Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Verejné obstarávanie

Oddelenie verejného obstarávania

 • zabezpečuje implementáciu aktuálnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania do realizačnej praxe Úradu PSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (Zákon o VO, výkladové stanoviská, metodické usmernenia, Smernica PSK pre VO)
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania prostredníctvom EKS (elektronický kontraktačný systém)
 • pripravuje a priebežne implementuje nástroje na zabezpečenie komplexnej elektronizácie postupov verejného obstarávania
 • zabezpečuje zisťovanie predpokladanej hodnoty obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác, stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania, vypracovanie súťažných podkladov, výziev a oznámení a zabezpečuje proces verejného obstarávania v rozsahu jednotlivých metód pre potreby ÚPSK a podľa pokynov nadriadených aj pre ostatné organizácie (plní úlohu procesného garanta) s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov, s dôrazom na dodržiavanie zákonných postupov, účelnosť a hospodárnosť zabezpečovania potrieb ÚPSK
 • vykonáva predbežnú administratívnu kontrolu za verejné obstarávanie pri každej finančnej operácii
 • spracováva štatistické výkazy
 • zverejňuje štvrťročne v profile zriadenom na elektronickom úložisku Vestníka verejného obstarávania súhrnnú správu o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré zadal ÚPSK prostredníctvom elektronického trhoviska s cenami vyššími ako 5000 eur (s DPH)
 • zverejňuje v profile zriadenom na elektronickom úložisku Vestníka verejného obstarávania súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal ÚPSK za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka
 • zverejňuje v profile zriadenom na elektronickom úložisku Vestníka verejného obstarávania súhrnnú správu o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur (s DPH), ktoré uzavrel ÚPSK za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka
 • pripravuje podklady pre vedúceho odboru a vedenie ÚPSK na rozhodovanie o strategických verejných obstarávaniach v rámci PSK (analýzy, odporúčania, plán VO,...)
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb
 • vykonáva poradenskú a kontrolnú administratívnu činnosť v rámci agendy verejného obstarávania pre Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko vo vzťahu k implementácii projektov predkladaných subjektmi z PSK
 • podľa pokynov nadriadených deleguje členov do komisií na otváranie a hodnotenie ponúk
 • spracováva dokumenty k podpisu a korešpondenciu súvisiacu s realizáciou VO
 • zverejňuje dokumenty v zmysle zákona o VO na portáloch ÚVO
Publikované: 26.08.2019 / Aktualizované: 26.08.2019 HoreTlačiť