Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Legislatíva a právne predpisy

Legislatívny a programový rámec

1.1. Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 zo 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999
 • Nariadenia Rady ES 1083/2006, oddiel 5 Technická pomoc, čl. 45, čl. 46 Technická pomoc členských štátov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 1783/1999
 • Nariadenie Európskej Komisie (ES) č.1828/2006 z 8.decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja
 • Rozhodnutie Európskej Komisie (ES) č. CCI 2007CB163PO012 zo dňa 20.12.2008, ktorým sa schválil dokument Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
 • Operačný Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
 • Programový manuál pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
 • Príručka implementácie mikroprojektov pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
 • Projekt „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007 - 2010 (Strešný projekt)“ č. WTSL.03.00.00-18-001/08
 • Projekt „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007 - 2010 (Strešný projekt)“ č. WTSL.03.00.00-18-001/08, na základe Rozhodnutia č. 3/2012 Monitorovacieho výboru pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 zo dňa 5.4.2012 „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007 - 2013 (Strešný projekt)“ č. WTSL.03.00.00-18-001/08
 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. WTSL.03.00.00-18-001/08 pre Projekt „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007 - 2010 (Strešný projekt)“ uzavretá medzi riadiacim orgánom Ministerstvom regionálneho rozvoja, Poľská republika a vedúcim partnerom Strešného projektu Združením Euroregión Karpaty Poľsko, Dodatok č. 1 a č. 2
 • Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu projektu č. WTSL.03.00.00-18-001/08 s názvom „Realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007 – 2010“ uzavretá medzi Združením Euroregión Karpaty Poľsko, Prešovským samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom, Zväzkom Euroregión Tatry a Združením Región Beskydy, Dodatok č. 1/2009 a č. 1/2012
 • Rozhodnutie č. 1.0/2010 Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 vo veci schválenia projektov technickej asistencie
 • Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, najmä vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, spolupracuje s regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy

1.2. Program ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2007-2013

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 zo dňa 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce Nástroj európskeho susedstva a partnerstva
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2007 z 9. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 zo dňa 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce Nástroj európskeho susedstva a partnerstva
 • Rozhodnutie Európskej Komisie č. C (2008)5146 zo dňa 23. septembra 2008, ktorým bol schválený Spoločný operačný program Programu Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2007-2013
 • Spoločný operačný program Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013
 • Projekt technickej asistencie na financovanie Spoločného technického sekretariátu (vrátane Vysunutých pracovísk/Branch Office) schválený Spoločným monitorovacím výborom dňa 19. decembra 2008.
 • Financing agreement on the Branch Office establishment and operation under the Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine European Neighbourhood and Partnership Instrument Cross-border Cooperation Programme 2007-2013“ (Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska STS tzv. „Branch Office“ v rámci Programu Nástroja Európskeho Susedstva a Partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013) uzavretá medzi Spoločným technickým sekretariátom a Prešovským samosprávnym krajom dňa 31.7.2009
 • Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, najmä vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, spolupracuje s regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy.

1.3. Nórsky finančný mechanizmus – Program SK08 Cezhraničná spolupráca, Schéma malých grantov

 • Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2009 –2014
 • Nariadenie o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 prijaté MZV NK podľa čl. 8.8 Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o Nórskom finančnom mechanizme pre obdobie 2009-2014 dňa 11. februára 2011 v platnom znení
 • Programová dohoda o financovaní programu „Cezhraničná spolupráca“ zo dňa 19. augusta 2013 (účinná od 23.08.2013)
 • Dohoda o delegovaní právomocí Správcu programu č. 1284/2013
 • Systém riadenia FM EHP a NFM v platnom znení
 • Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014 v platnom znení
 • príručky, usmernenia, pokyny a iné dokumenty vydané, resp. prijaté MZV NK, Úradom pre finančný mechanizmus, NKB, Certifikačným orgánom a Orgánom auditu v platnom znení.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 28.02.2011 / Aktualizované: 21.11.2019 HoreTlačiť