Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty a tlačivá odboru

Dokumenty na úseku sociálnych služieb

 

Dokumenty PSK z oblasti sociálnych služieb

Dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie
Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 34a) na úseku sociálnych služieb HTML 16.10.2017

Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2017

Formát PDF PDF (32 kB)
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015  - účinné od 01.07.2017 Formát PDF PDF (32 kB)
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2016 - Formát PDF PDF (151 kB)
Sociálny program PSK na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území PSK Formát PDF PDF (602 kB)
Usmernenie pre uhrádzanie zdravotných úkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Prešovským samosprávnym krajom Formát PDF PDF (7,18 MB)

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja

Formát PDF PDF (416 kB)

Formát PDF PDF (126 kB)

 


8.2.2018

Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja

Formát PDF PDF (641 kB)
Príloha k dodatku -  Sieť zariadení sociálnych služieb na území PSK Formát PDF PDF (97 kB)

Formuláre a tlačivá 

Formuláre a tlačivá týkajúce sa oblasti sociálnych služieb sú rozdelené podľa formátov pre editáciu (vpisovanie počítačom) alebo vytlačenie a následne vypísanie rukou. V najbližšej dobe budú doplnené aj odkazy na konkrétne elektronické podania. Zatiaľ sú tieto informácie dostupné ako celok v sekcii Elektronické služby v oblasti sociálnych služieb.

Tlačivá PSK pre konkrétne sociálne služby

Dňa 21. 11. 2017 Prešovský samosprávny kraj odbor sociálny zverejnil NOVÉ tlačivá pre žiadosti o registráciu sociálnych služieb  pre právnické a fyzické osoby.

Formuláre a tlačivá PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Odkázanosť na sociálnu službu v sociálnom zariadení

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení

Formát PDF PDF (36 kB)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  RTF (86 kB)
Príloha - Lekársky nález RTF (66 kB)
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  RTF (53 kB)
Elektronické podanie - Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti online (XML)

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb - právnické osoby (PO)

Žiadosť o registráciu právnická osoba (PO)

 

 

 

21. 11. 2017

 Zoznam príloh k žiadosti o registráciu PO Formát PDF PDF (44 kB) 21. 11. 2017

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb - fyzické osoby (FO)

Žiadosť o registráciu fyzická osoba (FO)

21. 11. 2017
Zoznam príloh k žiadosti o registráciu FO Formát PDF PDF (42 kB) 21. 11. 2017

Spoločné prílohy

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

21. 11. 2017

Zriaďovacia listina - vzor

21. 11. 2017

Čestné prehlásenie

21. 11. 2017

Poskytnutie finančného príspevku

Usmernenie k podaniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK Formát PDF PDF (28 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK

Poskytnutie tlmočníckej služby

Žiadosť o poskytnutie tlmočníckej služby RTF (60 kB)

Prílohy k zmluvám o poskytovaní finančného príspevku

Dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie
Rozdelenie neverejných poskytovateľov do skupín pre rok 2017 Formát PDF PDF (12,03 kB) 4. 7. 2017

Jednotlivé súbory v zozipovaných ZIP súboroch sú formátoch XLSX (ODS, XML) a ODT (DOCX).

Archívne dokumenty PSK z oblasti sociálnych služieb

Archívne dokumenty PSK pre oblasť sociálne služby
Dokument - názov  Formát  Dátum aktualizácie

Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2016

Formát PDF PDF (32 kB)
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015 - účinné od 01.07.2016 Formát PDF PDF (111 kB)
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2015 Formát PDF PDF (28 kB)
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2015 Formát PDF PDF (58 kB)
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2014 Formát PDF PDF (87,5 kB)
Opatrenie predsedu PSK k VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a v znení VZN č. 43/2014 - účinné od 01.07.2014 Formát PDF PDF (65 kB)
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby za rok 2013  Formát PDF PDF (24,5 kB)

 

Publikované: 12.02.2009 / Aktualizované: 08.02.2018 HoreTlačiť