Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

 • IPC plní ciele zadefinované v Metodickom pokyne č.25 v rámci územia konkrétneho kraja na území ktorého pôsobí.
 • IPC zabezpečuje prístup k informačno-poradenským službám v rozsahu minimálne 40 hodín týždenne (resp. pomerne, ak pripadne na pracovný deň sviatok).
 • IPC poskytuje záujemcom konzultácie najmä:
  • k úlohám Európskej únie, k partnerstvu, k operačným programom všeobecne;
  • k harmonogramom výziev, k výzvam na predkladanie projektových zámerov, k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP;
  • v oblasti používania a práce s ITMS na úrovni žiadateľa o NFP a prijímateľa NFP;
  • k zameraniu projektových zámerov/žiadostí o NFP;
  • k spracovaniu projektových zámerov/žiadostí o NFP;
  • k relevantnosti zámeru žiadateľa k jednotlivým operačným programom;
  • k ochrane finančných záujmov EÚ v SR a nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ na e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk.
 • IPC zriadilo a pravidelne aktualizuje elektronickú Databázu záujemcov o informácie o EŠIF, ktorá slúži na rozposielanie informácií o EŠIF záujemcom. Koordinátor IS IPC v prípade potreby aktualizuje povinný minimálny rozsah databázy (bez potreby aktualizácie metodického pokynu).
 • IPC zasiela podľa záujmu subjektom z databázy informácie o:
  • zverejnení harmonogramov výziev;
  • zverejnení a zmenách výziev na predkladanie žiadostí o NFP/výziev na predkladanie projektových zámerov (ďalej aj „výzva“);
  • konaní informačných seminárov k výzvam, príručkám pre prijímateľov a iným seminárom týkajúcich sa EŠIF;
  • ďalších skutočnostiach (napr. ak riadiaci orgán požiada o distribúciu informácií potenciálnym žiadateľom o NFP alebo iným subjektom);
  • ďalšie informácie podľa požiadaviek záujemcov (napr. ku konkrétnym projektovým návrhom nájsť správny operačný program atď.).
 • Aktuálnu Databázu záujemcov o informácie o EŠIF zasiela IPC koordinátorovi IS IPC raz mesačne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
 • Koordinátor IS IPC individuálne dohodne s každým RO spôsob zasielania písomných odpovedí na otázky potenciálnych žiadateľov o NFP, žiadateľov o NFP a prijímateľov, týkajúcich sa konkrétneho OP. Podľa e-mailovej dohody s RO môže IPC zasielať písomné odpovede na otázky:
  • po e-mailovom odsúhlasení zo strany kontaktnej osoby príslušného riadiaceho orgánu;
  • bez odsúhlasenia zo strany riadiaceho orgánu.
 • Každú zaslanú písomnú odpoveď posiela IPC na vedomie koordinátorovi IPC. Koordinátor IPC zváži rozposlanie písomnej odpovede podľa jej charakteru na kontaktné e-maily všetkých IPC, ako aj zverejňovanie na spoločnom webovom sídle IPC v časti Často kladené otázky (FAQ) .
 • V prípade požiadavky koordinátora IS IPC (napr. na základe potrieb riadiaceho orgánu) alebo z vlastnej iniciatívy vykonáva IPC prieskum medzi subjektmi na území kraja v súvislosti s EŠIF.
 • V prípade lokalizácie iných subjektov riadenia a kontroly EŠIF (kontaktné body operačných programov) na území kraja, IPC nadväzuje s týmito subjektmi vzájomnú spoluprácu.
 • Na základe požiadavky riadiaceho orgánu spolupracuje IPC pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení o EŠIF. V prípade, ak má IPC k dispozícii priestory na uskutočnenie informačných aktivít, seminárov a školení, poskytne ich riadiacemu orgánu bezodplatne. Zamestnanec IPC je povinný zúčastniť sa na informačných aktivitách, seminároch a školeniach o EŠIF, organizovaných zo strany riadiaceho orgánu na území kraja, ak tomu nebránia závažné okolnosti.
 • Na základe podnetov od žiadateľov o NFP, prijímateľov a verejnosti navrhuje IPC úpravu riadiacej dokumentácie, prípadne podporu vybraných oblastí zo strany riadiaceho orgánu formou návrhu na zameranie výziev.
 • IPC môže okrem činností, uvedených vyššie vykonávať aj ďalšie činnosti, napr.:
  • zverejňovanie/zasielanie tlačových správ regionálnym médiám;
  • účasť na regionálnych výstavách, napr. podľa zamerania operačných programov;
  • participácia na tvorbe odborných publikácií, letákov a obdobných dokumentov zameraných na EŠIF;
  • školenie potenciálnych žiadateľov o NFP/žiadateľov o NFP/prijímateľov;
  • poskytovanie osobných konzultácií pri implementácii projektov;
  • po dohode s riadiacim orgánom môže IPC participovať na kontrolných aktivitách RO;
  • po dohode s riadiacim orgánom sa IPC môže zúčastniť na vybraných kontrolách na mieste v rámci auditu EK.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 06.02.2019 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť