Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prehľad kompetencií v oblasti kultúry

V zmysle zriaďovania, zakladania, zlučovania, zrušovania, riadenia a kontroly organizácií a zariadení vykonáva odbor tieto činnosti:

 • príprava návrhov na zriadenie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, kultúrnych zariadení (knižnice, múzeá, galérie, osvetové strediská, hvezdárne a planetária, divadlá a umelecké telesá),
 • určovanie ich odborného zamerania a územnej pôsobnosti
 • vytváranie organizačných, ekonomických, materiálno – technických a personálnych podmienok na ich činnosť
 • kontrola ich činnosti a hospodárenia v zmysle platných zákonov

 

Ochrana pamiatkového fondu v Prešovskom kraji

Popis činností:

 • zabezpečuje vytváranie podmienok na ochranu pamiatkového fondu
 • vyjadruje sa k návrhom na vyhlásenie a zrušenie pamiatkových území
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní kultúrnych pamiatok a pamiatkových území na území samosprávneho kraja

 

Predkladanie návrhov príslušným orgánom

Popis činností:

 • vypracúva analýzy stavu jednotlivých oblastí kultúry a predkladá návrhy na ich ďalší rozvoj podľa požiadaviek príslušných orgánov
 • spracúva koncepcie
 • rozpracúva programy, projekty a úlohy krátkodobého a dlhodobého rozvoja jednotlivých oblastí kultúry na území samosprávneho kraja
 • pripravuje návrhy na podporu vybraných okruhov divadelných aktivít formou účelových prostriedkov a podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín na území samosprávneho kraja

Účasť na príprave a zostavovaní rozpočtu PSK

Popis činností:

 • zúčastňuje sa na tvorbe a schvaľovaní rozpočtov a schvaľovaní rozpočtov kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je PSK
 • navrhuje a predkladá návrhy na rozpis účelových príspevkov v oblasti kultúry z rozpočtu samosprávneho kraja

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 11.08.2016 HoreTlačiť