Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestmajster – hlavný dispečer SÚC PSK

Voľné pracovné miesto

Správa  a  údržba  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja, oblasť  Poprad prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu 

cestmajster – hlavný dispečer na cestmajsterstvo  Kežmarok

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • zabezpečovať plnenie úloh údržby a opráv pozemných komunikácií, vykonávať kontroly a prehliadky stavebno-technického stavu ciest a ich súčastí
 • organizovať, riadiť a plánovať  prácu zamestnancov pri údržbe a opravách ciest. Kontrolovať a preberať vykonanú prácu a jej kvalitu  v súlade s platnými STN, TP a TKP
 • posudzovať možnosti odstraňovania zistených nedostatkov,  rozhodovať o technológiách ich zmierňovania alebo odstraňovania a o dopravno-bezpečnostných opatreniach
 • zabezpečovať bežnú a zimnú údržbu ciest, podieľať sa pri tvorbe plánov zimnej a letnej údržby
 • zodpovedať za prevádzkovú spôsobilosť a hospodárnosť udržiavania komunikácií
 • zabezpečovať vyhodnocovanie denných záznamov o výkone a prevádzke vozidiel a mechanizmov na pridelenom cestmajsterstve a zabezpečovať ich nahrávanie  PC v programe ORIS

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • skúsenosti s riadením zamestnancov,
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a samostatnosť.

Kvalifikačné  predpoklady 

 • SŠ, VŠ vzdelanie  technického zamerania ( odbor stavebný dopravný, strojárenský),
 • vodičský preukaz sk.B,
 • min. 3-ročná prax v riadení,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Plat. trieda č. 5. 
 • Nást. plat: od 1300,00  €

Spôsob (forma) výberu

 • ústna forma: overenie znalosti z oblasti cest. hospodárstva, správy a údržby ciest, cestný zákon - výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Termín doručenia do:  15.08.2022

Adresa doručenia 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,

Jesenná 14

080 01 Prešov

Kontakt

 • Odd. person.- mzdové: Mgr. Ivana Olejárová
 • Tel.:+421 918477144
 • mail: personalne@sucpsk.sk;
 • olejarova.ivana @sucpsk.sk

 

 

Publikované: 02.08.2022 / Aktualizované: 02.08.2022 HoreTlačiť