Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sestra - CSS Zátišie, Snina

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. Armády 1594/5, 069 01 Snina, prijme do pracovného pomeru

Sestru

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť práce s PC
 • Znalosť zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)
 • Znalosť zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. (zákon o zdravotnej starostlivosti)
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) v spojení s § 10 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom NR SR č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 5
 • Ohodnotenie podľa započítaných rokov praxe + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 13.10.2023 do 15:00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Zátišie
Ul. Čsl. Armády 1594/5
069 01 Snina 

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka Centra sociálnych služieb Zátišie si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 07.09.2023 / Aktualizované: 07.09.2023 HoreTlačiť