Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborný referent účtovníctva, SÚC PSK Vranov n/Topľou

Voľné pracovné miesto - informácia 

Správa  a  údržba  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja, oblasť  Vranov nad Topľou prijme zamestnanca na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky na pracovnú pozíciu:

odborný  referent účtovníctva

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • komplexné zabezpečovať  účtovnú agendu organizácie v zmysle stanovených postupov spracovávať finančné analýzy a reporty,  controling nákladov organizácie,
 • spracovávať účtovníctvo  oblasti,  sledovať čerpanie bežných a kapitálových výdavkov, zaevidovať a rozúčtovať  všetky došlé a vydané faktúry, sledovať vývoj záväzkov a pohľadávok  danej oblasti,
 • pravidelne mesačne spracovávať účtovnú uzávierku za príslušnú oblasť, pritom v rámci uzávierky sumarizovať všetky rozpočtové príjmy a výdavky,
 • kontrolovať úhrady na bankové výpisy,  spracovať ich a rozúčtovávať podľa jednotlivých druhov výdajov s prepojením na rozpočet organizácie podľa platných interných predpisov,
 • vyhotovovať ročné, štvrťročné  štatistické výkazy, zabezpečovať inventarizáciu majetku a záväzkov u vykonávať ďalšie práce v oblasti účtovnictva v zmysle pokynov.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook),
 • znalosť účtovných  a súvisiacich predpisov  rozpočtovej organizácie,
 • komunikatívnosť a samostatnosť,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Kvalifikačné  predpoklady 

 • SŠ, resp. VŠ ekonomického zamerania,
 • min. 3 ročná odborná prax,
 • vodičský preukaz sk.  B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o  odbornej praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 • Plat. trieda: č. 5.  

Spôsob (forma) výberu

Ústna forma:

 • výberový pracovný pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 28. 10. 2021.

Adresa podania

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
080 01 Prešov

Výberové konanie

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • Odd. person.- mzdové: Mgr. Gabriela Nemčíková
 • Tel.:+421 918940527
 • mail: personalne@sucpsk.sk 
 • nemcikova.gabriela @sucpsk.sk
Publikované: 13.10.2021 / Aktualizované: 13.10.2021 HoreTlačiť