Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Legislatíva a národné programy

Zákony

 • Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Národné programy

 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb
 • Národný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb
 • Národný program aktívneho starnutia 
 • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím           
 • Národný akčný plán pre deti
 • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
 • Národný akčný plán rodovej rovnosti
 • Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike   
 • Národný akčný plán Slovenskej republiky k Dekáde začleňovania rómskej populácie

                     

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialne@vucpo.sk

Kancelária prvého kontaktu
miestnosť č.: 338, III. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 19.02.2009 / Aktualizované: 12.12.2019 HoreTlačiť