Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ SOŠ polytechnickej  a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú -- od 1.2.2022 – 30.06.2022(možnosť predĺženia na dobu neurčitú)
 • plný pracovný úväzok - 37,5 hod./týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s iným jazykom, resp.  predmetom

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC (WORD, EXCEL),
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • flexibilita,
 • pedagogická prax na strednej škole (min.4 r. vítaná),
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy poštou alebo e-mailom, prípadne osobne doručte na sekretariát školy v termíne do 6.12.2021.

Uchádzači budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu vo  Svidníku.

Adresa školy

Stredná odborná škola polytechnická a služieb
arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 78 82 170
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk
Publikované: 25.11.2021 / Aktualizované: 25.11.2021 HoreTlačiť