Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Činnosť a kompetencie odboru

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ

Kompetencie, činnosť a úlohy odboru

1. Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013

 • Schvaľovací proces Programu prostredníctvom Spoločného monitorovacieho výboru Programu
 • Činnosti v rámci Spoločného monitorovacieho výboru Programu, pripomienkovanie a príprava dokumentov
 • Implementácia Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR prostredníctvom Strešného projektu PSK:
 1. vypracovanie Strešného projektu a dokumentov pre implementáciu prioritnej osi III a ich predloženie RO/NK na schválenie,
 2. výkon činností v rámci Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce,
 3. vypracovanie a zverejnenie výziev na predkladanie žiadosti o FP pre prioritnú os III,
 4. pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov,
 5. prijímanie žiadostí o finančný príspevok v PSK, registrácia a archivácia žiadostí o finančný príspevok,
 6. komplexné zabezpečenie hodnotiacich procesov,
 7. vypracovanie a uzatváranie zmlúv o spolufinancovaní projektov z prostriedkov ERDF a ŠR so žiadateľmi, ktorých projekty boli schválené Monitorovacím podvýborom,
 8. zabezpečenie informovanosti a publicity Programu, organizovanie školení pre žiadateľov a mikroprijímateľov, konzultačná činnosť k príprave žiadostí o FP,
 9. vypracovanie správ o implementácií na základe požiadavky Riadiaceho orgánu, Národného koordinátora a Vedúceho partnera.
 10. priebežná obsahová, finančná a formálna kontrola mikroprojektov, kontrola na mieste, kontrola dokumentácie konečných prijímateľov na vybranej vzorke projektov v zmysle čl. 16. nariadenia (ES) č. 1080/2006 (plní funkciu správcu kontroly I. stupňa),
 11. zabezpečenie kontroly súladu s národnou legislatívou a legislatívou Spoločenstva (napr. verejné obstarávanie, verejná podpora, publicita atď.),
 12. prijímanie vyúčtovania od prijímateľov mikroprojektov formou priebežnej/záverečnej správy o postupe realizácie mikroprojektu a žiadosti o platbu a verifikácia nákladov mikroprojektu,
 13. spracovanie rizikovej analýzy mikroprojektov pre potreby kontroly na mieste,
 14. potvrdenie Monitorovacej správy z postupu realizácie mikroprojektu/žiadosti o platbu pre mikroprojekt a vystavenie Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov mikroprojektu,
 15. spolupráca s Národným kontrolórom, Riadiacim orgánom, Národným koordinátorom a Vedúcim partnerom,
 16. vypracovanie materiálov pre certifikáciu na základe požiadaviek Certifikačného a Platobného orgánu,
 17. spracovanie a predloženie Správy z postupu realizácie Strešného projektu a relevantnej dokumentácie Strešného projektu národnému kontrolórovi na certifikáciu,
 18. preplácanie žiadostí o platbu mikroprijímateľom, a to formou zálohovej refundácie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, formou riadnej refundácie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a formou refundácie z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
 19. zabezpečovanie zberu dát v rámci monitorovania, overovania, hodnotiaceho procesu, finančného riadenia, auditu a archivácia,
 20. zabezpečenie kontroly ex-post,
 21. monitoring a kontrolná činnosť na úrovni PSK.

2. Kompetencie v rámci riadiacej a koordinačnej činnosti Programu Nástroja Európskeho Susedstva a Partnerstva ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

 • Schvaľovací proces Programu prostredníctvom Spoločného monitorovacieho výboru Programu a Spoločnej Výberovej komisie pre hodnotenie a schvaľovanie projektov.
 • Infobod/Branch Office Prešov pre Program ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina na základe Dohody o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska STS tzv. „Branch Office“ v rámci Programu Nástroja Európskeho Susedstva a Partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 uzavretá medzi Spoločným technickým sekretariátom a Prešovským samosprávnym krajom dňa 31.7.2009:
 1. zabezpečenie informovanosti a publicity Programu na úrovni PSK v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom (infodeň, fórum na vyhľadávanie partnerov, workshopy, konferencie, vytváranie databáz a i.),
 2. predkladanie relevantnej dokumentácie a výročných správ Spoločnému Technickému Sekretariátu,
 3. koordinácia aktivít Programu ENPI so Spoločným Technickým Sekretariátom a pravidelná informovanosť Spoločného technického sekretariátu o dosiahnutých výsledkoch.

3. Kompetencie v rámci výkonu kompetencií Schémy malých grantov Programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ Nórskeho finančného mechanizmu

 • Kompetencie v rámci implementačných procedúr, finančného riadenia a kontroly sú vykonávané v súlade s Dohodou o delegovaní právomocí Správcu programu, najmä:
 1. činnosti v rámci Výboru pre spoluprácu,
 2. spracovanie a vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o projekt,
 3. konzultačná činnosť k príprave žiadostí o projekt,
 4. prijímanie žiadostí o projekt, registrácia a archivácia žiadostí,
 5. komplexné zabezpečenie hodnotiacich procesov (kontrola administratívnej zhody, kontrola oprávnenosti žiadateľa a odborné hodnotenie projektov),
 6. zriadenie a organizovanie zasadnutí Výberovej komisie,
 7. uzatváranie projektových zmlúv s úspešnými žiadateľmi ,
 8. prevádzanie platieb projektových grantov na účty prijímateľov,
 9. spolupráca so Správcom programu pri implementácii Schémy v rozsahu Dohody o delegovaní právomocí, spolupráca s Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, MZV NK a NKB,
 10. zabezpečenie informovanosti a publicity schémy,
 11. zostavovanie a predkladanie Správcovi programu čiastkové priebežné finančné správy, čiastkové výročné správy, vrátane predloženia čiastkového odhadu očakávaných platieb, čiastkovú záverečnú správu a správy o vzniknutých úrokoch,
 12. zabezpečenie overenia pokroku v projektoch voči očakávanému výstupu a očakávaným výsledkom Schémy, najmä prostredníctvom vecných overení a/alebo overení projektov na mieste, najmä overovať výsledky projektu a skutočnosť, že výdavky deklarované prijímateľmi skutočne vznikli v súlade s projektovou zmluvou a Právnym rámcom, ako aj platným národným právom a právom Európskej únie,
 13. zabezpečenie výkonu každoročného monitorovania na vzorke projektov, vybranej na základe rizikovej analýzy a zahrnujúcej náhodné vzorky.

4. Kompetencie v rámci výkonu kompetencií medzinárodnej spolupráce

 • Koordinácia zahraničných aktivít samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o vyšších územných celkoch (samosprávnych krajoch) v rámci procesu rozvoja medzinárodnej spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov s cieľom:
 1. plánovať, organizovať, realizovať, koordinovať a analyzovať (vyhodnocovať) úroveň medzinárodnej spolupráce s územnými správnymi celkami alebo orgánmi cudzích štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie (resp. činnosť v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov),
 2. vypracovávať texty dohôd o medzinárodnej spolupráci a koordinovať proces ich schvaľovania v rámci Úradu PSK,
 3. zabezpečovať proces uzatvárania dohôd o medzinárodnej spolupráci a iných medzinárodne záväzných dokumentov, (resp. dokumentov o členstve v medzinárodnom združení) s územnými celkami alebo územnými orgánmi iných štátov a predkladať ich na schválenie do Zastupiteľstva PSK,
 4. vypracovávať potrebné právne normy, smernice a iné interné normatívne akty v oblasti riadenia a vyhodnocovania medzinárodnej spolupráce, podľa závažnosti ich predkladať na schválenie Zastupiteľstvu PSK,
 5. pripravovať a komplexne zabezpečovať medzinárodné aktivity hlavných predstaviteľov samosprávneho kraja,
 6. viesť evidenciu Príkazov na cestu do zahraničia,
 7. spracovávať monitorovacie správy programového rozpočtu,
 8. spolupracovať s Výborom regiónov.

Zastupiteľstvo PSK a relevantné odbory Úradu PSK

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce ako súčasť organizačnej štruktúry PSK v rámci procesu implementácie spolupracuje, resp. má vzťahy ku:

 • Zastupiteľstvu PSK (ako k schvaľovaciemu orgánu zriaďovateľa)
 • predsedovi PSK (ako k štatutárnemu zástupcovi)
 • riaditeľovi Úradu PSK a relevantným odborom Úradu PSK v pracovnoprávnych otázkach a v záležitostiach spojených s vytvorením materiálno-technických podmienok pre činnosť Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Publikované: 04.02.2011 / Aktualizované: 01.03.2019 HoreTlačiť