Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zimná údržba ciest

Zimná údržba ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

 

Dôležitou súčasťou údržbových činností správcov ciest je zimná údržba, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie cestnej dopravy počas zimného obdobia. Táto činnosť tvorí jednu z hlavných náplní práce Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Operačný plán zimnej údržby ciest rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky (kalamitné stavy). Organizačná a technická príprava zimnej údržby a jej výkon sú zabezpečované v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Jednotlivé strediská Správy a údržby ciest PSK zabezpečujú zimnú údržbu na cestách II. a III. triedy v prešovskom kraji a na základe dohody medzi Správou a údržbou ciest PSK a Slovenskou správou ciest, IVSC Košice vykonávajú zimnú údržbu na cestách I. triedy, podľa operačného plánu vypracovaného SSC, IVSC Košice.

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií, ktoré sú spôsobené zimnými poveternostnými podmienkami tak, aby bola umožnená bezpečná jazda motorových i nemotorových vozidiel prispôsobených dopravno-techni­ckému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti komunikácií zahrňuje predovšetkým tieto činnosti:

 • posyp inertným materiálom, chemickým alebo zmiešaným materiálom na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy. Chemický materiál sa nepoužije na úsekoch, na ktorých je chemický posyp zakázaný (železničné priecestia, ochrana vôd, ochrana mostných konštrukcií a pod.),
 • pluhovanie, frézovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev,
 • odvádzanie vody z topiaceho sa snehu z vozoviek.

Spravodajstvo o stave ciest sa zasiela elektronicky (prípadne telefonicky) na Centrálnu dispečerskú službu (Bratislava) 4x denne a to k 5.00, k 10.00, k 16.00, k 22.00 hod., pričom dispečeri sú v priebehu dňa (počas celých 24 hod.) povinní na centrálne operátorské pracovisko zasielať všetky zmeny o stave počasia a zjazdnosti ciest.

V prípade vzniku mimoriadnych podmienok a situácií počas zimného obdobia zimnú údržbu ciest riadi Centrálny štáb zimnej údržby, ktorý zabezpečuje súčinnosť a koordináciu všetkých zložiek orgánov štátu a samosprávy na území celého kraja.

Publikované: 07.07.2016 / Aktualizované: 07.07.2016 HoreTlačiť