Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kuchár/-ka - DSS Sabinov

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov prijme do pracovného pomeru

Kuchára/-ku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú neskôr neurčitú
 • Plný pracovný úväzok
 • Práca na zmeny – dvojzmenná prevádzka + soboty a nedele
 • Nástup možný ihneď

Požadovaná kvalifikácia

 • Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
 • Úplné stredné vzdelanie v odbore kuchár

Iné kritéria a požiadavky

 • Prax v odbore 1 rok
 • Príprava, varenie a výdaj stravy
 • Zabezpečenie dodržiavania stanovených výživových hodnôt pripravovaných pokrmov
 • Zodpovednosť za dodržiavanie hygieny v priestoroch stravovacej prevádzky
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť, práca v kolektíve

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *
 • * Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme (DSS v Sabinove) oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 2
 • Hrubá mzda od 650,00 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie a príplatky za soboty, nedele, sviatky

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 25.01.2022 do 12:00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2
083
01 Sabinov

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky. Riaditeľka DSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 12.01.2022 / Aktualizované: 12.01.2022 HoreTlačiť