Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie v zmysle ochrany detí a kurately

Odbor sociálny vykonáva aj činnosti v zmysle kompetencií podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyšší územný celok pri výkone samosprávnej pôsobnosti

 • zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území,
 • vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území,
 • vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,
 • utvára podmienky na organizovanie opatrení; podmienky na zabezpečenie priaznivého vývinu dieťaťa, na vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení; podmienky na pomoc deťom, plnoletým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii; podmienky na prípravu pestúnov alebo osvojiteľov,  na náhradnú rodinnú starostlivosť a na opatrenia na tento účel; podmienky na organizovanie sociálnych programov najmä pre drogovo a inak závislých, pre pbyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a po ukončení resocializačného programu; podmienky na vykonávanie opatrení v otvorenom preostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa zákona,
 • môže zriadiť centrum pre deti a rodiny, kontroluje a metodicky usmerňuje zriadené centrum, 
 • poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona,
 • spolupracuje s inými subjektami pôsobiacimi v zmysle zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov,
 • kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialne@vucpo.sk

Kancelária prvého kontaktu
miestnosť č.: 338, III. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 12.08.2016 / Aktualizované: 11.06.2018 HoreTlačiť