Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva na predkladanie žiadostí "SK08 Cezhraničná spolupráca"

Informácie týkajúce sa výzvy SK08 - Cezhraničná spolupráca

Nové!

Základné dokumenty

Výsledky hodnotenia žiadostí

Dokumenty na stiahnutie

 

Archív informácií

  • V súvislosti s povinnými prílohami, ktoré je potrebné predložiť k podpisu projektovej zmluvy Vás chceme informovať o zjednodušení, ktoré bude Správca schémy malých grantov akceptovať: Účtovná závierka (súvaha a výkaz ziskov a strát) k 31.12.2012, 31.12.2011 a 31.12.2010 s odtlačkom pečiatky príslušného daňového úradu – Správca schémy malých grantov bude pri prijímateľoch a slovenských partneroch projektu s finančnou účasťou akceptovať aj kópie účtovných závierok bez odtlačku pečiatky príslušného daňového úradu s úradne overeným čestným vyhlásením, že ide o účtovné závierky predložené daňovému úradu. Správca schémy malých grantov bude zároveň požadovať aj kópiu účtovnej závierky za rok 2013 a za rok 2014, ak už bude k dispozícii.
  • Pre povinné prílohy predkladané pred uzavretím zmluvy Správcovi schémy malých grantov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 9 k výzve CBC02 – Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o projekt: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7, Správca schémy malých grantov bude vyžadovať/akceptovať od partnerov projektu s finančnou účasťou z Ukrajiny a Nórska čestné vyhlásenia úradne alebo notárom overené podľa zvyklostí danej krajiny. Čestné vyhlásenia môžu byť v ich národnom jazyku, preklad do slovenského alebo anglického jazyka sa nevyžaduje. Postačuje jedno čestné vyhlásenie, ktoré bude pokrývať všetky uvedené oblasti. Z čestného vyhlásenia okrem požadovaných informácii musí byť zrejmé, kto je štatutárom organizácie a za akú organizáciu sa toto čestné vyhlásenie predkladá. Vzor čestného vyhlásenia nie je predpísaný.

Vyhlásenie výzvy

Prešovský samosprávny kraj, ako Správca schémy malých grantov, vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci Programu "SK08 Cezhraničná spolupráca". Výzva je vyhlásená od 30.12.2013 do 31.3.2014. Zdroj financovania je Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 a štátny rozpočet SR.

The Prešov Self - Governing Region as the Small Grant Scheme Operator of the SK08 Programme - Cross - border Cooperation announces the launching of the 1. Call under the SK08 Programme - Cross - border Cooperation for the Small Grant Scheme.The call was launched from 30 December 2013 to 31 March 2014. The source of the funding are the Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014 and state budget of the Slovak republic.

Dokumentácia k výzve / The call and all the relevant attachments

Vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine a avizovaným problémom zo strany potenciálnych žiadateľov evidujeme početné podnety smerujúce k problému získania jednej z povinných príloh pri predložení žiadosti o projekt, konkrétne o Prílohu č.5: Notárom alebo úradne overený podpisový vzor štatutárneho zástupcu ukrajinského partnera s finančnou účasťou. Vzhľadom k blížiacemu sa termínu ukončenia predkladania žiadosti o projekt t.j. 31.3.2014 Správca schémy malých grantov umožňuje, aby bola uvedená príloha dodatočne predložená v rámci úspešných projektov pred podpisom projektovej zmluvy, ktorú uzatvorí Správca schémy malých grantov s prijímateľom.

Oznámenie o otvorení opatrenia A bilaterálneho fondu / Announcement on the opening of the Measure A of the Bilateral Fund

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 23.12.2013 / Aktualizované: 27.10.2016 HoreTlačiť