Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotná sestra - Domov v Poloninách, Nová Sedlica

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Domova v Poloninách, Nová Sedlica 30, 067 68 Zboj, prijme do pracovného pomeru

Zdravotnú sestru

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú

Požadovaná kvalifikácia

 • Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo v komunite
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotná sestra, detská sestra alebo všeobecná sestra

Iné kritéria a požiadavky

 • Komunikačné schopnosti
 • Schopnosť rozvážne a rozhodne konať
 • Tolerancia, trpezlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, empatia a asertivita
 • Pozornosť a ochota pomáhať
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Znalosť práce s PC
 • Flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 4
 • Hrubá mzda od 770,00 eur + podľa započítaných rokov praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 19.08.2022 do 12:00 hod.

Adresa podania

Domov v Poloninách
Nová Sedlica 50
067 68 Zboj

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pracovnú pozíciu. Riaditeľka Domova v Poloninách si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 28.07.2022 / Aktualizované: 28.07.2022 HoreTlačiť