Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 266/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

266/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

Predmet:

Predmetom zmluvy je odkúpenie nehnuteľného majetku zapísaného na LV 478, k.ú. Bajerov, a to: - novovzniknutý pozemok KN C 443/8 o výmere 1561 m2, zastavaná plocha, - novovzniknutý pozemok KN C 443/25 o výmere 3420 m2, zastavaná plocha, - novovzniknutý pozemok KN C 443/30 o výmere 11 m2, zastavaná plocha, - novovzniknutý pozemok KN C 443/42 o výmere 3540 m2, zastavaná plocha. odčlenené od pozemku KN E 189, ostatné plocha o výmere 16018 m2 geometrickým plánom č. 71/2017, vyhotoveným Jánom Mašlejom spoločnosťou Goeprojekt, Konštantínová 6, 080 01 Prešov, IČO 37710915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 11.12.2017 pod číslom G1-2227/17, spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy: bez zápisu.

Zmluvná strana :

kupujúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 378 704 75, PaedDr. Milan Majerský PhD, predseda

Zmluvná strana :

predávajúci: Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 41 Bajerov, IČO: 00 326 801, Vladimír Mrúz, starosta

Zmluvná strana :

správca: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

1,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

22.06.2020

Platnosť zmluvy:

22.06.2020 -

Dátum zverejnenia:

22.06.2020

Účinnosť zmluvy:

23.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 266/2020/OM (Bajerov) (PDF, 118,63 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť