Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správa majetku

Oddelenie správy majetku

 • zabezpečuje podklady pre Komisiu správy majetku na predaj, kúpu a zámenu nehnuteľného majetku, vypracováva uznesenia a zápisnicu z rokovania komisie v súlade so zák. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • po rozhodnutí Komisie správy majetku o spôsobe realizácie predaja nehnuteľného majetku /priamy predaj, verejná obchodná súťaž, dražba/ v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi samosprávneho kraja zabezpečuje zverejnenie zámeru predaja na úradnej tabuli, internetovej stránke samosprávneho kraja a v regionálnej tlači
 • realizuje ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku
 • pripravuje zmluvy o združení v súlade §829 a nasl. Občianskeho zákonníka
 • zabezpečuje podklady pre Zastupiteľstvo samosprávneho kraja týkajúce sa prevodov nehnuteľného majetku
 • zabezpečuje príslušné kúpne a zámenné zmluvy, predkladá odboru financií potrebné podklady o finančných úhradách spojených s prevodom nehnuteľného majetku, zabezpečuje návrhy na vklad do katastra nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom predaja alebo kúpy
 • zabezpečuje podklady pre účtovné vysporiadanie realizovaného prevodu nehnuteľného majetku pre správu vnútornej prevádzky a správcu majetku
 • zabezpečuje agendu spojenú so zriadením alebo zrušením vecného bremena na nehnuteľnom majetku, podklady pre Komisiu správy majetku, zabezpečuje zmluvy o zriadení vecného bremena, ich podpis štatutárom samosprávneho kraja a zápis vkladu vecného bremena v katastri nehnuteľností
 • vypracováva schvaľovacie doložky k zmluvám o prevode správy nehnuteľného majetku uzatvorenými medzi správcami majetku a zabezpečuje ich podpis štatutárom samosprávneho kraja
 • vypracováva zmluvy o zverení do správy nehnuteľného majetku získaného kúpou alebo zámenou od fyzických a právnických osôb
 • zabezpečuje schvaľovanie nájomných zmlúv nehnuteľného majetku rozpočtových a príspevkových organizácií samosprávneho kraja
 • zabezpečuje spravovanie obsahu internetových stránok za odbor majetku a investícií
 • zabezpečuje zverejňovanie materiálov pripravovaných na prejednanie do Zastupiteľstva na internetovej stránke samosprávneho kraja
 • zabezpečuje zverejňovanie ponúk od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
 • spravuje centrálnu evidenciu zmlúv o nájme v budovách PSK
 • analýza aktuálneho stavu Open Data na Ú PSK
Publikované: 26.08.2019 / Aktualizované: 26.08.2019 HoreTlačiť