Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie na úseku pozemných komunikácií

Kompetencie podľa zákona o pozemných komunikáciách

Kompetencie odboru dopravy PSK na úseku pozemných komunikácií podľa zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (originálna kompetencia):

 • vykonáva majetkovú správu a údržbu ciest II. a III. triedy,
 • plánuje, pripravuje a vykonáva výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,
 • poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDVaRR SR,
 • zúčastňuje sa sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania; výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
 • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne,
 • podieľa sa na prerokovaní operačných plánov zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti,
 • zabezpečuje technickú evidenciu ciest a poskytuje údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve bezplatne ministerstvu,
 • zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.
Publikované: 06.07.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť