Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kurič-Údržbár-Elektrikár - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľ Domova pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, prijme do pracovného pomeru

Kuriča-Údržbára-Elektrikára

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Plný pracovný úväzok
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 • Práca na zmeny
 • Nástup od 01.10.2022

Požadovaná kvalifikácia

 • Úplné stredoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v odbore elektrikár a kuričský preukaz

Iné kritéria a požiadavky

 • Komunikačné schopnosti
 • Zručnosť, zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť a dôslednosť
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Schopnosť pracovať pod časovým tlakom

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení  s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • * Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade  so zákonom. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 3
 • Hrubá mzda od 665,50 eur do 790,50 eur

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 30.09.2022 do 14:00 hod.

Adresa podania

Domov pre seniorov
Mierová 88
064 01 Stará Ľubovňa

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ Domova pre seniorov si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 14.09.2022 / Aktualizované: 14.09.2022 HoreTlačiť