Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Inovačno partnerské centrum

Kompetencie aInovačno partnerské centrum (ďalej len InPC)

 • Vypracovávanie podkladov na prípravu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku.
 • Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
  • koncepčná, odborná a poradenská činnosť na úrovni vyššieho územného celku,
  • implementácia projektov EÚ, organizačné zabezpečovanie, pomoc pri vypracovávaní podkladov na prípravu a implementáciu projektov,
  • monitoring výziev na predkladanie projektov z európskych finančných fondov, monitoring strategických dokumentov s nimi súvisiacich,
  • zabezpečovanie a účasť na vzdelávacích a informačných aktivitách formou seminárov, konferencií a workshopov,
  • budovanie partnerstiev prostredníctvom workshopov na území Prešovského kraja,
  • príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni NUTS III,
  • poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete a infraštruktúry ako základu stratégií regionálneho rozvoja,
  • poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií najmä pre začínajúce podnikateľské subjekty v oblasti podpory inovácií a projektov výskumu a vývoja,
  • podpora a vyhľadávanie podnikateľských inovačných aktivít v regióne, sústreďovanie ekonomického a koordinácia inovačného potenciálu, nadväzovanie kontaktov s investormi,
  • zabezpečovanie vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou InPC,
  • vytváranie balíkov pre mäkké aktivity projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu v Prešovskom samosprávnom kraji,
  • príprava koncepčných, metodických a analytických materiálov projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu,
  • aktívna účasť na stretnutiach v rámci projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu,
  • participácia pri príprave podkladov projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu,
  • koordinácia skupín umelcov a kreatívcov participujúcich na príprave projektu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu,
  • príprava grafických materiálov v rámci aktivít InPC,
  • participácia pri príprave eventov v InPC,
 • Komunikácia s externými subjektmi.
 • Príprava a spracovanie akčných plánov v rámci projektu PROMETEUS.
 • Komunikácia s miestnymi a regionálnymi stakeholdrami (zainteresované strany) a organizácia regionálnych podujatí s ich účasťou.
 • Asistencia pri organizácii Informačných dní v projekte PROMETEUS.
 • Účasť v pracovnej skupine pre elektromobilitu v rámci MHSR.
 • Komunikácia s kontaktným bodom pre program Interreg Europe na MHSR.
 • Asistencia pri spracovaní priebežných a finálnych správ o plnení projektu PROMETEUS.
 • Spracovanie a diseminácia informačných listov o e-mobilite a činnostiach v rámci projektu PROMETEUS.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 24.11.2019 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť