Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka matematiky, SPŠ stavebná, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej, Plzenská 10, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku na zastupovanie počas práceneschopnosti –  aprobácia matematika.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 01.12. 2021 do ukončenia PN,
 • pracovný úväzok 21 hod./tt..

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného zamerania

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC a IKT,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania,
 • samostatnosť a flexibilita,
 • komunikatívnosť a spoločenský rozhľad,
 • sebadisciplína,
 • vítaná ďalšia aprobácia - anglický jazyk alebo informatika.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie MAT" posielajte na adresu školy  v termíne do 26. 11. 2021 do 10:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú informovaní o  výberovom konaní. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola stavebná
Plzenská 10
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 773 26 03
 • e-mail: spsstavpo@spsstavpo.edu.sk
Publikované: 23.11.2021 / Aktualizované: 23.11.2021 HoreTlačiť