Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie v zmysle zákona o sociálnych službách

Odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK vykonáva činnosti v zmysle kompetencií podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyšší územný celok

 • vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 • zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, integračné centrum,
 • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v integračnom centre,
 • zabezpečuje poskytovanie podpory samostatného bývania, tlmočníckej služby, sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb (oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra), oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra, vedie registere a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode
 • poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, uhrádza ekonomicky oprávnené náklady, môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou,
 • kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby, kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialne@vucpo.sk

Kancelária prvého kontaktu
miestnosť č.: 338, III. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 12.08.2016 / Aktualizované: 11.06.2018 HoreTlačiť