Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov, Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou, prijme do pracovného pomeru

učiteľa/ku odborných ekonomických predmetov.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2022

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC na úrovni pokročilý,
 • samostatnosť,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita,
 • odporúčanie z predchádzajúceho zamestnania (v prípade ak to nie je 1. zamestnanie).

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne, osobne alebo e-mailom do 20. 05. 2022 do 9.00 h.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 26. 05. 2022 o 13. 00 h.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 35  Vranov nad Topľou

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 57 442 36 44
 • e-mail: sekretariat@oa-vt.vucpo.sk ; riaditel@oa-vt.vucpo.sk
Publikované: 09.05.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť