Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pedagogický asistent/ka, SOŠ hotelová, Horný Smokovec

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry, prijme do pracovného pomeru 

pedagogického asistenta/ku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
 • plný pracovný úväzok.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • úplné stredné vzdelanie,
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC a IKT,
 • komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť a spoľahlivosť,
 • vítaná pedagogická prax.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 08. 08. 2022 do 8.00 hod.

Adresa školy

Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26
062 01 Vysoké Tatry

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 903 642 332
 • e-mail: sosvt.pitonakova@gmail.com
Publikované: 28.07.2022 / Aktualizované: 28.07.2022 HoreTlačiť