Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správa a údržba ciest PSK

 

CESTY

Historicky najväčšie investície do cestnej infraštruktúry PSK – 157 miliónov eur

Cesty prinášajú do regiónov život v podobe investorov, pracovných príležitostí, ale aj všestranný rozvoj a zohrávajú významnú úlohu pri budovaní prosperujúcej budúcnosti regiónov. Prešovský samosprávny kraj (PSK) kvalitnú a bezpečnú dopravnú infraštruktúru považuje za svoju prioritu a venuje jej obnove a modernizácii mimoriadnu pozornosť. Kľúčovú úlohu pritom zohráva Správa a údržba ciest PSK (SÚC PSK) spravujúca hustú cestnú sieť pozostávajúcu z 2 444 km cestných komunikácií II. a III. tried a z 1 233 mostných objektov.

 

Krajské cesty bez havarijných stavov

Ambiciózny zámer kraja významne zrekonštruovať a zmodernizovať cestnú sieť potvrdzujú aj každoročné navýšenia finančných nákladov prešovskej župy na tento účel. Za posledných 5 rokov  alokácia týchto finančných prostriedkov rapídne vzrástla, podobne ako úspešnosť získavania európskych zdrojov, čo sa odzrkadľuje aj na zvýšenom počte investičných akcií SÚC PSK.  Za toto obdobie na území PSK bolo zrekonštruovaných, opravených a do konca roka 2022 zazmluvnených rekordných 732 km ciest II. a III. tried160 mostných objektov v objeme takmer 157 miliónov eur.

Z toho bolo prostredníctvom externých zdrojov – fondov EÚ (IROP, INTERREG, ENI) zrekonštruovaných a do konca tohto roka zazmluvnených 182 km ciest60 mostov v celkovej hodnote takmer 88 miliónov eur.

Masívne investovanie PSK do cestnej infraštruktúry sa pozitívne odrazilo v štatistike, v ktorej sú aktuálne krajské cesty bez havarijných stavov. Využitím odborných kapacít a moderných metód technologických postupov sa rovnako podarilo zvýšiť pripravenosť a intenzitu stavebných akcií aj v rámci mostného programu, kde župa, prostredníctvom SÚC PSK), dokáže priemerne zrekonštruovať až 50 mostov ročne.

 

Graf/ tabuľka

Ukončené a zazmluvnené rekonštrukcie a opravy ciest za obdobie 2018-2022

 

                                    Dĺžka (km)                    Náklady (€)

2018                             133                                9 411 301

2019                             123                              11 735 223

2020                             147                              30 577 769

2021                             115                              16 337 116

2022                             214                              58 064 894***

SPOLU                        732                            126 126 303

 

*** ukončené v roku 2022 – 158 km v celkovej hodnote 37,339 mil.€

     zazmluvnené v roku 2022 (ukončené budú v roku 2023) – 56 km v celkovej hodnote 20,725 mil. €

 

Graf/ tabuľka

Ukončené a zazmluvnené rekonštrukcie mostov za obdobie 2018-2022

 

                                     Počet mostov               Náklady (€)

2018                             12                               1 213 999                                            

2019                                2                               1 259 732                    

2020                             39                               4 538 992                                

2021                             30                               5 233 411

2022                             77                             18 308 628***

SPOLU                        160                            30 554 762

 

 

*** ukončené v roku 2022 – 39 ks v celkovej hodnote 10,984 mil. €

     zazmluvnené v roku 2022 (ukončené budú v roku 2023) – 38 ks v celkovej hodnote 7,324 mil. €

Vynovili sme cestársku techniku i areáIy

SÚC PSK pravidelne modernizuje vozový park pre kvalitnejšiu a bezpečnejšiu údržbu cestných komunikácií na území kraja. Od roku 2018 do dnešných dní zakúpila 378 kusov vozidiel a techniky v celkovej výške približne 16,7 mil. eur. Najpočetnejšou skupinou vozového parku sú posypové vozidlá (120 ks), ktoré počas zimného obdobia zabezpečujú zjazdnosť ciest v rámci 108 pracovných okruhov vo všetkých 13 okresoch kraja. Pre bezpečnejší a rýchlejší pohyb cestárov v teréne, zjednodušenie plnenia ich pracovných úloh slúžia aj referentské vozidlá (96 ks). Za uvedené obdobie SÚC PSK zároveň zrekonštruovala a vybudovala v rámci kraja 11 skládok chemického posypového materiálu. Na tento účel bolo preinvestovaných viac ako 1,7 mil. eur.

 

       

    

Foto: Moderný vozový park cestárov s 378 kusmi novej techniky za takmer 17 mil. eur. Priemerný vek posypových vozidiel je aktuálne 18 rokov.

Nový mostný program

PSK disponuje najrozsiahlejšou mostnou sieťou spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Vysoký vek mostných objektov a neustále rastúca intenzita dopravy si vyžaduje ich cyklickú obnovu. Kraj v priebehu najbližších rokov chce odstrániť veľmi zlý a havarijný stavebno-technický stav mostov a zastabilizovať dobrý a uspokojivý stav mostných objektov kvalitnou a pravidelnou údržbou. Pri napĺňaní mostného programu sa využívajú vlastné financie i zdroje z európskych programov. Novinkou je v rámci organizácie SÚC PSK zriadenie nového oddelenia diagnostiky a kvality, rovnako aj vlastnej mostnej čaty.  

TOP investícia v Tatrách

Najväčšou investíciou v cestnej doprave je aktuálne Projekt Vysoké Tatry. Veľká modernizácia s rozpočtom takmer 42 miliónov € sa dotýka najfrekventovanejšej a najdlhšej cesty tohto regiónu, v dĺžke približne 43 km. Konkrétne ide o tieto úseky: Podbanské – Pavúčia dolina (7,62 km), Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538 (7,37 km), Križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok (7,35 km), Batizovský potok – Starý Smokovec (7,55 km), Starý Smokovec – Tatranské Matliare (6,164 km), Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66 (6,122 km).

Stavebné práce, okrem rekonštrukcie spomínaných úsekov, prebehnú aj na 26 mostoch, 96 priepustoch, 14 oporných a 12 zárubných múroch, ako aj pri výstavbe 4 odpočívadiel a iných spevnených plôch.

 

  

  

Foto_mapa / otvorenie

Projekt Vysoké Tatry – najväčšia investícia PSK v doprave za ostatné roky. Financovanie je zabezpečené z fondov EÚ (IROP). SÚC PSK má Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválených 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 7 úsekov cesty II/537. Rekonštrukčné práce aktuálne prebiehajú na dvoch z nich.

SÚC PSK v záujme zefektívniť, urýchliť a skvalitniť proces opráv a údržby regionálnych ciest PSK, zriadila v roku 2020 na oblasti Prešov, cestmajsterstve Nižná Šebastová, vlastnú asfaltérsku čatu. Tá ročne opraví priemerne 30 km ciest, v závislosti od výšky finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom.

Obchvaty miest a obcí

PSK venuje pozornosť aj výstavbe obchvatov, ktoré sú nielen dôležitými prvkami cestnej infraštruktúry a rozvoja územia, ale aj strategicky významné pre samotné obce a mestá pri zabezpečovaní odklonu tranzitnej a nákladnej dopravy z ich obytných zón.

V najbližšom období (2022-2027) SÚC PSK plánuje v závislosti od zabezpečenia finančných zdrojov (EÚ + PSK) pripraviť výstavbu 8 nových obchvatov, a to konkrétne:

 • severozápadný obchvat Vranova nad Topľou
 • juhovýchodný obchvat Prešova
 • obchvat Veľkej Lomnice
 • obchvat Kapušian
 • obchvat Raslavíc
 • obchvat osady Podskalka v Humennom
 • obchvat Starého Smokovca
 • juhozápadný obchvat Kežmarku

Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestami

Dôležitou súčasťou prípravy stavieb je zabezpečenie právneho vzťahu SÚC PSK k pozemkom potrebným na ich realizáciu. Proces majetkovo-právneho vysporiadanie (MPV) pozemkov je pomerne časovo náročný proces, no napriek tomu za posledné roky rastie podiel vysporiadaných pozemkov pod cestami v správe SÚC PSK:

 • 2018 – 25,41 %
 • 2019 – 26,91 %
 • 2020 – 30,03 %
 • 2021 – 31,05 %

Rekonštrukcie v každom okrese

Prešovský samosprávny kraj vynakladá maximálne úsilie na to, aby každý z jeho 13 okresov disponoval kvalitnou a modernou dopravnou infraštruktúrou. Investície pritom rozdeľuje v spolupráci s krajskými poslancami adekvátne podľa podielu spravovanej dĺžky ciest, počtu obyvateľov, ale i úsekov, ktoré sú najkritickejšie.

Prehľad hotových a zazmluvnených rekonštrukcií a opráv ciest, mostov, finančných nákladov a najvýznamnejšie zrealizované investície za obdobie 2018 – 2022 podľa okresov.

 

Bardejov         17,8 milióna eur            94 km               16 mostov     

 

Rekonštrukcia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov

1 863 580

Rekonštrukcia cesty II/545 v úseku Demjata - Raslavice

1 582 760

III/3535 Kožany - spojka

190 200

 

Humenné           6,8 milióna eur            36 km                  7 mostov

 

Rekonštrukcia mosta III/3839-002 pred obcou Udavské

431 200

III/3832, Humenné - Porúbka

211 360

Rekonštrukcia cesty III/3839 Papín

191 790

 

Kežmarok        10,4 milióna eur            65 km              21 mostov

 

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa

    2 151 830 

Rekonštrukcia mosta 3108-004 Jezersko na ceste III/3108

       393 770

Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3106, Vojňany - Podhorany

              211 850

 

Levoča             4,1 milióna eur              30 km              3 mosty

 

Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča

853 350

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3225 Levoča - Závada - stabilizácia cestného telesa

469 170

III/3212 Spišské Podhradie - Katúň

132 210

 

Medzilaborce   7 miliónov eur               35 km              7 mostov

 

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce

2 101 320

Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny a Sukov

361 410

Rekonštrukcia cesty II/559, Čertižné - št. hr. SR/PL

159 360,60

 

Poprad            49,7 milióna eur            104 km             39 mostov

 

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec, I. etapa, II. etapa

5 714 400

Rekonštrukcia cesty III/3061 Štrba - Lipt.Teplička

202 010

Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou

331 310

 

Prešov             18,8 milióna eur            104 km             18 mostov

 

Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov

3 180 640

Demjata - Raslavice

1 582 760

Modernizácia cesty III/34513 Veľký Šariš - Kanaš

398 340

 

Sabinov           7,6 milióna eur              32 km              7 mostov

 

Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188-002

277 280

Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002

281 840

Rekonštrukcia a rozšírenie cesty  č. III/3189 Lipany - Lúčka

389 910

 

Snina               3,9 milióna eur              39 km              7 mostov

 

Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny II/558 Stakčín - Ulič

1 650 210

Odstránenie havrijného stavu zosuvu cesty III/3892 na úseku medzi obcami Stakčín a Kalná Roztoka

181 030

III/3889 Snina - prieťah

112 680

 

Stará Ľubovňa 10,2 milióna eur            45 km              12 mostov

 

Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa

2 324 370

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 3. etapa

1 105 520

Rek. mosta 3123-002 Podolínec na ceste III/3123

227 700

 

Svidník            9,6 milióna eur              74 km              9 mostov

 

Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor III/3490 Raslavice - Lopúchov, III/3500 Stuľany, III/3500 Dukovce - Kuková

2 903 830

Rekonštrukcia dopravného spojenia v okr. Svidník, Stropkov a Jaslo. II/556 Fijaš - Lomné

2 433 120

Odstránenie hav.stavu na ceste III/3552 Vyšná Jedľová-Belejovce

157 730

 

Stropkov                      6,1 milióna eur              36 km               11 mostov

 

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec

1 100 680

Rekonštrukcia mosta č. 3581-001, cez rieku Ondava, za mestom Stropkov

852 300

III/3581 Šandal - okr. hranica SP/SK

148 300

 

Vranov nad Topľou     4,7 milióna eur              38 km               3 mosty

 

Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - Malá Domaša

591 520

Zosuv na ceste III/3635 Detrík - M. Domaša a rekonštrukcia cesty III/3635 Detrík - M. Domaša

484 370

Rekonštrukcia cesty III/3617, Vranov nad Topľou-Jastrabie

195 920

 

SÚC PSK plánuje pripraviť do realizácie aj výstavby 8 nových obchvatov. Ide konkrétne o severozápadný obchvat Vranova nad Topľou, juhovýchodný obchvat Prešova, obchvat Veľkej Lomnice, Kapušian, Raslavíc, obchvat osady Podskalka v Humennom, obchvat Starého Smokovca a juhozápadný obchvat Kežmarku.

 

 

 

Publikované: 07.09.2022 / Aktualizované: 21.09.2022 HoreTlačiť