Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 270/2020/OD

-

Číslo v CRZ*:

270/2020/OD

Číslo zmluvy:

10-1120PO/2020

Názov:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Predmet:

Zmluva sa uzatvára v prospech Budúceho oprávneného (in personam), ktorý je investorom stavby: „Rekreačné domy – Dubový háj Chrasť, Žehňa (odkanalizovanie)“, (ďalej len „Stavba“) stavebný objekt: „SO 502 Splašková kanalizácia - tlaková“ (ďalej len „Stavebný objekt“), v rámci ktorého bude vybudované kanalizačné potrubie v telese cesty III/3835, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 Prešov, IČO: 36707996, Peter Jarkovský – konateľ spoločnosti

Zmluvná strana :

prevodca: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK, oprávnený podpísať zmluvu

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

10.03.2020

Platnosť zmluvy:

10.03.2020 -

Dátum zverejnenia:

25.06.2020

Účinnosť zmluvy:

12.03.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB (PDF, 116,72 kB)

Poznámka:

Prvé zverejnenie SÚC PSK dňa 11.03.2020 http://www.sucpsk.sk/media/files/zmluvy/10-1120PO_2020.pdf

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť