Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Upratovač/-ka - ZSS Egídius, Bardejov

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 1644/38, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru

Upratovača/-ku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Plný pracovný úväzok
 • Jednozmenný pracovný režim
 • Pracovný čas od 06:00 hod do 14:00 hod.

Požadovaná kvalifikácia

 • Neustanovuje sa

Iné kritéria a požiadavky

 • Dôslednosť
 • Flexibilita
 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) v spojení s § 10 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • * Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom NR SR č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda 1
 • Hrubá mzda od 631,00 eur do 757,50 eur v závislosti od dĺžky praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 31.05.2023 do 14:00 hod.

Adresa podania

Zariadenie sociálnych služieb Egídius
Ťačevská 1644/38
085 01 Bardejov 

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne najneskôr 7 dní pred začatím pracovného pohovoru. Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Egídius si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 26.05.2023 / Aktualizované: 26.05.2023 HoreTlačiť