Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Inštruktor/-ka sociálnej rehabilitácie - CSS "Slnečný dom", Prešov

Voľné pracovné miesto - informácia 

Poverený vedením Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 444/3, 080 05 Prešov, prijme do pracovného pomeru

Inštruktora/-ku sociálnej rehabilitácie

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú od 01.10.2023 do 30.09.2024 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 • Skúšobná doba 3 mesiace
 • Pracovný úväzok 4 hod. (od 8:00 hod. do 12:00 hod)
 • Miesto výkonu: Špecializované zariadenie pre osoby s pervazívnou vývinovou poruchou a poruchou autistického spektra, Volgogradská 4778/5, 080 01 Prešov
 • Bonusy: Firemné stravovanie, týždeň dovolenky naviac, možnosť ďalšieho vzdelávania

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)

 • Úplné stredoškolské vzdelanie
 • Kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie

Iné kritéria a požiadavky

 • Flexibilita, spoľahlivosť, empatia
 • Komunikatívnosť, tvorivosť, kreativita
 • Schopnosť pracovať v multidisciplinárnom tíme
 • Splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatého uchádzača

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 5
 • Tarifný plat od 420,00 eur do 504,00 eur podľa započítanej praxe + osobný príplatok

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 25.09.2023. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“
Hlavná 2971/58
080 01 Prešov 

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní. Poverený vedením Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 12.09.2023 / Aktualizované: 12.09.2023 HoreTlačiť