Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty a tlačivá odboru

Dokumenty na úseku sociálnych služieb

Dokumenty PSK z oblasti sociálnych služieb

Dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby

Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020 - 2025

Prílohy ku Koncepcii rozvoja

Formát PDF PDF (1,4 MB)

Formát PDF PDF (3,1 MB)

11.12.2019
Kritéria pre posúdenie súladu predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020 - 2025 Formát PDF PDF (26kB) 27.5.2021

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 34a) na úseku sociálnych služieb

HTML 16.10.2017

Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2017

Formát PDF PDF (32 kB)  
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015  - účinné od 01.07.2017 Formát PDF PDF (32 kB)  

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2020

Formát PDF PDF (86 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2020 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (69 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2019 Formát PDF PDF (29 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2019 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (35 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2018 Formát PDF PDF (247 kB)  
Priemerné bežné výdavky za rok 2018 za sociálnu službu v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách Formát PDF PDF (72 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2017 Formát PDF  PDF (276 kB)  
Priemerné bežné výdavky za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. Formát PDF  PDF (268 kB)  
Sociálny program PSK na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území PSK Formát PDF PDF (602 kB)  
Usmernenie pre uhrádzanie zdravotných úkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Prešovským samosprávnym krajom Formát PDF PDF (7,18 MB)

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja

 • Zámer ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na územní PSK  
 • v zmysle § 110ah Zákona o o sociálnych službách sa podmienka súladu žiadosti o finančný príspevok poskytovaný MPSVaR SR na rozpočtový rok 2019 s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja považuje za splnenú

Formát PDF PDF (416 kB)

Formát PDF PDF (126 kB)

 


8.2.2018

Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja

Formát PDF PDF (641 kB)  
Príloha k dodatku -  Sieť zariadení sociálnych služieb na území PSK Formát PDF PDF (97 kB)  
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014  - účinné od 01.07.2018 Formát PDF PDF (45 kB) 29.6.2018
Násilie páchané na ženách - metodická príručka pre pomáhajúcich profesionálov Formát PDF PDF (1,34 MB)  

Formuláre a tlačivá 

Formuláre a tlačivá týkajúce sa oblasti sociálnych služieb sú rozdelené podľa formátov pre editáciu (vpisovanie počítačom) alebo vytlačenie a následne vypísanie rukou. V najbližšej dobe budú doplnené aj odkazy na konkrétne elektronické podania. Zatiaľ sú tieto informácie dostupné ako celok v sekcii Elektronické služby v oblasti sociálnych služieb.

Tlačivá PSK pre konkrétne sociálne služby

Od 1. 9. 2018 dochádza k zmenámžiadostiach o registráciu sociálnych služieb  pre právnické a fyzické osoby.

Formuláre a tlačivá PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Odkázanosť na sociálnu službu v sociálnom zariadení

   

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení

Formát PDF PDF (36 kB)  
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  Formát PDF PDF (34 kB)  
Príloha - Lekársky nález RTF (66 kB)  
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  Formát PDF PDF (36 kB)  
Elektronické podanie - Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti online (XML)  
Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb - právnické osoby (PO)    
Žiadosť o registráciu právnická osoba (PO) - všetky prílohy na stiahnutie vo formáte ZIP (225 kB) Formát ZIP

Formát ZIP ZIP (225 kB), formáty PDF, ODT, DOCX

 

 

8. 3. 2019

 Zoznam príloh k žiadosti o registráciu PO Formát PDF  PDF (34 kB) Formát PDF PDF (34 kB) 1. 12. 2019

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb - fyzické osoby (FO)

   
Žiadosť o registráciu fyzická osoba (FO) - všetky prílohy na stiahnutie vo formáte ZIP (218 kB) Formát ZIP
Formát ZIP ZIP (218 kB), formáty PDF, ODT, DOCX 8. 3. 2019
Zoznam príloh k žiadosti o registráciu FO Formát PDF PDF (31 kB) Formát PDF PDF (31 kB) 1.12.2019

Spoločné prílohy

   
Zriaďovacia listina - vzor
  21. 11. 2017
Čestné prehlásenie
  1. 1. 2019

Poskytnutie finančného príspevku

   
Usmernenie k podaniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK Formát PDF PDF (28 kB)  
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK
   

Poskytnutie tlmočníckej služby

   
Žiadosť o poskytnutie tlmočníckej služby 
 • formát pre vytlačenie a vyplnenie perom  - formát PDF - Formát PDF  PDF (26 kB)
 • formát pre vypisovanie priamo v počítači a následné vytlačenie - formát ODT (13 kB), formát Open XML (18 kB)
   

Prílohy k zmluvám o poskytovaní finančného príspevku

Dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie
Rozdelenie neverejných poskytovateľov do skupín pre rok 2021 Formát PDF PDF (40 kB)  

Jednotlivé súbory v zozipovaných ZIP súboroch sú vo formátoch XLS, Open XML, ODS resp. DOCX, ODT.

   

Archívne dokumenty PSK z oblasti sociálnych služieb

Archívne dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2016

Formát PDF PDF (32 kB)  
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015 - účinné od 01.07.2016 Formát PDF PDF (111 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2015 Formát PDF PDF (28 kB)  
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2015 Formát PDF PDF (58 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2014 Formát PDF PDF (87,5 kB)  
   
   
   
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2014 Formát PDF PDF (65 kB)  
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2013  Formát PDF PDF (24,5 kB)  
Publikované: 12.02.2009 / Aktualizované: 06.07.2021 HoreTlačiť