Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie v súvislosti so správnym konaním

Prešovský samosprávny kraj je správnym orgánom v konaniach („vydáva rozhodnutie“) o:

 1. odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
 2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
 3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
 4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
 5. nezapísaní do registra,
 6. zákaze poskytovať sociálnu službu,
 7. výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialne@vucpo.sk

Kancelária prvého kontaktu
miestnosť č.: 338, III. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 12.08.2016 / Aktualizované: 11.06.2018 HoreTlačiť