Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania (okrem podaní 211/2000 Z. z.) 

 Informácie o možnosti podania (okrem podaní podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania môžete podať:

 • písomne poslať poštou na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne úradu - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, prízemie, č. m. 135
 • doručiť osobne na Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.
 • elektronickou poštou - mailom na adresu info@vucpo.sk, pavol.gojdic@vucpo.sk 
 • elektronicky podľa zákona o e-Governmente - elektronickou službou
 • telefónom
 • faxom

Elektronická služba

Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní
všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Všetky žiadosti, návrhy, podnety a iné podania sa posudzujú podľa obsahu.

Sťažnosť 

 • Sťažnosti a petície  možno podávať v úradných hodinách na Úrade PSK, riešia sa podľa postupu určeného zákonom a v zmysle Zásad vybavovania sťažností a petícií v PSK
 • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (133 kB) 
 • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré  boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania

 • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách jedným z vyššie uvedených spôsobov. Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Požiadavky na podanie

Z podania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva,
 • akej veci sa týka,
 • a čo sa navrhuje.
 • Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

Pravidlá a postupy

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

 • O vybavovaní sa vedú samostatné spisy v zmysle Registratúrneho poriadku na správu registratúry a registratúrneho plánu Úradu PSK.
 • Lehota na vybavenie je do 30 dní od doručenia podania na úrad. (V prípade sťažnosti je lehota do 60 pracovných dní od doručenia na úrad. Ak je sťažnosť náročnejšia na prešetrenie môže byť lehota predlžená pred jej uplynutím o 30 dní).
 • samosprávny kraj (poverení zamestnanci) je oprávnený vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, sťažnosť, aby v stanovenej lehote od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, samosprávny kraj môže vec vybaviť alebo odložiť.
 • O výsledku vybavenia samosprávny kraj upovedomí subjekt písomne v zmysle platnej legislatívy.

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony

  Oznámenia o výsledku priebehu sťažností

Publikované: 26.10.2020 / Aktualizované: 27.10.2020 HoreTlačiť