Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie odboru sociálneho

Prehľad kompetencií a činností na odbore sociálnom

Kompetencie v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK vykonáva činnosti v zmysle kompetencií podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyšší územný celok

 • vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 • zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, integračné centrum,
 • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v integračnom centre,
 • zabezpečuje poskytovanie podpory samostatného bývania, tlmočníckej služby, sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb (oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra), oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra, vedie registere a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode
 • poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, uhrádza ekonomicky oprávnené náklady, môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou,
 • kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby, kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom 

Prešovský samosprávny kraj je správnym orgánom v konaniach („vydáva rozhodnutie“) o

Prešovský samosprávny kraj je správnym orgánom v konaniach („vydáva rozhodnutie“) o:

 1. odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
 2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
 3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
 4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
 5. nezapísaní do registra,
 6. zákaze poskytovať sociálnu službu,
 7. výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra

 

Kompetencie v zmysle zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Odbor sociálny vykonáva aj činnosti v zmysle kompetencií podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyšší územný celok pri výkone samosprávnej pôsobnosti

 • zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území,
 • vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území,
 • vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,
 • utvára podmienky na organizovanie opatrení; podmienky na zabezpečenie priaznivého vývinu dieťaťa, na vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení; podmienky na pomoc deťom, plnoletým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii; podmienky na prípravu pestúnov alebo osvojiteľov,  na náhradnú rodinnú starostlivosť a na opatrenia na tento účel; podmienky na organizovanie sociálnych programov najmä pre drogovo a inak závislých, pre pbyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a po ukončení resocializačného programu; podmienky na vykonávanie opatrení v otvorenom preostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa zákona,
 • môže zriadiť centrum pre deti a rodiny, kontroluje a metodicky usmerňuje zriadené centrum, 
 • poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona,
 • spolupracuje s inými subjektami pôsobiacimi v zmysle zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov,
 • kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok.

 

Publikované: 12.08.2016 / Aktualizované: 18.03.2019 HoreTlačiť