Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Energetik junior - EA Smart Regiónu PSK

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

Energetik junior

Pracovné podmienky

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú,
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr
 • počet obsadzovaných pozícií – min. 1

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

 • spoluúčasť na analýze možností financovania energeticky efektívnych opatrení z
 • externých zdrojov
 • spoluúčasť na implementácia a dodržiavanie jednotlivých cieľov, stratégií a politík,
 • spoluúčasť na aktívnom vyhľadávaní možností financovania projektov v oblasti energetiky,
 • spoluúčasť na realizácii nových energetických konceptov
 • spoluúčasť pri príprave návrhov technických riešení pre projekty znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • spoluúčasť pri príprave technicko-ekonomických posúdení projektov znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie pri objektoch v rámci investičných akcií PSK a objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 • spoluúčasť pri príprave energetických auditov budov, energeticko environmentálnych posudkov a pod.
 • spoluúčasť pri príprave lokálnych a regionálnych energetických koncepcií a akčných plánov
 • spoluúčasť pri spracovaní štúdií trhu
 • spoluúčasť pri príprave podkladov pre osvetu v oblasti propagácie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných energetických zdrojov
 • monitoring sektora energetiky (zber a aktualizácia údajov)

Požadovaná kvalifikácia

Požadované vzdelanie:

 • min. úplné stredné odborné vzdelanie, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie
 • zameranie, odbor: technické (energetika, stavebníctvo, elektrotechnika) vítané

Požadovaná prax:

 • prax v oblasti energetiky v dĺžke min. 1 rok, (zameranie na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie výhodou)   

Zoznam požadovaných dokladov povinných predložiť v termíne

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 2. štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 3. kópie dokladov o vzdelaní (najmä 1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 4. súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
 6. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu
 7. pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,
  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia,
  3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  4. štátne občianstvo,
  5. pohlavie,
  6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu,
  7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Poznámka: 

Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ – Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK  pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • štylistické schopnosti, flexibilita, analytické myslenie, prezentačné schopnosti
 • vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť a kreativita v riešení problémov,

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívy:  zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,  č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
 • vodičský preukaz skupiny B

Počítačové znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý,
 • Power Point – pokročilý

Forma odmeňovania

 • v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 6.  a stupeň podľa uznanej praxe.
 • hrubá mzda od 1.200,00 EUR

Termín podania žiadosti

 

 • Žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu podania: v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Energetik junior v Energetickej Agentúre Smart Regiónu PSK “ a to v lehote do 28. februára 2023.
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK.

Adresa podania

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK

Námestie mieru 2

08 001 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a predložia všetky požadované doklady.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

***

V Prešove dňa 24.01.2023

Publikované: 24.01.2023 / Aktualizované: 24.01.2023 HoreTlačiť