Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oblastný  riaditeľ SÚC PSK, oblasť  Bardejov

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

Oblastný  riaditeľ Správy a údržby ciest  PSK, pre oblasť  Bardejov

 

Popis funkcie (pracovná náplň)

-  riadi  príslušnú oblasť vo zverených činnostiach prevádzky, technickej správy a obchodno- ekonomických činnostiach podľa metodického usmernenia  námestníka riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK,

-  koordinuje činnosť medzi jednotlivými organizačnými útvarmi oblasti a výhradne zodpovedá za činnosť oblasti,

-  zodpovedá za:

 • účelné a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov  a riadnu správu a ochranu zvereného majetku
 • dodržiavanie štátnej finančnej, zmluvnej a pracovnej disciplíny na oblasti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • prevádzkyschopnosť ciest, organizáciu zimnej a letnej údržby, zabezpečenie výkonu, prehliadok mostov na cestách II. a III. tr.
 • riadny výkon správy a údržby cestnej siete podľa zákona o správe majetku štátu, cestného zákona a pokynov riaditeľa SÚC PSK.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 •   predpoklad na výkon práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
 •   znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom funkcie,
 •   znalosť stavebnej legislatívy,
 •   skúsenosti s riadením zamestnancov,
 •   organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 •   časová flexibilita a samostatnosť,
 •   ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet).

Iné kritéria a požiadavky

 • VŠ vzdelanie II. st. technického zamerania ( dopravné alebo stavebné), alebo ekonomického zamerania,
 • prax v oblasti  riadenia min. 5 rokov,
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • štrukturovaný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o  praxi v oblasti riadenia,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • doklad o bezúhonnosti uchádzača v zmysle §3 zákona č. 552/2003 Z.z. vo výkone práce vo verejnom záujme v spojení s  § 10 zákona 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Plat. trieda č. 9. 

Spôsob  uskutočnenia  výberu

ústna forma:

 • prezentácia návrhu koncepcie zimnej a letnej  údržby ciest   so zameraním na jej skvalitnenie (10 - 15 min.)

výberový pohovor pred stanovenou komisiou na  overenie znalosti:

 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zákon č. 106/2018. Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 • vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 357/2017 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Termín doručenia  uzavierka prihlášok do:  12.08.2021

Podklady k výberu zaslať v uzatvorenej obálke s označením „Výberové  konanie – Obl.  riaditeľ SÚC PSK, pre obl.Bardejov " 

Adresa podania

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraj

Jesenná 14

080 01 Prešov

 

Termín výberu

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • Odd. person.- mzdové: Ing. Darina Rojová
 • Tel.: +421 918862133
 • mail: personalne@sucpsk.sk,
 • rojova.darina @sucpsk.sk
Publikované: 20.07.2021 / Aktualizované: 20.07.2021 HoreTlačiť