Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty a tlačivá odboru

Dokumenty PSK z oblasti sociálnych služieb

Dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby

Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020 - 2025

Prílohy ku Koncepcii rozvoja

Formát PDF PDF (1,4 MB)

Formát PDF PDF (3,1 MB)

 
Kritéria pre posúdenie súladu predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020 - 2025 Formát PDF PDF (154 kB)  

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 34a) na úseku sociálnych služieb

HTML  

Usmernenie pre uhrádzanie zdravotných úkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Prešovským samosprávnym krajom

Formát PDF PDF (7,18 MB)  
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014 Formát PDF PDF (45 kB)  
Násilie páchané na ženách - metodická príručka pre pomáhajúcich profesionálov Formát PDF PDF (1,34 MB)  
Etický kódex zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK    
Výročné správy sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK    
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2022 Formát PDF PDF (189 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2022 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (177 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2021 Formát PDF PDF (150 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2021 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (140 kB)  

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2020

Formát PDF PDF (86 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2020 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (69 kB)  

Formuláre a tlačivá 

Formuláre a tlačivá týkajúce sa oblasti sociálnych služieb sú rozdelené podľa formátov pre editáciu (vpisovanie počítačom) alebo vytlačenie a následne vypísanie rukou. V najbližšej dobe budú doplnené aj odkazy na konkrétne elektronické podania. Zatiaľ sú tieto informácie dostupné ako celok v sekcii Elektronické služby v oblasti sociálnych služieb.

Tlačivá PSK pre konkrétne sociálne služby

Od 1. 9. 2018 dochádza k zmenámžiadostiach o registráciu sociálnych služieb  pre právnické a fyzické osoby.

Formuláre a tlačivá PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Odkázanosť na sociálnu službu v sociálnom zariadení

   

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení

Formát PDF PDF (216 kB)  
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  Formát PDF PDF (34 kB)  
Príloha - Lekársky nález RTF (66 kB)  
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  Formát PDF PDF (208 kB)  
Elektronické podanie - Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti online (XML)  
Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb - právnické osoby (PO)    
Žiadosť o registráciu právnická osoba (PO) - všetky prílohy na stiahnutie vo formáte ZIP (284 kB) Formát ZIP

Formát ZIP ZIP (284 kB), formáty PDF, ODT, DOCX

 

 

11. 1. 2022

 Zoznam príloh k žiadosti o registráciu PO (PDF, 156 kB) Formát PDF   Formát PDF PDF (156 kB) 1. 1. 2022

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb - fyzické osoby (FO)

   
Žiadosť o registráciu fyzická osoba (FO) - všetky prílohy na stiahnutie vo formáte ZIP (282 kB) Formát ZIP
Formát ZIP ZIP (282 kB), formáty PDF, ODT, DOCX 11. 1. 2022
Zoznam príloh k žiadosti o registráciu FO Formát PDF PDF (31 kB) Formát PDF PDF (31 kB) 1.12.2019

Spoločné prílohy

   
Zriaďovacia listina - vzor
  21. 11. 2017
Čestné prehlásenie
  1. 1. 2019

Poskytnutie finančného príspevku

   
Usmernenie k podaniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK Formát PDF PDF (149 kB)  
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK
   

Poskytnutie tlmočníckej služby

   
Žiadosť o poskytnutie tlmočníckej služby 
 • formát pre vytlačenie a vyplnenie perom  - formát PDF - Formát PDF  PDF (139 kB)
 • formát pre vypisovanie priamo v počítači a následné vytlačenie - formát ODT (13 kB), formát Open XML (18 kB)
   

Prílohy k zmluvám o poskytovaní finančného príspevku

Dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie
Rozdelenie neverejných poskytovateľov do skupín pre rok 2023 Formát PDF PDF (177 kB) 06.11.2023

Jednotlivé súbory v zozipovaných ZIP súboroch sú vo formátoch ODS, Open XML, ODT.

   

Archívne dokumenty PSK z oblasti sociálnych služieb

Archívne dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014

Formát PDF PDF (32 kB)  
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015  Formát PDF PDF (32 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2019 Formát PDF PDF (29 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2019 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (35 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2018 Formát PDF PDF (247 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2018 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (72 kB)  

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja

 • Zámer ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na územní PSK  
 • v zmysle § 110ah Zákona o o sociálnych službách sa podmienka súladu žiadosti o finančný príspevok poskytovaný MPSVaR SR na rozpočtový rok 2019 s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja považuje za splnenú
Formát PDF  (PDF 416 kB)

      

Formát PDF PDF (126 kB)

 
Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja Formát PDF PDF (641 kB)  
Príloha k dodatku -  Sieť zariadení sociálnych služieb na území PSK Formát PDF PDF (97 kB)  
Publikované: 12.02.2009 / Aktualizované: 06.11.2023 HoreTlačiť