Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 242/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

242/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet:

Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaných na LV č. 647 v k. ú. Továrne, pozemku KN C 439/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20972 m2. Účelom zriadenia vecného bremena je strpieť umiestnenie uloženia VN vedenia z dôvodu realizácie stavby „Továrne – Zriadenie trafostanice pri škole, úprava NN vedenia“, ktorej investorom je Východoslovenská distribučná, a.s. .

Zmluvná strana :

povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, PSČ 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD,, predseda PSK

Zmluvná strana :

oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská č. 31, PSČ 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod, JUDr. Samuel Szunyog, vedúci odboru Vlastnícky a komunikačný manažment

Hodnota zmluvy:

1,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

15.06.2020

Platnosť zmluvy:

15.06.2020 -

Dátum zverejnenia:

16.06.2020

Účinnosť zmluvy:

17.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 242/2020/OM (Tovarne) (PDF, 96,98 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť