Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odbornej výchovy v odbore - kozmetik, SOŠ služieb, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb, Košická 20, 080 01 Prešov prijme do pracovného  pomeru

majstra/majsterku odbornej výchovy v odbore - kozmetik.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – - s predpokladaným nástupom od 1.2.2022,
 • plný pracovný úväzok 37,5 h./tt..

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • minimálne stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore, DPŠ)

 • prax v odbore

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita a chuť učiť sa nové veci,
 • schopnosť zavádzať inovatívne metódy do vyučovacieho procesu,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť /potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 24.01.2022 (platí dátum fyzickej žiadosti na škole) v obálke s označením „výberové konanie majsterka odbornej výchovy „Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.01. 2022 o 14.00 hod. v budove školy.

Adresa školy

SOŠ služieb
Košická 20
080 01  Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 7588 311
 • e-mail: sekretariat@soskosickapo.sk
Publikované: 14.01.2022 / Aktualizované: 14.01.2022 HoreTlačiť