Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie kontaktných bodov a IPC

Kompetencie a činnosti oddelenia kontaktných bodov  a IPC

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (ďalej len IPC)

 • IPC plní ciele zadefinované v Metodickom pokyne č.25 v rámci územia konkrétneho kraja na území ktorého pôsobí na pracoviskách Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov a v priestoroch
 • IPC zabezpečuje prístup k informačno-poradenským službám v rozsahu minimálne 40 hodín týždenne (resp. pomerne, ak pripadne na pracovný deň sviatok).
 • IPC poskytuje záujemcom konzultácie najmä: 
  • k úlohám Európskej únie, k partnerstvu, k operačným programom v súlade s Metodickým pokynom č. 25;
  • k harmonogramom výziev, k výzvam na predkladanie projektových zámerov, k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP;
  • v oblasti používania a práce s ITMS na úrovni žiadateľa o NFP a prijímateľa NFP;
  • k zameraniu projektových zámerov/žiadostí o NFP;
  • k spracovaniu projektových zámerov/žiadostí o NFP;
  • k relevantnosti zámeru žiadateľa k jednotlivým operačným programom;
  • k ochrane finančných záujmov EÚ v SR a nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ na e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk.
 • IPC zriadilo a pravidelne aktualizuje elektronickú Databázu záujemcov o informácie o EŠIF, ktorá slúži na rozposielanie informácií o EŠIF záujemcom. Koordinátor IS IPC v prípade potreby aktualizuje povinný minimálny rozsah databázy (bez potreby aktualizácie metodického pokynu).
 • IPC zasiela podľa záujmu subjektom z databázy informácie o:
  • zverejnení harmonogramov výziev;
  • zverejnení a zmenách výziev na predkladanie žiadostí o NFP/výziev na predkladanie projektových zámerov (ďalej aj „výzva“);
  • konaní informačných seminárov k výzvam,príručkám pre prijímateľov a  iným seminárom týkajúcich sa EŠIF;
  • ďalších skutočnostiach (napr. ak riadiaci orgán požiada o distribúciu informácií potenciálnym žiadateľom o NFP alebo iným subjektom);
  • ďalšie informácie podľa požiadaviek záujemcov (napr. ku konkrétnym projektovým návrhom nájsť správny operačný program atď.).  
  • Aktuálnu Databázu záujemcov o informácie o EŠIF zasiela IPC koordinátorovi IS IPC raz mesačne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
  • Koordinátor IS IPC individuálne dohodne s každým RO spôsob zasielania písomných odpovedí na otázky potenciálnych žiadateľov o NFP, žiadateľov o NFP a prijímateľov, týkajúcich sa konkrétneho OP. Podľa e-mailovej dohody s RO môže IPC zasielať písomné odpovede na otázky:
  • po e-mailovom odsúhlasení zo strany kontaktnej osoby príslušného riadiaceho orgánu;
  • bez odsúhlasenia zo strany riadiaceho orgánu.

Každú zaslanú písomnú odpoveď posiela IPC na vedomie koordinátorovi IS IPC. Koordinátor IS IPC zváži rozposlanie písomnej odpovede podľa jej charakteru na kontaktné e-maily všetkých IPC, ako aj zverejňovanie na spoločnom webovom sídle IS IPC v časti Často kladené otázky (FAQ) .

 • V prípade požiadavky koordinátora IS IPC (napr. na základe potrieb riadiaceho orgánu) alebo z vlastnej iniciatívy vykonáva IPC prieskum medzi subjektmi na území kraja v súvislosti s EŠIF.
 • V prípade lokalizácie iných subjektov riadenia a kontroly EŠIF (kontaktné body operačných programov) na území kraja, IPC nadväzuje s týmito subjektmi vzájomnú spoluprácu.
 • Na základe požiadavky riadiaceho orgánu spolupracuje IPC pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení o EŠIF. V prípade, ak má IPC k dispozícii priestory na uskutočnenie informačných aktivít, seminárov a školení, poskytne ich riadiacemu orgánu bezodplatne. Zamestnanci IPC sú povinní zúčastniť sa na informačných aktivitách, seminároch a školeniach o EŠIF, organizovaných zo strany riadiaceho orgánu na území kraja, ak tomu nebránia závažné okolnosti.
 • Na základe podnetov od žiadateľov o NFP, prijímateľov a verejnosti navrhuje IPC úpravu riadiacej dokumentácie, prípadne podporu vybraných oblastí zo strany riadiaceho orgánu formou návrhu na zameranie výziev.
 • IPC môže okrem činností, uvedených vyššie vykonávať aj ďalšie činnosti, napr.:
  • zverejňovanie/zasielanie tlačových správ regionálnym médiám;
  • účasť na regionálnych výstavách, napr. podľa zamerania operačných programov;
  • participácia na tvorbe odborných publikácií, letákov a obdobných dokumentov zameraných na EŠIF;
  • školenie potenciálnych žiadateľov o NFP/žiadateľov o NFP/prijímateľov;
  • poskytovanie osobných konzultácií pri implementácii projektov;
  • po dohode s riadiacim orgánom môže IPC participovať na kontrolných aktivitách RO;
  • po dohode s riadiacim orgánom sa IPC môže zúčastniť na vybraných kontrolách na mieste v rámci auditu EK.

Kontaktné body

 • Výkon činností v  rámci prioritnej osi Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 sa realizuje prostredníctvom Regionálneho kontaktného bodu nasledovne:

  • spolupráca a podpora Spoločného technického sekretariátu, Riadiaceho orgánu a ostatných inštitúcií pri plnení dôležitých úloh počas implementácie Technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020
  • poskytovanie komplexných informácií príslušným cieľovým skupinám Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
  • aktívna podpora informačných a propagačných aktivít v súlade s Komunikačnou stratégiou Programu a plánom komunikačných aktivít
  • zabezpečovanie informovanosti, propagácie a publicity projektu Technickej pomoci Programu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014-2020
  • umiestňovanie dôležitých informácií týkajúcich sa Programu na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja -
  • získavanie a pripravovanie informácií umiestňovaných na webstránke Programu - a na sociálnych sieťach
  • asistencia pri nadväzovaní partnerstiev/rozširovaní informácií o ponukách spolupráce
  • monitorovanie miestnych médií z hľadiska informácií o programe a projektoch realizovaných v rámci Programu
 • Činnosti v rámci regionálneho zastúpenia, tzv. „Branch Office“ Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina nástroja európskeho susedstva 2014—2020:

  • informovanie potenciálnych uchádzačov z prihraničných regiónov Slovenskej republiky o aktivitách plánovaných v rámci Programu,
  • poskytovanie podpory pri organizovaní stretnutí Spoločného monitorovacieho výboru a iných stretnutí týkajúcich sa realizácie aktivít Programu na území Slovenskej republiky,
  • aktívna podpora implementácie Komunikačného plánu a to predovšetkým: podieľanie sa na informačných akciách a zabezpečovaní publicity v rámci relevantného územia, spolupráca pri organizovaní a aktívna účasť na podujatiach v rámci Programu, poskytovanie informácií alebo dokumentov potrebných pre riadenie Programu, spolupráca na tvorbe webovej stránky Programu, koordinácia aktivít s STS a pravidelne informovanie STS o výsledkoch svojej činnosti, zhromažďovanie dát na účely zlepšenia monitorovania projektov a identifikácie možných rizík ohrozujúcich efektívnu realizáciu projektov či podozrení na chyby, podvody a korupčné správanie, zhromažďovanie údajov
  • o projektoch realizovaných v rámci Programu a o potenciálnych prijímateľoch pre potreby budovania databázy podľa požiadaviek STS,

  • podpora aktivít RO a STS súvisiacich s implementáciou Programu,
  • podpora STS pri administratívnej kontrole a kontrole oprávnenosti (kontrola splnenia administratívnych požiadaviek a podmienok oprávnenosti) projektov slovenských partnerov.
 • Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina nástroja európskeho susedstva 2014—2020
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 951/2007 z 9. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva
  • Všeobecné nariadenie (EÚ) č. 232/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2014
  • ktorým sa stanovujú všeobecné podmienky ustanovenia nástroja európskeho susedstva
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2014 z 18. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia na vykonávanie programov cezhraničnej spolupráce financovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014, ktorým sa ustanovuje Nástroj európskeho susedstva
  • Nariadenie (EÚ) č. 236/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2014, ktorým sa vymedzujú spoločné pravidlá a postupy pre implementáciu nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti
  • Spoločný operačný program Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovensko -Rumunsko -Ukrajina2014-2020 ako nástroja európskeho susedstva ENI schválený rozhodnutím Komisie C(2015) 9180 dňa 17. decembra 2015
  • Dátový list technickej asistencie (č. HU-SK-RO-UA ENPI/TA-03) týkajúci sa zriadenia a prevádzky JTS (vrátane regionálnych zastúpení) schválený Spoločným monitorovacím výborom (ďalej len „JMC“) dňa 27. apríla 2017
  • Dohoda o financovaní  zriadenia a prevádzky regionálneho zastúpenia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina nástroja európskeho susedstva 2014-2020
  • Zákon č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov
  • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 24.11.2019 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť