Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 144/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

144/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

Predmet:

Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosť zapísanú na LV 320, k. ú. Veľopolie, obec Veľopolie, okres Humenné, a to: pozemok registra E KN: parc. č.777/2, ostatná plocha o výmere 329 m2 a novovytvorený pozemok registra C KN: parc.. č. 773/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 899 m2.

Zmluvná strana :

kupujúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda

Zmluvná strana :

predávajúci: Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské, IČO: 00323748, Ing. Valéria Klapáčová, starostka obcec

Hodnota zmluvy:

2,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

19.06.2020

Platnosť zmluvy:

19.06.2020 -

Dátum zverejnenia:

22.06.2020

Účinnosť zmluvy:

23.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 144/2020/OM (Veľkopolie) (PDF, 129,71 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť