štúrova 385/5, Stará Ľubovňa 06401","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,20 Mesto Spišská Belá,komunitné centrum,"Tatranská 1445/33, Spišská Belá 05901",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,20 NÁŠ DOM n.o.,domov sociálnych služieb,"D. Millyho 448/1, Svidník 08901","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,20 "Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku",útulok,"Dlhá 505/9, Svidník 08901","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,20 Obec Mlynárovce,komunitné centrum,Mlynárovce 102 09016,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,20 "NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov",špecializované zariadenie,"Sv.Jakuba 510/21, Bardejov 08501","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 "Congregatio Jesu, Slovenská provincia",zariadenie pre seniorov,"Kmeťovo stromoradie 12450/6, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Gabriela n.o.,zariadenie pre seniorov,"Raymanova 12045 , Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Gabriela n.o.,špecializované zariadenie,"Raymanova 12045 , Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Občianske združenie BARLIČKA,špecializované zariadenie,"Matice slovenskej 13974/15, Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 "ADM, n.o.",zariadenie opatrovateľskej služby,"SNP 691/54, Zborov 08633","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",neurčitý čas,pobytová - ročná,20 Obec Kučín,komunitné centrum,Kučín 77 09421,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,21 "Seniorklub, n.o.",denný stacionár,Banské 148 09412,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,21 "GERIA, n.o.",zariadenie pre seniorov,Vyšná Jablonka 34 06734,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,21 "Krajské autistické centrum Prešov, n.o.",špecializované zariadenie,"Vodárenská 5985/3, Prešov 08001",§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zameraním na autizmus,neurčitý čas,ambulantná,21 Domov sociálnych služieb v Brezovičke,domov sociálnych služieb,Brezovička 62 08274,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,21 Detské srdce,domov sociálnych služieb,"Čapajevova 4925/27, Prešov 08001","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,21 "DSS Medzilaborce, n.o.",domov sociálnych služieb,Habura 49 06752,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,21 St. Martin n.o.,denný stacionár,Ličartovce 56 08203,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,22 Atrium n.o.,špecializované zariadenie,"Dilongova 7366/15, Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zameraním na zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,22 Gréckokatolícka charita Prešov,nocľaháreň,"Pod Táborom 8933/33, Prešov 08001","§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať",určitý čas,pobytová - ročná,22 "DSS Medzilaborce, n.o.",zariadenie pre seniorov,Habura 49 06752,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,22 "ANIMA, n.o.",domov na polceste,Varhaňovce 173 08205,"§27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy",určitý čas,pobytová - ročná,23 "AEVITAS, n. o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV",zariadenie pre seniorov,Pčoliné 143 06735,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,23 "Provital, n.o.",zariadenie opatrovateľskej služby,Stakčínska Roztoka 23 06761,§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 36,určitý čas,pobytová - ročná,24 Obec Toporec,komunitné centrum,"Podolínska 402/77, Toporec 05995",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,24 Obec Ľubotice,denný stacionár,"Makarenkova 2178/98, Ľubotice 08006","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,24 "Atrium Svidník, n.o.",špecializované zariadenie,"Duklianska 653/25, Svidník 08901","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím,ktorým je Alzheimerova choroba,Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,24 "Ochota, n.o.",denný stacionár,"Duchnovičovo námestie 3951/1, Prešov 08001",§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,24 Mesto Prešov,denný stacionár,"Zemplínska 8311/9, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,24 Mesto Prešov,denné centrum,"Zemplínska 8311/9, Prešov 08001","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,24 S.O.S. n.o.,denný stacionár,Kružlov 1 08604,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,24 Obec Kendice,denný stacionár,Kendice 484 08201,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,25 "MIMA, n.o.",denný stacionár,"Mlynská 1448/23, Vranov nad Topľou 09301","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,25 "Bella Vita, n.o.",denný stacionár,"Zámočnícka 165/3, Medzilaborce 06801","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,25 Mesto Vranov nad Topľou,denné centrum,"Lomnická 620/48, Vranov nad Topľou 09303","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,25 Obec Cernina,denný stacionár,Cernina 30 09016,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,25 Mesto Snina,denné centrum,"1.mája 2533/12, Snina 06901","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,25 Občianske združenie Tobiáš,komunitné centrum,"Solivarská 1452/60, Prešov 08005",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,25 "Pokojný život, n.o.",denný stacionár,Nižná Sitnica 24 09407,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,25 Mesto Poprad,zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,"Ul. mládeže 4886/5A, Poprad 05801","§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu",neurčitý čas,ambulantná,25 "EURO-DONO, n.o.",denný stacionár,Ladomirová 235 09003,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,25 Dar pokoja n.o.,špecializované zariadenie,Chminianska Nová Ves 339 08233,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie, schizofrénia",neurčitý čas,pobytová - ročná,25 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou,domov sociálnych služieb,"Budovateľská 2561/33A, Vranov nad Topľou 09301","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,25 Obec Čaklov,komunitné centrum,Čaklov 599 09435,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,26 "ANIMUS, n.o.",denný stacionár,Ľutina 99 08257,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,27 "Harmónia Chmeľová, n.o.",zariadenie pre seniorov,Chmeľová 166 08633,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,27 "ANIMUS, n.o.",denný stacionár,Šarišské Sokolovce 17 08266,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,27 "Bella Vita, n.o.",denný stacionár,Uličské Krivé 45 06767,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,27 Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,komunitné centrum,Lomnička 19 06503,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,27 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov,denný stacionár,Chmeľov 72 08215,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,27 Inštitút Krista Veľkňaza,útulok,"Vrbovská 1447/17, Ľubica 05971","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,27 Gabriela n.o.,špecializované zariadenie,"Lemešianska 205/21, Haniska 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,27 AMOS n.o.,zariadenie pre seniorov,Rokytov pri Humennom 32 06713,§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. -,neurčitý čas,pobytová - ročná,28 Senior dom Svida,domov sociálnych služieb,"SNP 38/4, Svidník 08901","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,28 "ŽIVOT, n.o.",špecializované zariadenie,Spišské Hanušovce 176 05904,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,28 Obec Malá Domaša,komunitné centrum,Malá Domaša 145 09402,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,29 Atrium n.o.,špecializované zariadenie,"Dilongova 5881/13, Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zameraním na zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,29 "GERION senior centrum, n.o.",zariadenie pre seniorov,Zámutov 670 09415,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,29 Mesto Vranov nad Topľou,denné centrum,"M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou 09301","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Snina,denné centrum,"Budovateľská 1992/9, Snina 06901","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave,komunitné centrum,Čičava 74 09301,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d,neurčitý čas,ambulantná,30 "Sanatórium Dr. Guhra, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Tatranská Polianka 4 , Vysoké Tatry 06201","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 "SENIORSITY, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Sitnícka 1475/1, Stropkov 09101","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,ambulantná,30 "Zariadenie pre seniorov Minor, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Nám. Čsl. Arm. 455/25, Zborov 08633","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 Mesto Stará Ľubovňa,komunitné centrum,"Továrenská 821/1, Stará Ľubovňa 06401",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 "ANIMA, n.o.",komunitné centrum,Varhaňovce 173 08205,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 LIRI n.o.,denný stacionár,Petrovany 316 08253,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,30 "VNL, n.o.",denný stacionár,Košarovce 34 09406,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Olejníkov,komunitné centrum,"Olejníkov 313 , Olejníkov 08257",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Lemešany,denný stacionár,Lemešany 186 08203,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,30 "Bella Vita, n.o.",denný stacionár,Nová Sedlica 110 06768,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Ľubotín,komunitné centrum,"Na rovni 439/78, Ľubotín 06541",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Hlinné,komunitné centrum,Hlinné 404 09435,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Hlinné,komunitné centrum,Hlinné 74 09435,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Človek v ohrození,komunitné centrum,Kojatice 198 08232,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Človek v ohrození,komunitné centrum,Petrovany 291 08253,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Človek v ohrození,komunitné centrum,Doľany 55 05302,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 CSS Radosť n.o.,zariadenie pre seniorov,"Matice slovenskej 4766 , Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 Obec Kružlová,komunitné centrum,Kružlová 138 09002,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Duplín,denný stacionár,Duplín 66 09101,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Davidov,denný stacionár,Davidov 58 09303,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Kochanovce,denný stacionár,Kochanovce 206 06601,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Vranov nad Topľou,denné centrum,"Školská 653/28, Vranov nad Topľou 09302","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Vranov nad Topľou,denné centrum,"Čemernianska 398/22, Vranov nad Topľou 09303","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Vranov nad Topľou,komunitné centrum,"Toplianska 1040/23A, Vranov nad Topľou 09301",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Pečovská Nová Ves,komunitné centrum,"Rómska 778/43, Pečovská Nová Ves 08256",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Štrba,komunitné centrum,"Hlavná 105/3, Štrba 05938",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Svidník,denné centrum,"Sov. Hrdinov 200/33, Svidník 08901","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Jarovnice,komunitné centrum,Jarovnice 223 08263,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Prešov,jedáleň,"Sabinovská 5112/34, Prešov 08001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Prešov,jedáleň,"Zemplínska 8311/9, Prešov 08001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Snina,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Budovateľská 2205/12, Snina 06901",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Levoča,denné centrum,"Námestie Majstra Pavla 50/50, Levoča 05401",§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,30 Obec Hrabovec nad Laborcom,denný stacionár,Hrabovec nad Laborcom 48 06701,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,30 Konkordia - lat. Svornosť,útulok,"Košická 66/2, Levoča 05401","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,30 Obec Raslavice,denný stacionár,"Kláštorná 102 , Raslavice 08641","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Veľký Šariš,komunitné centrum,"Korpašská 41 , Veľký Šariš 08221",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,30 "Centrum sociálnych služieb \"Johanka\", n.o.",špecializované zariadenie,"Komenského 1089/55, Spišské Podhradie 05304","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 Obec Kapušany,denné centrum,"Hlavná 238/25, Kapušany 08212",§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,30 SENIORPARK n.o.,zariadenie pre seniorov,"Michalská 396/6, Spišské Bystré 05918","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 Mesto Bardejov,denné centrum,"Mihaľov 2476/20, Bardejov 08501","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 Centrum sociálnych služieb v Poprade,zariadenie opatrovateľskej služby,"Francisciho 909/10, Poprad 05801","§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu",určitý čas,pobytová - ročná,30 Zariadenie sociálnych služieb Dotyk,špecializované zariadenie,"Ševčenkova 681/1, Medzilaborce 06801","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 Senior dom Svida,zariadenie pre seniorov,"SNP 38/4, Svidník 08901","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 "HEDÓNIA, n.o.",denný stacionár,Široké 353 08237,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Svit,denné centrum,"Priečna 501/2, Svit 05921","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 "HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti",špecializované zariadenie,"Probstnerova cesta 668/6, Levoča 05401","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia, mániodepresia a demencia",neurčitý čas,pobytová - ročná,30 Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade,domov sociálnych služieb,"Francisciho 905/29, Poprad 05801","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,30 Mesto Poprad,denné centrum,"Strážske námestie 536/19, Poprad 05801","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,30 "Jar života, n.o.",denný stacionár,"Fučíkova 368/5, Giraltovce 08701","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,32 "VITALIS, n.o.",špecializované zariadenie,"Mierová 336/24, Medzilaborce 06801","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,32 "JESEŇ ŽIVOTA, n.o.",špecializované zariadenie,"Tatranská 189/51, Veľká Lomnica 05952","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,32 "Pokojný život, n.o.",denný stacionár,Ulič 128 06767,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,33 "DSS Medzilaborce, n.o.",domov sociálnych služieb,"Cintorínska 870 , Medzilaborce 06801","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,33 "ÚSVIT - ML, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Komenského 134/4, Medzilaborce 06801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,34 "Kamjana, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Komenského 151/18, Medzilaborce 06801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,34 Centrum sociálnych služieb v Poprade,zariadenie pre seniorov,"Okružná 758/11, Poprad 05801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,35 Občianske združenie - EURÓPA,komunitné centrum,"Cintorínska 333/7, Vranov nad Topľou 09303",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,35 Alžbetin dom n.o. Klčov,denný stacionár,Klčov 112 05302,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,35 Mesto Levoča,komunitné centrum,"Levočské Lúky 1068/4, Levoča 05401",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,35 Obec Zámutov,komunitné centrum,Zámutov 41 09415,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,35 "MyMamy, o.z.",zariadenie núdzového bývania,"Jánošíkova 5392/70, Prešov 08001",§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Ženy - obete domáceho násilia,určitý čas,pobytová - ročná,35 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami,útulok,"SNP 144/12, Svit 05921","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,35 Domov pre seniorov,domov sociálnych služieb,"Mierová 1103/88, Stará Ľubovňa 06401","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,35 Gréckokatolícka charita Prešov,nízkoprahové denné centrum,"Pod Táborom 8932/33A, Prešov 08001","§24b zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), h) a i) počas dňa",určitý čas,ambulantná,35 Inštitút Krista Veľkňaza,domov sociálnych služieb,Žakovce 198 05973,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,35 Mesto Poprad,nocľaháreň,"Levočská 4051/55, Poprad 05801","§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať",určitý čas,pobytová - ročná,35 FIDEA n.o.,denný stacionár,"Námestie Krista Kráľa 12787/3, Prešov 08001","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,36 Obec Koškovce,denný stacionár,Koškovce 11 06712,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,36 Obec Kružlová,denný stacionár,Kružlová 2 09002,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,36 ANGELO n.o.,denný stacionár,Chmeľov 90 08215,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,36 "Ľudmila, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Košická 322/2, Drienov 08204","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,37 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,špecializované zariadenie,"Volgogradská 4778/5, Prešov 08001","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,38 "VNL, n.o.",denný stacionár,Vyšná Sitnica 110 09407,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,40 Obec Žehňa,komunitné centrum,Žehňa 217 08206,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 "Horný Harbok, n.o.",zariadenie pre seniorov,Radvaň nad Laborcom 78 06701,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 Obec Bystré,komunitné centrum,"Hamzova 630/2A, Bystré 09434",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 "VNL, n.o.",denný stacionár,Víťazovce 90 06724,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,40 "ZSS Nižná Polianka, n.o.",zariadenie pre seniorov,Nižná Polianka 73 08636,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 "VNL, n.o.",denný stacionár,Pakostov 63 09407,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,40 "VNL, n.o.",denný stacionár,Oľka 174 06704,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,40 Obec Soľ,komunitné centrum,Soľ 493 09435,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 ICHTHYS n.o.,zariadenie pre seniorov,"Bardejovské Kúpele 4071/1A, Bardejov 08631","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 "Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Námestie slobody 256/6, Spišský Štvrtok 05314","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 Obec Kamenná Poruba,komunitné centrum,Kamenná Poruba 110 09303,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 Obec Šarišské Jastrabie,komunitné centrum,Šarišské Jastrabie 352 06548,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 Obec Ulič,komunitné centrum,Ulič 117 06767,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 RK Charita n.o.,denný stacionár,"Duchnovičova 284/3, Stakčín 06761","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,40 RK Charita n.o.,denný stacionár,Ruská Poruba 93 09408,"§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,40 Obec Malý Slivník,komunitné centrum,"Malý Slivník 128 , Malý Slivník 08267",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 "Atrium Svidník, n.o.",špecializované zariadenie,"Duklianska 2263/26, Svidník 08901","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba,Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 "Dante, n.o.",denný stacionár,Ondavské Matiašovce 172 09401,§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40,neurčitý čas,ambulantná,40 Mesto Vysoké Tatry,denné centrum,Vysoké Tatry 36 05981,§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,40 Mesto Medzilaborce,komunitné centrum,"Zámočnícka 86/32, Medzilaborce 06801",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 Mesto Humenné,zariadenie pre seniorov,"Starinská 2271/147, Humenné 06601","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 "Humanitarian, n.o.",špecializované zariadenie,Vyšné Ružbachy 125 06502,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 "Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.",špecializované zariadenie,"Starinská 6189/164, Humenné 06601","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravot. postih. -Parkinsonova choroba, demencia rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 Mesto Poprad,denné centrum,"Sobotské námestie 1744/36, Poprad 05801","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,40 Mesto Poprad,denné centrum,"Dostojevského 2607/16, Poprad 05801","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,40 Obec Dlhé Klčovo,denné centrum,"Dlhá 173/84, Dlhé Klčovo 09413","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,40 Zariadenie pre seniorov Náruč,jedáleň,"Veselá 6711/1, Prešov 08001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,40 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami,špecializované zariadenie,"Družstevná 25/3, Batizovce 05935","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím, ktorým je schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 Domov pre seniorov,zariadenie pre seniorov,"Mierová 1103/88, Stará Ľubovňa 06401","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 Inštitút Krista Veľkňaza,zariadenie pre seniorov,Ľuboriečka 18 99102,"§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 Obec Slovenská Volová,komunitné centrum,Slovenská Volová 37 06722,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 Obec Chmeľov,komunitné centrum,Chmeľov 243 08215,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,40 Občianske združenie BARLIČKA,domov sociálnych služieb,"Matice slovenskej 4766 , Prešov 08001","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,ambulantná,40 "DSS Medzilaborce, n.o.",špecializované zariadenie,Habura 309 06752,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia",neurčitý čas,pobytová - ročná,40 Gabriela n.o.,zariadenie pre seniorov,"Čs.armády 1601/12, Snina 06901","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,42 Atrium n.o.,denný stacionár,"Duklianska 653/25, Svidník 08901","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,45 Obec Benkovce,komunitné centrum,Benkovce 22 09402,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,45 Obec Zámutov,komunitné centrum,Zámutov 680 09415,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,45 Mesto Spišská Belá,denné centrum,"Hviezdoslavova 379/21, Spišská Belá 05901","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,45 Mesto Spišské Podhradie,komunitné centrum,"Štefánikova 494/40, Spišské Podhradie 05304",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,45 "DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.",jedáleň,"Horská 76/28, Štrba 05941","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,48 "Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o.",domov sociálnych služieb,Demjata 261 08213,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,48 Centrum sociálnych služieb AMETYST,domov sociálnych služieb,Tovarné 117 09401,§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,pobytová - ročná,49 Obec Výborná,komunitné centrum,Výborná 12 05902,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Mesto Poprad,denné centrum,"Scherfelova 1360/36, Poprad 05801","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,50 Mesto Giraltovce,komunitné centrum,"Fučíkova 853 , Giraltovce 08701",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Chmiňany,komunitné centrum,Chmiňany 199 08233,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d,neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Lenartov,komunitné centrum,Lenartov 129 08606,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Sačurov,komunitné centrum,"Školská 388/1, Sačurov 09413",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 "Seniorvital, n.o.",denný stacionár,"Pavla Gojdiča 2217/5, Sabinov 08301","§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa",neurčitý čas,ambulantná,50 "Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.",komunitné centrum,"K Starej tehelni 11500/5A, Prešov 08001",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Rakúsy,komunitné centrum,Rakúsy 258 05976,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Svinia,komunitné centrum,"Hložská 266 , Svinia 08232",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Spišská Teplica,komunitné centrum,"Osloboditeľov 139/85, Spišská Teplica 05934",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Občianske združenie Tobiáš,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Solivarská 1452/60, Prešov 08005",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Doľany,komunitné centrum,Doľany 48 05302,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Centrum sociálnych služieb Dúhový sen,domov sociálnych služieb,Kalinov 64 06801,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,50 Obec Holumnica,komunitné centrum,Holumnica 30 05994,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Mesto Sabinov,komunitné centrum,"17. novembra 5A, Sabinov 08301",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,50 Mesto Poprad,denné centrum,"Matejovské námestie 1547/22, Poprad 05951","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,50 Obec Vechec,komunitné centrum,"Lesná 321/1, Vechec 09412",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,51 "ADM, n.o.",zariadenie pre seniorov,"SNP 299/43, Zborov 08633","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,52 Mesto Humenné,denné centrum,"Štefánikova 1526/31, Humenné 06601","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,55 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné,domov sociálnych služieb,Ptičie 158 06741,§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,pobytová - ročná,55 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha,domov sociálnych služieb,"Hviezdoslavova 1/1, Spišské Podhradie 05304","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,57 "Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.",domov sociálnych služieb,Hertník 85 08642,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",určitý čas,pobytová - ročná,59 Senior dom Svida,špecializované zariadenie,"SNP 38/4, Svidník 08901","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,60 "Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Šandalská 2076/44, Stropkov 09101","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,60 Obec Hencovce,komunitné centrum,"Hencovská 2188/211, Hencovce 09302",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,60 Obec Spišský Hrhov,komunitné centrum,"Čsl. Armády 122/32, Spišský Hrhov 05302",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,60 "Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.",špecializované zariadenie,"Námestie slobody 256/6, Spišský Štvrtok 05314","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím schizofrénia a schizoafektívne poruchy - kapacita 30 miest, so zdravotným postihnutím demencie rôzneho typu etiológie a organický psychosyndróm - kapacita 30 miest",neurčitý čas,pobytová - ročná,60 Mesto Vysoké Tatry,denné centrum,Vysoké Tatry 2 05985,§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,60 Obec Ražňany,komunitné centrum,Ražňany 236 08261,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,60 Mesto Poprad,denné centrum,"Podtatranská 1, Poprad 05801","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,60 Centrum sociálnych služieb,denné centrum,"Dlhá Lúka 2188 , Bardejov 08501","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,60 Centrum sociálnych služieb Zátišie,domov sociálnych služieb,Osadné 89 06734,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,60 Domov sociálnych služieb v Legnave,domov sociálnych služieb,Legnava 72 06546,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,60 Centrum sociálnych služieb Clementia,špecializované zariadenie,Ličartovce 287 08203,§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdravot. postihnutím schizofrénia,neurčitý čas,pobytová - ročná,60 "Slovenský červený kríž, Územný spolok",jedáleň,"Štúrova 130/10, Vranov nad Topľou 09301","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,60 "Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina",jedáleň,"1.mája 882/17, Snina 06901","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,60 Mesto Humenné,komunitné centrum,"Podskalka 6426/97, Humenné 06601",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,64 Mesto Snina,zariadenie pre seniorov,"Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina 06901","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,64 Mesto Snina,jedáleň,"Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina 06901","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,64 Obec Chminianske Jakubovany,komunitné centrum,Chminianske Jakubovany 20 08233,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,65 Domov sociálnych služieb v Jabloni,domov sociálnych služieb,Jabloň 78 06713,"§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,65 Centrum sociálnych služieb Dúbrava,špecializované zariadenie,Dúbrava 41 06773,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdravot. postihnutím, ktorým je schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa",neurčitý čas,pobytová - ročná,65 Obec Zborov,komunitné centrum,"Školská 713/19, Zborov 08633",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,68 Mesto Bardejov,komunitné centrum,"Poštárka 4233/112A, Bardejov 08501",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,68 HUMANISSIMO Humenné n.o.,jedáleň,"Duchnovičova 1680/22, Humenné 06601","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,70 Obec Červenica,komunitné centrum,Červenica 41 08207,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,70 Mesto Humenné,denné centrum,"Duchnovičova 1683/28, Humenné 06601",§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,70 Obec Batizovce,jedáleň,"Osloboditeľov 231/8, Batizovce 05935","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,70 Zariadenie sociálnych služieb Egídius,špecializované zariadenie,"Ťačevská 1644/38, Bardejov 08501",§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím organický psychosyndróm a schizofrénia- kapacita 40 miest; so zdravotným postihnutím duševná zaostalosť a porucha psychického vývinu - kapacita 30 miest,neurčitý čas,pobytová - ročná,70 Obec Raslavice,komunitné centrum,"Hlavná 164 , Raslavice 08641",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,70 Mesto Poprad,denné centrum,"Ludvíka Svobodu 3783/75, Poprad 05801","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,70 Domov sociálnych služieb v Stropkove,domov sociálnych služieb,"Hlavná 80/50, Stropkov 09101","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,70 Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,jedáleň,"Vyšný mlyn 1433/13, Kežmarok 06001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,70 Mesto Sabinov,jedáleň,"Janka Borodáča 651/7, Sabinov 08301","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,70 Inštitút Krista Veľkňaza,útulok,Žakovce 30 05973,"§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,71 "Eurotrend, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Duchnovičova 533/16, Medzilaborce 06801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,75 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami,domov sociálnych služieb,"Družstevná 25/3, Batizovce 05935","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,78 Mesto Svit,denné centrum,"Štúrova 296/46, Svit 05921","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,80 "Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.",špecializované zariadenie,"Jilemnického 2086/7, Stropkov 09101","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie",neurčitý čas,pobytová - ročná,80 Človek v ohrození,komunitné centrum,Sveržov 145 08602,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,80 Mesto Vysoké Tatry,denné centrum,Vysoké Tatry 264 05960,§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,80 Mesto Poprad,denné centrum,"Podtatranská 2501/5, Poprad 05801","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,80 Centrum sociálnych služieb,jedáleň,"Wolkerova 594/11, Bardejov 08501","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,80 Domov pre seniorov,špecializované zariadenie,"Mierová 1103/88, Stará Ľubovňa 06401","§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etilógie",neurčitý čas,pobytová - ročná,80 Mesto Spišská Belá,nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,"Petzvalova 265/16, Spišská Belá 05901",§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina,neurčitý čas,ambulantná,80 Mesto Spišská Belá,denné centrum,"Ladislava Medňanského 2711/3A, Spišská Belá 05901","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,80 Obec Jakubany,komunitné centrum,Jakubany 689 06512,§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,80 "Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov",jedáleň,"Jarková 3094/45, Prešov 08001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,80 Obec Veľká Lomnica,komunitné centrum,"Nový Dvor 1750/123, Veľká Lomnica 05952",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,85 Gréckokatolícka charita Prešov,útulok,"Pod Táborom 8933/33, Prešov 08001","§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas",určitý čas,pobytová - ročná,86 Centrum sociálnych služieb,denné centrum,"M. Vileca 34 , Bardejov 08501","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,87 Mesto Vysoké Tatry,denné centrum,Vysoké Tatry 48 05981,§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,90 Domov sociálnych služieb v Sabinove,domov sociálnych služieb,"Kukučínova 1781/2, Sabinov 08301","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,90 "DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Horská 76/28, Štrba 05941","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,92 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,domov sociálnych služieb,"Volgogradská 4778/5, Prešov 08001",§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38,neurčitý čas,pobytová - ročná,92 Centrum sociálnych služieb,zariadenie pre seniorov,"Toplianska 1512/9, Bardejov 08501","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,96 Centrum sociálnych služieb v Poprade,zariadenie pre seniorov,"Komenského 3454/12, Poprad 05801","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,97 Centrum sociálnych služieb AMETYST,špecializované zariadenie,Tovarné 117 09401,"§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 39 so zdravot. postih. -Parkinsonova choroba,Alzheimer.choroba, demencia",neurčitý čas,pobytová - ročná,99 "Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov",zariadenie pre seniorov,"Pod papierňou 1662/71, Bardejov 08501","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,100 Obec Ostrovany,komunitné centrum,"Jarková 250/1, Ostrovany 08222",§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h),neurčitý čas,ambulantná,100 Centrum sociálnych služieb,jedáleň,"Toplianska 1512/9, Bardejov 08501","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,100 Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,zariadenie pre seniorov,"Vyšný mlyn 1433/13, Kežmarok 06001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,100 Centrum sociálnych služieb,zariadenie pre seniorov,"Wolkerova 594/11, Bardejov 08501","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,108 Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája č. 73,zariadenie pre seniorov,"Sídlisko 1.mája 73/6, Vranov nad Topľou 09301","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,115 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach,domov sociálnych služieb,"Kukorelliho 335/17, Giraltovce 08701","§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3",neurčitý čas,pobytová - ročná,117 Mesto Kežmarok,denné centrum,"Martina Lányiho 1444/3, Kežmarok 06001","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,120 "Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata",zariadenie pre seniorov,"Cemjata 2632/4, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,122 "Seniorvital, n.o.",zariadenie pre seniorov,"Pavla Gojdiča 2217/5, Sabinov 08301","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,124 TOP GASTRO s r.o.,jedáleň,"Volgogradská 4782/13, Prešov 08001","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,150 Zariadenie pre seniorov Náruč,zariadenie pre seniorov,"Veselá 6711/1, Prešov 08001","§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov",neurčitý čas,pobytová - ročná,150 Mesto Bardejov,denné centrum,"Radničné námestie 46/46, Bardejov 08501","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,150 Centrum sociálnych služieb,denné centrum,"Toplianska 4011/9A, Bardejov 08501","§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou",neurčitý čas,ambulantná,200 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,jedáleň,"Sobotské námestie 1765/49, Poprad 05801","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,200 Mesto Humenné,denné centrum,"Laborecká 1865/26, Humenné 06601",§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56,neurčitý čas,ambulantná,240 Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad,jedáleň,"Banícka 4955 , Poprad 05801","§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek",neurčitý čas,ambulantná,600