Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie projektového riadenia

Kompetencie a činnosť oddelenia  projektového riadenia

 • Vydávanie podporných stanovísk k projektom v rámci vyhlásených výziev pri implementácii štrukturálnych fondov, v prípade potreby.
 • Implementácia a manažment jednotlivých projektov.
 • Priebežný monitoring a hodnotenie plnenia indikátorov.
 • Koncepčná a koordinačná činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou schém pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na základe platných všeobecne záväzných nariadení Prešovského samosprávneho kraja.
 • Príprava projektovej žiadosti (Žiadosť o NFP z EŠIF, EEA, ŠFM, EÚS INTERREG,…), na základe projektových zámerov rozvojových iniciatív Európskej komisie a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.).
 • Implementácia projektov, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej komisie a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.).
 • Evaluácia projektov, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej komisie a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.).
 • Monitorovanie projektov, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej komisie a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.).
 • Predloženie poslednej správy k projektom, ktoré sú výstupom rozvojových iniciatív Európskej komisie a Svetovej banky (CURI I. a CURI II.).
 • Rozpracovávanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z rozvojových iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni regiónu a SR do konkrétnych opatrení a projektov.
 • Príprava nových projektových zámerov vyplývajúcich z rozvojových iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni regiónu a SR do konkrétnych opatrení a projektov.
 • Dohľad nad správnou a včasnou implementáciou navrhovaných zmien a projektov,
 • Podpora implementácie existujúcich projektov.
 • Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi.
 • Kontakt a komunikácia s CKO,CO,OA, ako aj ostatnými orgánmi verejnej správy SR a s orgánmi EÚ.
 • Poskytnutie súčinnosti pri výkone kontrol, auditov a certifikácií, koordinácie auditov a prijímania nápravných opatrení.
 • Dodržiavanie časových harmonogramov a rozpočtov pridelených projektov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.
 • Implementácia Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 sa realizuje prostredníctvom 4 Strešných projektov PSK nasledovne:
  • vypracovanie a zverejnenie výziev na predkladanie žiadostí o FP v rámci Fondu mikroprojektov,
  • pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov,
  • prijímanie žiadostí o finančný príspevok v PSK, registrácia a archivácia žiadostí o finančný príspevok,
  • komplexné zabezpečenie hodnotiacich procesov a výberu expertov - dvojkolový formálny proces, administratívne, technické a organizačné zabezpečenie technického hodnotenia a zasadnutia panela expertov,
  • výkon činností v rámci Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A,
  • príprava výstupov a zostáv pre Monitorovací výbor pre mikroprojekty a žiadateľov o FP
  • vypracovanie a uzatváranie zmlúv o spolufinancovaní projektov z prostriedkov EFRR a ŠR so žiadateľmi,
  • registrovanie a priebežné zadávanie údajov do informačných systémov a generátora,
  • zabezpečenie informovanosti a publicity Programu,
  • organizovanie školení pre žiadateľov a mikroprijímateľov,
  • konzultačná činnosť k príprave žiadostí o FP,
  • vypracovanie správ o implementácii na základe požiadavky Riadiaceho orgánu, Národného koordinátora a Vedúcich partnerov ET a KER,
  • redaktorská činnosť na webe PSK,
  • priebežná obsahová, finančná a formálna kontrola mikroprojektov, kontrola na mieste, kontrola dokumentácie konečných prijímateľov na vybranej vzorke projektov,
  • zabezpečenie kontroly súladu s národnou legislatívou a legislatívou Spoločenstva (napr. verejné obstarávanie, verejná podpora, publicita atď.),
  • prijímanie vyúčtovania od prijímateľov mikroprojektov formou priebežnej/záverečnej správy o postupe realizácie mikroprojektu a žiadosti o platbu a verifikácia nákladov mikroprojektu,
  • zabezpečenie výkonu finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä: administratívna finančnú kontrola výdavkov a finančná kontrola na mieste,
  • spracovanie rizikovej analýzy mikroprojektov pre potreby kontroly na mieste,
  • spracovanie a predloženie Správy z postupu realizácie Strešného projektu a relevantnej dokumentácie Strešného projektu za mikroprojekty národnému kontrolórovi,
  • preplácanie žiadostí o platbu mikroprijímateľom zo zdrojov EFRR a ŠR,
  • zabezpečovanie zberu dát v rámci monitorovania, overovania, hodnotiaceho procesu, finančného riadenia, auditu a archivácia,
  • spracovávanie podkladov a schvaľovanie zmien v mikroprojektoch,
  • spracovanie a predloženie priebežných žiadostí o platbu vrátane relevantnej dokumentácie, týkajúcej sa refundácie nákladov projektov implementovaných na Odbore národnému kontrolórovi na certifikáciu v elektronickom systéme SL2014,
  • spracovanie a aktualizácia Databázy monitoringu mikroprojektov,
  • aktualizácia harmonogramu platieb a ostatných potrebných údajov v systéme SL 2014 zabezpečenie zberu dát v rámci finančného riadenia, monitorovania, overovania a auditu
  • príprava podkladov pre kontrolné orgány a audit,
  • monitoring/ monitorovacie návštevy realizovaných projektov,
  • kontrolná činnosť na úrovni PSK, zabezpečenie kontroly ex-post,
  • archivácia dokumentácie v zmysle požadovaných procedúr na úrovni PSK,
 • Výkon činností v rámci vlajkových projektov Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 sa realizuje nasledovne:

  • Implementácia projektu s názvom „Svätomariánska púť (Svetlo z východu“) v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-SK-0016/16

 • Nórsky finančný mechanizmus – Program SK08 Cezhraničná spolupráca, Schéma malých grantov

  • Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2009 –2014
  • Nariadenie o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 prijaté MZV NK podľa čl. 8.8 Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o Nórskom finančnom mechanizme pre obdobie 2009-2014 dňa 11. februára 2011 v platnom znení
  • Programová dohoda o financovaní programu „Cezhraničná spolupráca“ zo dňa 19. augusta 2013 (účinná od 23.08.2013)
  • Dohoda o delegovaní právomocí Správcu programu č. 1284/2013
  • Systém riadenia FM EHP a NFM v platnom znení
  • Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014 v platnom znení
  • príručky, usmernenia, pokyny a iné dokumenty vydané, resp. prijaté MZV NK, Úradom pre finančný mechanizmus, NKB, Certifikačným orgánom a Orgánom auditu v platnom znení
  • Zákon č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov
  • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 24.11.2019 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť