Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - Zamestnanec Informačno-poradenského centra pre EŠIF

Výberové konanie na obsadenie miesta Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

 • Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF 

Na stiahnutie:

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti Informačno-poradenského centra, ktoré je súčasťou Integrovanej siete Informačno-poradenských centier, ktorá je verejnou regionálnou sieťou kontaktných miest príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr - plný pracovný úväzok.

Požadovaná kvalifikácia

A) Kvalifikačný predpoklad

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

B) Iné predpoklady

 • bezúhonnosť,
 • klientsky orientovaný prístup,
 • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, prezentačné schopnosti, ochota učiť sa nové veci.

C) Výberové kritéria

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • odborná prax v dĺžke minimálne jedného roka v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ alebo obdobnými fondmi, preukázaná životopisom príp. referenciou,
 • IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.*

* Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ - Prešovský samosprávny kraj pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, organizovanie a plánovanie práce.

 Forma odmeňovania

 • osobný plat podľa §7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – pri plnom pracovnom úväzku od 1.000,00 EUR

Termín podania žiadosti

Uzávierka žiadostí je 13. augusta 2020.

Podanie žiadostí

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi uchádzača je potrebné zaslať (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

                  Úrad Prešovského samosprávneho kraja
                  Námestie mieru 2
                  08 001 Prešov

Poštou, alebo osobne na podateľni Úradu Prešovského samosprávneho kraja, v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „VK – IPC PO“ a to v termíne do 13.08.2020.

Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Termín výberového konania

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní mailom a telefonicky.

Bližšie informácie

Kontaktná osoba:

 • PaedDr. Martina Slivková, PhD, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia.
 • tel.: +421 51 7081 501
 • e-mail: martina.slivkova@vucpo.sk

 

Prešov 22. 07. 2020

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

 

 

Publikované: 23.07.2020 / Aktualizované: 23.07.2020 HoreTlačiť