Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Supervízor, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01  Svidník, prijme do pracovného pomeru 

supervízora.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dohodu o vykonaní práce, max. 350 hodín /kalendárny rok, predpokladané obdobie spolupráce do 31.10.2027
 • počet obsadzovaných miest: 1

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie min. II stupňa prednostne pedagogického alebo humanitného zamerania;
 • minimálne 3 ročná aktívna skúsenosť s mentoringom, tútoringom či kaučingom;
 • vítané predchádzajúce absolvovanie kurzu/ výcviku pre supervízorov

Náplň práce, zodpovednosť

 • poskytuje odbornú podporu pri zavádzaní mentoringu- tútoringu do prostredia školy,
 • pomáha vytvárať stratégie pri zavádzaní mentoringu na danej škole,
 • poskytuje supervíziu pedagogickým a odborným zamestnancom realizujúcim mentoring a tútoring v prostredí školy, poskytuje im konzultácie, usmerňuje ich, pripravuje odporúčania pre realizáciu aktivít v rámci mentoringu a tútoringu,
 • poskytuje spätnú väzbu členom mentoringového a podporného tímu, ktorá bude viesť k zvyšovaniu ich profesijných kompetencií,
 • komunikuje s garantmi a metodikmi NP, pripravuje odporúčania pre realizáciu vzdelávania a workshopov,
 • realizuje supervíziu vo vzťahu k záujmovým útvarom pre podporu individuálnych potrieb žiaka, realizuje evalváciu mentoringu a tútoringu v prostredí školy a priebežne navrhuje odporúčania pre efektívnu podporu realizácie aktivity,
 • pomáha skvalitňovať prácu s ľuďmi, hľadať nové efektívne prístupy, vnášať do práce s ľuďmi etické princípy,
 • zúčastňuje sa workshopov a programu mentoring a tútoring, podmienkou spolupráce je absolvovanie úvodného vzdelávania pre supervízorov, ktoré zabezpečuje PSK;
 • v prípade potreby spolupracuje pri nastavovaní mentoringových aktivít so zariadením poradenstva a prevencie.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • minimálne 5 rokov praxe v inkluzívnom vzdelávaní dokladovaných na základe životopisu.
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na obsadzovanú pracovnú pozíciu,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, pozornosť,
 • schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme,
 • komunikačné zručnosti, adaptabilita a flexibilita v myslení,
 • užívateľské ovládanie PC (Word, Excel, Outlook), bežné internetové prehliadače pre prácu v systémoch verejne dostupných informácií – pokročilý.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 • hodinová sadzba 18,50 EUR

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto -Supervízor“ a to v termíne do 08.02.2024.

Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky SOŠ alebo pečiatky pošty.

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a zašlú všetky požadované doklady,
 • komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne a z uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady vyberie uchádzačov na základe životopisov, ktorých pozve na pracovný pohovor;
 • o termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Adresa školy

SOŠ polytechnická a služieb
arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 907 940 406
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk
Publikované: 29.01.2024 / Aktualizované: 29.01.2024 HoreTlačiť