Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, ktoré ponúkajú pre deviatakov dostatok miest.

Pri prijímaní žiakov na štúdiu na stredných školách riaditelia škôl postupujú v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní, tzv. školským zákonom a podľa harmonogramu prijímacích skúšok. Kritériá prijímacieho konania a ostatné dôležité informácie zverejňujú školy na svojich webových sídlach.

 

Sprievodca študijnými odbormi a strednými školami v pôsobnosti PSK

Výber profesijnej kariéry je mimoriadne dôležitým rozhodnutím v živote každého človeka. Zvoliť si svoje smerovanie a správnu voľbu je dôležité i pre deviatakov, ktorí sa budú hlásiť na stredné školy.

Už vieš čo chceš študovať? Prehľad odborov a stredných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji

Prijímacie konanie 2020/2021

Dôležité termíny

Podanie prihlášok

Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. (7) zákona. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.

Vyplnené prihlášky odovzdá riaditeľovi základnej školy:

 • do 20. 2. 2020 - pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • do 10. 4. 2020 - pre študijné a učebné odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • do 31. 5. 2020 - pre ostatné druhy štúdia (NŠ, PMŠ)
 • do 31. 7. 2020 - pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole

Prijímacie skúšky (PS)

 • 15. 3. – 30. 4. 2020 - pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • 11. 5. 2020 - I. termín pre ostatné študijné a učebné odbory
 • 14. 5. 2020 -  II. termín pre ostatné študijné a učebné odbory
 • XX. 6. 2020 - ďalší termín PS (na nenaplnené počty miest)

Pre ostatné druhy štúdia (NŠ, PMŠ):

 • 22. - 26. 6. 2020 - I. termín pre ostatné štúdia 
 • 17. - 28. 08. 2020 - II. termín pre ostatné štúdia

 

 

Archív

Informácie z predchádzajúcich rokov nájdete v archíve.

 

Publikované: 16.04.2009 / Aktualizované: 03.05.2019 HoreTlačiť