Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotnícky asistent - ZSS Egídius, Bardejov

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru

Zdravotníckeho asistenta

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu neurčitú
 • Plný pracovný úväzok
 • Práca na zmeny – nepretržitá prevádzka

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)

 • Úplné stredoškolské odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent (praktická sestra, detská sestra, všeobecná sestra...)

Iné kritéria a požiadavky

 • Spoľahlivosť
 • Trpezlivosť
 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť
 • Komunikatívnosť
 • Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • Znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní
 • Potvrdenie o praxi
 • Zdravotná spôsobilosť (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace) – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 3
 • Tarifná mzda od 625,50 eur do 750,50 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 08.08.2022 do 12:00 hod.

Adresa podania

Zariadenie sociálnych služieb Egídius
Ťačevská 38
085 01 Bardejov
E-mail: riaditel@zssegidius-bj.vucpo.sk

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Egídius si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 29.07.2022 / Aktualizované: 29.07.2022 HoreTlačiť