Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Psychológ - CSS Kežmarok

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Centra sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru

Psychológa

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Plný pracovný úväzok
 • Zastupovanie počas MD a RD

Požadovaná kvalifikácia

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť práce s PC
 • Komunikatívnosť
 • Tímová práca
 • Dôslednosť
 • Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita)
 • Samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platové tarify pedagogických zamestnancov 

 • Platová trieda: 7/2
 • Hrubá mzda od 1 064,50 eur + zvýšenie platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 31.07.2021 do 15:00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb
Pod lesom 6
060 01 Kežmarok

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky pred začatím pracovného pohovoru. Riaditeľka CSS Kežmarok si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 19.07.2021 / Aktualizované: 19.07.2021 HoreTlačiť